Η δημοσίευση εκθέσεων σχετικά με τις δράσεις που αφορούν την κοινωνική υπευθυνότητα και την προστασία του περιβάλλοντος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με τις αυξανόμενες θεσμικές απαιτήσεις όσο και με το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων να δημοσιοποιήσουν τεκμηριωμένα τις σχετικές δράσεις τους.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, απαιτείται από ορισμένες μεγάλες εταιρείες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το επίσημο site της ΕΕ, «να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους και τη διαχείριση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Αυτό βοηθά τους επενδυτές, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους καταναλωτές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους να αξιολογήσουν τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις των μεγάλων εταιρειών και ενθαρρύνει αυτές τις εταιρείες να αναπτύξουν μια υπεύθυνη προσέγγιση στις επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/95 / ΕΕ (για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση – NFRD), εταιρείες που πρέπει να συμμορφωθούν είναι μέχρι στιγμής οι μεγάλες εταιρείες δημοσίου συμφέροντος με περισσότερους από 500 υπαλλήλους (περίπου 11. 700 μεγάλες εταιρείες και όμιλοι στην ΕΕ, όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα, τα κοινωνικά θέματα και τη μεταχείριση των εργαζομένων, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη διαφθορά και τη δωροδοκία, την ποικιλομορφία στα διοικητικά συμβούλια της εταιρείας (όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο), κλπ.

Τον Ιούνιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις οδηγίες της για να βοηθήσει τις εταιρείες να αποκαλύψουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές πληροφορίες. Αυτές οι οδηγίες δεν είναι υποχρεωτικές και οι εταιρείες μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν διεθνείς, ευρωπαϊκές ή εθνικές οδηγίες, σύμφωνα με τα δικά τους χαρακτηριστικά ή το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.
Τον Ιούνιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για την αναφορά πληροφοριών σχετικά με το κλίμα, οι οποίες στην πράξη αποτελούνται από ένα νέο συμπλήρωμα των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις μη χρηματοοικονομικές αναφορές, οι οποίες παραμένουν εφαρμόσιμες.

Πρόταση οδηγίας για την εταιρική αναφορά αειφορίας (CSRD)
Στις 21 Απριλίου 2021, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για οδηγία για την εταιρική έκθεση για την αειφορία (CSRD), η οποία θα τροποποιούσε τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφοράς του NFRD. Η πρόταση επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής σε όλες τις μεγάλες εταιρείες και σε όλες τις εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές (εκτός από τις εισηγμένες πολύ μικρές επιχειρήσεις), απαιτεί τον έλεγχο (διασφάλιση) των αναφερόμενων πληροφοριών, εισάγει πιο λεπτομερείς απαιτήσεις αναφοράς και μια απαίτηση αναφοράς σύμφωνα με τα υποχρεωτικά πρότυπα αναφοράς της βιωσιμότητας της ΕΕ, απαιτεί από τις εταιρείες να «επισημαίνουν» ψηφιακά τις αναφερόμενες πληροφορίες, ώστε να είναι αναγνώσιμες από μηχανή και να τροφοδοτούν το ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο πρόσβασης που προβλέπεται στο σχέδιο δράσης για την ένωση κεφαλαιαγορών.
Η πρόταση της Επιτροπής για μια οδηγία σχετικά με την αναφορά εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD) προβλέπει την υιοθέτηση προτύπων αναφοράς για την αειφορία της ΕΕ. Τα σχέδια προτύπων θα αναπτυχθούν από την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG). Τα πρότυπα θα προσαρμοστούν στις πολιτικές της ΕΕ, ενώ θα βασίζονται και θα συμβάλλουν σε πρωτοβουλίες διεθνούς τυποποίησης.

Νέα πρότυπα σχεδιασμού των εκθέσεων βιωσιμότητας
Για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην κατανόηση των προτύπων διαμόρφωσης έκθεση βιωσιμότητας, το EFRAG, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε δύο εκθέσεις. Στην πρώτη προτείνεται ένας οδηγός για τη διαμόρφωση μιας σειράς κατανοητών σχετικών στάνταρ κατάρτισης της έκθεσης βιωσιμότητας, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει προτάσεις για το μετασχηματισμό της δομής του EFRAG, ώστε να διασφαλιστεί πως τα μελλοντικά στάνταρ θα σχεδιαστούν με τη συμπερίληψη στη διαδικασία των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, αλλά και με την αξιοποίηση της γνώσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το πρώτο σύνολο προτύπων θα υιοθετηθεί έως τον Οκτώβριο του 2022.

 

Στο αφιέρωμα διαβάστε επίσης:

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Ο ενισχυμένος ρόλος των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και FMCG στην εποχή της πανδημίας

Σύνδεση τεχνολογίας-αειφορίας

Οι καταναλωτές και το εγγυοδοτικό σύστημα ανακύκλωσης

Πώς εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον και χρηστή διακυβέρνηση

Εγγυοδοσία στις συσκευασίες: Μια μεγάλη παρέμβαση σε αναζήτηση σχεδίου υλοποίησης

Υποτονικό ενδιαφέρον από τους καταναλωτές, αυξητικό από τον κλάδο