Από το Υπουργείο Οικονομικών δόθηκαν με εγκύκλιο οι διευκρινίσεις που αφορούν τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών στις αρμόδιες ΔΟΥ -λόγω μεταβολών στις φορολογικές ταμειακές μηχανές- για την καταχώρηση αθροιστικών δεδομένων εσόδων και ΦΠΑ σε δραχμές στο βιβλιάριο συντήρησης κατά την ενεργοποίηση λειτουργίας της ταμειακής με ευρώ, αλλά και για την παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου κατά την αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης.

Από το Υπουργείο Οικονομικών δόθηκαν με εγκύκλιο οι διευκρινίσεις που αφορούν τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών στις αρμόδιες ΔΟΥ -λόγω μεταβολών στις φορολογικές ταμειακές μηχανές- για την καταχώρηση αθροιστικών δεδομένων εσόδων και ΦΠΑ σε δραχμές στο βιβλιάριο συντήρησης κατά την ενεργοποίηση λειτουργίας της ταμειακής με ευρώ, αλλά και για την παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου κατά την αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης. Οι διευκρινίσεις δόθηκαν με την εγκύκλιο υπ΄ αριθμόν 1116461/364/0015/ΠΟΛ.1371/18.12.2001.

Συγκεκριμένα:

 1. Για τις περιπτώσεις μεταβολών όπως:

 • Αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης της ταμειακής μηχανής λόγω πλήρωσης της φορολογικής μνήμης.
 • Παύση και αντικατάστασή της με καινούργια λόγω πλήρωσης της φορολογικής μνήμης.
 • Μεταβίβαση της φορολογικής ταμειακής μηχανής σε άλλο έμπορο-επιτηδευματία.
 • Αυτοπαράδοση της φορολογικής ταμειακής μηχανής.

Ο επιτηδευματίας εντός δεκαημέρου καταθέτει στην αρμόδια ΔΟΥ τα εξής δικαιολογητικά:

-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 σχετικά με το γεγονός (π.χ. αυτοπαράδοση της φορολογικής ταμειακής μηχανής).

-Έντύπο δήλωσης έναρξης ή μεταβολής ή παύσης λειτουργίας της ταμειακής μηχανής.

-Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκδοθέντος ημερήσιου δελτίου «Ζ» και προσκόμιση του πρωτότυπου.

-Το βιβλιάριο συντήρησης επισκευών με καταχωρημένα τα αθροιστικά σύνολα των εσόδων και συντελεστών με ΦΠΑ, που απεικονίζονται στην εκτύπωση του τελευταίου εκδοθέντος «Ζ», καθώς και τον αύξοντα αριθμό.

 1. Μόνο αν το πρόγραμμα της φορολογικής ταμειακής μηχανής δεν παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των αθροιστικών συνόλων στο «Ζ», αντλούνται τα σύνολα αυτά από την ανάγνωση των δεδομένων των τελευταίων τριών ημερών, η οποία και κατατίθεται.
 2. Στην περίπτωση που δε λειτουργεί η φορολογική ταμειακή μηχανή λόγω βλάβης, κατατίθεται η τεχνική αναφορά του κατασκευαστή-εισαγωγέα «περί αδυναμίας ανάγνωσης της φορολογικής μνήμης της φορολογικής ταμειακής μνήμης» και η κατάσταση περιεχομένων του «Ζ» (ΠΟΛ. 1213/1996 παρ. Ι. 1 και ΠΟΛ. 1093/1998 παρ. 5.α2).
 3. Για τη μελλοντική διευκόλυνση τόσο των χρηστών/ επιτηδευματιών όσο και πιθανών ελέγχων και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η ανάγνωση της φορολογικής ταμειακής μηχανής -για την περίοδο που λειτουργούσε με νόμισμα βάσης τις δραχμές- κρίνεται σκόπιμο για τις φορολογικές ταμειακές μηχανές που λειτουργούν μέχρι και την 31.12.2001 να καταχωρηθούν τα αθροιστικά σύνολα τζίρου και ΦΠΑ στο βιβλιάριο συντήρησης, ο αύξων αριθμός του «Ζ» και η ημερομηνία.
 4. Αν η ενεργοποίηση λειτουργίας της φορολογικής ταμειακής μηχανής σε νόμισμα ευρώ δεν έχει γίνει την 1.1.2002, τότε στο βιβλιάριο συντήρησης καταχωρούνται και τα επιπλέον αθροιστικά σύνολα του τελευταίου «Ζ» πριν από την ενεργοποίηση, μαζί με τον αύξοντα αριθμό και την ημερομηνία.
 5. Για τις περιπτώσεις μοντέλων φορολογικής ταμειακής μηχανής που από το ημερήσιο δελτίο «Ζ» δεν προκύπτουν τα αθροιστικά σύνολα, η καταχώριση στο βιβλιάριο αυτών των ποσών, δηλαδή τζίρου και ΦΠΑ, γίνεται από την εκτύπωση δεδομένων της φορολογικής μνήμης των αντίστοιχων ημερομηνιών.
 6. Σε περίπτωση αφαίρεσης ή αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης, όταν αυτό απαιτείται για την αναβάθμιση και μετατροπή της ταμειακής μηχανής για να λειτουργεί σε ευρώ, παρέχεται το δικαίωμα, κατά την κρίση της αρμόδιας ΔΟΥ, της κατ΄ επιλογήν παρουσίας φοροτεχνικού υπαλλήλου. Σε αυτή την περίπτωση ο κωδικός αιτιολόγησης αντικατάστασης είναι «αφαίρεση μνήμης λόγω βλάβης».