Τι είναι και τι προσφέρουν η Ενεργειακή Διαχείριση Επιχειρήσεων και οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών; Η ερμηνεία των δύο όρων και η συσχέτισή τους, όπως επιχειρείται στο άρθρο του κ. Γιώργου Μαρκογιαννάκη, μηχανολόγου ενεργειακού μηχανικού MSc και προσωρινού ενεργειακού επιθεωρητή, «φωτογραφίζουν» το νέο εργαλείο υλοποίησης των ενεργειακών επενδύσεων στην εξοικονόμηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

H διοίκηση επιχειρήσεων αντιλαμβάνεται πλέον ότι ένα καλό σχέδιο διαχείρισης ενέργειας οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων στη λειτουργία της επιχείρησης. Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι μόνο ένα τεχνικό θέμα αλλά είναι θέμα βέλτιστης εφαρμογής τεχνικών αλλαγών, μέσα σε όρια οικονομικότητας και με την ελάχιστη δυνατή διαταραχή στον τρόπο λειτουργίας.

Ενεργειακή Διαχείριση Επιχειρήσεων
Η ανάγκη διαχείρισης ενέργειας είναι σημαντική, καθώς καταρχήν υπάρχει άμεσο οικονομικό κέρδος –οι περισσότερες προτάσεις επενδύσεων που προκύπτουν μετά από μια ενεργειακή καταγραφή έχουν 2 με 4 χρόνια αποπληρωμής. Επειδή, όμως, οι ενεργειακές τεχνολογίες αλλάζουν πλέον αρκετά γρήγορα, απαιτείται και μια δομή στην εταιρεία, που συνεχώς θα ελέγχει και θα ανανεώνει τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες.

Εξάλλου, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια είναι σημαντικό τμήμα της διαχείρισης ενέργειας, στην εταιρεία είναι επίσης αναγκαίο ένα σχέδιο ασφαλείας, για την ανταπόκριση σε προσωρινές διακοπές της παροχής ενέργειας, κι ένα στρατηγικό πλάνο μακροχρόνιων σχεδίων.

Τέλος, επειδή πιθανότατα θα υπάρξουν και στο μέλλον μεγάλες αλλαγές τιμών των ενεργειακών προϊόντων, είναι επιβεβλημένο στην εταιρεία να έχει και μια στρατηγική βέλτιστης χρήσης της ενέργειας, με στόχο τη βέλτιστη απόκριση σε διακυμάνσεις τιμών.

Όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα οδήγησαν στη δημιουργία του ΕΝ16001 που μετασχηματίστηκε στο ISO50001 «Energy Management Systems – Requirements with guidance for use» και πρωτοεκδόθηκε τον Ιούνιο του 2011.

Τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός σχεδίου ενεργειακής διαχείρισης σε μια επιχείρηση είναι: η δημιουργία οργανωτικής δομής, η ύπαρξη ενεργειακής πολιτικής, η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων, η εκπαίδευση του προσωπικού και η ύπαρξη διαδικασίας ελέγχου της λειτουργίας της επιχείρησης, μέσω μετρήσεων και αναλύσεων που οδηγούν στην αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Η οργανωτική δομή πρέπει να έχει την υποστήριξη της κεντρικής διοίκησης της επιχείρησης.

Κεντρικό πρόσωπο σ’ αυτήν τη δομή είναι ο ενεργειακός διαχειριστής (Energy Manager) ο οποίος πρέπει να εξασφαλίσει την εφαρμογή του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, να  ορίσει ευθύνες και εξουσίες για τη λειτουργία του συστήματος, να ελέγχει κι να αναφέρει την πρόοδο του ενεργειακού προφίλ της επιχείρησης και τέλος, να προωθεί την ενεργειακή πολιτική σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα της επιχείρησης.

Η ενεργειακή πολιτική της επιχείρησης πρέπει να δηλώνει δέσμευση για την επίτευξη της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Μια σύντομη, καλογραμμένη δήλωση ενεργειακής πολιτικής της εταιρείας δίνει τη δυνατότητα στον ενεργειακό διαχειριστή να ενεργεί με αυτοδυναμία, για να εκπληρώνει τους στόχους της. Το κείμενο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: στόχους, ορισμό υπευθύνων, διαδικασία ελέγχου-αναφορών και απαιτήσεις εκπαίδευσης του προσωπικού.

Ο σχεδιασμός των ενεργειακών επιθεωρήσεων πρέπει να καθορίζει το είδος, την ομάδα που θα τις διενεργεί και τον χρονικό προγραμματισμό. Η διενέργεια των επιθεωρήσεων συνήθως γίνεται από εξειδικευμένους ενεργειακούς συμβούλους, οι οποίοι μπορεί να προσφέρουν και γενικότερα ενεργειακές υπηρεσίες (Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών).

Η εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας σε ενεργειακά θέματα φέρνει σημαντικά αποτελέσματα, καθώς ένα πρόγραμμα λειτουργεί ομαλότερα όταν:
• η κεντρική διοίκηση αντιλαμβάνεται την τεχνολογική πολυπλοκότητα και τις δυνατότητες οικονομικού οφέλους,
• οι επιμέρους αρμόδιοι μπορούν να κατηγοριοποιούν τα μέτρα εξοικονόμησης και είναι ενήμεροι για τις νέες τεχνολογίες και
• οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να προτείνουν αποδοτικότερα μέτρα εξοικονόμησης.

Πρόκειται για τις τρεις διαφορετικές ομάδες προσωπικού, στις οποίες πρέπει να απευθύνεται ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης -διοίκηση, ενεργειακή ομάδα, εργαζόμενους-, με διαφορετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε καθεμιά.

Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ενεργειακής διαχείρισης γίνεται με τη χρήση δεικτών ενεργειακής απόδοσης (Energy Performance Indicators).

Συμπερασματικά, ένα πρόγραμμα ενεργειακής διαχείρισης πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οργανογράμματος μίας επιχείρησης, με σαφείς στόχους, αρμοδιότητες και αποτελέσματα, που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση των λειτουργικών δαπανών, τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης και την προστασία του περιβάλλοντος.


Επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ)
Οι ΕΕΥ είναι ένα νέο είδος επιχειρήσεων, που λειτουργούν επιτυχώς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (πχ Γερμανία, Αυστρία). Οι ΕΕΥ προσφέρουν μία σειρά υπηρεσιών, από τη μελέτη και τον σχεδιασμό ενεργειακών εφαρμογών εξοικονόμησης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι τη χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των εφαρμογών αυτών.

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, υπάρχει προηγούμενη εμπειρία εφαρμογής έργων που αφορούν στις συγκεκριμένες τεχνολογίες. Αυτό, όμως, που λείπει είναι η εφαρμογή των συγκεκριμένων τεχνολογιών μέσω της προσέγγισης των ΕΕΥ (Energy Service Companies – ESCO). Σύμφωνα με αυτήν, η ΕΕΥ καλείται να αναλάβει έναν γενικότερο ρόλο στην υλοποίηση του έργου πέραν απλώς της προμήθειας κι εγκατάστασης του εξοπλισμού.

Βασικό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων αυτών είναι η εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών, για λογαριασμό χρηστών ενέργειας, όπως κτίρια και βιομηχανίες. Η πληρωμή των ΕΕΥ εξαρτάται από το ενεργειακό αποτέλεσμα, που πρέπει να είναι εγγυημένο.

Με τον τρόπο αυτό η ΕΕΥ αναλαμβάνει το τεχνικό και σε πολλές περιπτώσεις και το οικονομικό ρίσκο. Ο τελικός χρήστης αναλαμβάνει τη δέσμευση να «καταναλώνει» την εξοικονομούμενη ή την παραγόμενη «πράσινη» ενέργεια σε ανταγωνιστική τιμή, σε σχέση με τις συμβατικές μορφές ενέργειας, για μία συμφωνημένη χρονική περίοδο. Με την πάροδό της, ο ενεργειακός εξοπλισμός μπορεί να περιέλθει στην κυριότητα του τελικού χρήστη έναντι συμβολικού τιμήματος (πχ 1 ευρώ) ή να παραταθεί το συμβόλαιο λειτουργίας και συντήρησης.

Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εφαρμογής ενεργειακών τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, όπως και την αναγκαιότητα εφαρμογής εναλλακτικών χρηματοδοτικών μηχανισμών, ψήφισαν την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες (Energy Service Directive – ESD). Η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ψήφιση του Ν. 3855/2010, ο οποίος καθορίζει τη λειτουργία των ΕΕΥ και προβλέπεται η δημιουργία μητρώου ΕΕΥ. Ο νόμος αυτός, όπως αναμένεται, θα δημιουργήσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και ανάπτυξη της αγοράς των ΕΕΥ.

Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ)
Μία σύμβαση ενεργειακής απόδοσης περιγράφει τον σχεδιασμό της μεθόδου υλοποίησης του έργου κατά την περίοδο που διαρκεί η σύμβαση. Καλύπτει τη νομική σχέση μεταξύ ΕΕΥ και πελάτη, καθορίζει τον ρόλο και τις υποχρεώσεις τους και προσδιορίζει την αναμενόμενη επίδοση του έργου. Η σύμβαση είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να καλύπτει τόσο τις παρούσες όσο και τις μελλοντικές ανάγκες του πελάτη, ενώ προστατεύει τα συμφέροντα της ΕΕΥ και του πελάτη.

Ορισμένα από τα βασικά σημεία που πρέπει να καλύπτει μία ΣΕΑ είναι: Σαφής περιγραφή του έργου, επιλογή εξοπλισμού και εγκατάσταση, ιδιοκτησία και εγγύηση εξοπλισμού, αποζημιώσεις, μεθοδολογία υπολογισμού της εξοικονόμησης ενέργειας, μέτρηση και επαλήθευση, τιμές ενέργειας, επίπεδα άνεσης, προβλεπόμενη αμοιβή και εγγυήσεις.

Υπάρχουν δύο βασικά μοντέλα συμβάσεων όσον αφορά στη σχέση και τον καταμερισμό του ρίσκου ανάμεσα στην ΕΕΥ, τον πελάτη και τον δανειστή: η σύμβαση εγγυημένης απόδοσης (guaranteed savings) και η σύμβαση εξοικονόμησης από κοινού (shared savings).

Στις συμβάσεις εγγυημένης απόδοσης η ΕΕΥ αναλαμβάνει πλήρως το ρίσκο σχεδιασμού, εγκατάστασης και απόδοσης, αλλά όχι το πιστωτικό ρίσκο. Το έργο χρηματοδοτείται από τον πελάτη (από ίδια κεφάλαια ή από τρίτους –πχ τράπεζα).

Στο μοντέλο σύμβασης της εξοικονόμησης από κοινού, η ΕΕΥ αναλαμβάνει και το τεχνικό ρίσκο της απόδοσης και το πιστωτικό ρίσκο. Στις συμβάσεις αυτές είναι πιθανή η χρηματοδότηση από τρίτους, με την ΕΕΥ να χρηματοδοτεί την επένδυση λαμβάνοντας δάνειο από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Είναι φανερό ότι η ανάπτυξη της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών, με όρους διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού, μόνο θετικά προσφέρει σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, κυρίως στις ΕΕΥ και στους χρήστες ενέργειας, καθώς οι πρώτες θα παρέχουν υπηρεσίες και θα υλοποιούν ενεργειακά έργα, που για λόγους τεχνικού ή/και οικονομικού ρίσκου οι χρήστες ενέργειας δεν υλοποιούν, και οι δεύτεροι θα απολαμβάνουν αυτών των υπηρεσιών και τεχνολογιών, αποκομίζοντας ενεργειακά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.