Υπό το πρίσμα των προβληματισμών που σχετίζονται με την οικονομική κρίση και τις προοπτικές που διαγράφονται για τις επενδύσεις πληροφορικής στο ελληνικό λιανεμπόριο, η κα. Ζαννίνα Κοντιζά, project manager του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, δίνει τις δικές της απαντήσεις στις ερωτήσεις που της υποβάλαμε.

Retail Technology: Πιστεύετε ότι θα επηρεαστούν οι επενδύσεις πληροφορικής που ήταν προγραμματισμένες από τις επιχειρήσεις -ιδιαίτερα στον χώρο του retail- οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, κάτι που ενδεχομένως θα έχει ως συνέπεια την ακύρωση ή την αναβολή κάποιων projects, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης ή της αρχικής υλοποίησης;

Ζαννίνα Κοντιζά: Με δεδομένο ότι επικρατεί αβεβαιότητα στη διεθνή και την εγχώρια αγορά, είναι αναμενόμενο ότι οι επενδύσεις πληροφορικής θα επηρεαστούν, όχι όμως στον ίδιο βαθμό με άλλους κλάδους. Οπωσδήποτε οι ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής θα προβούν -και οφείλουν μάλιστα να το πράξουν- σε αναθεωρήσεις των επενδύσεών τους, καθώς οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες θα αναγκάσουν ένα μέρος των πελατών τους να ακυρώσουν ή να τροποποιήσουν projects που έχουν προγραμματιστεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί κίνδυνο, στον βαθμό που οι επιχειρήσεις πληροφορικής διαθέτουν ένα σχετικά ευρύ πελατολόγιο και την ευελιξία να προσαρμόζουν τα προϊόντα τους.
Ειδικά στον χώρο του λιανικού εμπορίου, η κατάσταση δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, αφού η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής παραμένει εν γένει σχετικά υψηλή. Ωστόσο, ο εντονότερος ανταγωνισμός που επικρατεί πλέον λόγω της ύπαρξης διαφόρων αλυσίδων μεγάλων καταστημάτων αναμένεται να επιφέρει ανταγωνισμό και στις τιμές, με κύρια αποτελέσματα τη μείωση των πωλήσεων και την άσκηση πίεσης στις μικρότερες επιχειρήσεις λιανικής.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έρευνας, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ σε 10 σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, προκύπτει ότι 26% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι οι αποφάσεις τους για επενδύσεις σε ΤΠΕ δεν επηρεάζονται καθόλου από τη χρηματοπιστωτική κρίση, ενώ μόνο ένα μόνο ένα 9% των επιχειρήσεων επηρεάζεται πάρα πολύ.

RT: Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία σας από άλλες παρόμοιες περιόδους, που χαρακτηρίζονταν από αρνητικούς οικονομικούς δείκτες και αντίστοιχη “ψυχολογία”, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το εύρος των επιπτώσεων στην εγχώρια αγορά των λύσεων πληροφορικής για επιχειρήσεις; Ποιοι είναι οι περισσότερο ευάλωτοι σε αναβολές ή ακυρώσεις σχετικών επενδύσεων κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, αλλά και ποια τα περισσότερο επισφαλή projects;

Ζ. Κ.: Οι αρνητικοί οικονομικοί δείκτες και η απαισιόδοξη ψυχολογία δεν αναμένονται να πλήξουν τον κλάδο σε μεγάλο βαθμό. ‘Αλλωστε, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις, το 2008 ο κλάδος της πληροφορικής θα καταγράψει μια μικρή μείωση των πωλήσεων (περίπου 1,2%). Ο κύριος λόγος για αυτό είναι πως η αγορά έχει πλέον συνειδητοποιήσει ότι τα προϊόντα πληροφορικής αποτελούν μέσα που δύνανται να προσφέρουν διέξοδο από την οικονομική στενότητα. Μάλιστα, η αντίστοιχη πρόβλεψη για το 2009 εκτιμά μια αύξηση των πωλήσεων κατά 1,7%, κυρίως λόγω της λιανικής.

Παρά τις περιορισμένες επιπτώσεις στον κλάδο, οι μικρές επιχειρήσεις αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από τις μεγαλύτερες, και ιδιαίτερα όσες είναι εξειδικευμένες σε χρηματοπιστωτικές εφαρμογές, καθώς ο εν λόγω τομέας πλήττεται εντονότερα από την αρνητική συγκυρία. Επίσης, περισσότερο εκτεθειμένες φαίνονται να είναι και οι επιχειρήσεις που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

RT: Προβλέπετε μήπως ότι παράλληλα θα υπάρξουν κάποια συγκεκριμένα είδη επενδύσεων στην πληροφορική, τα οποία ενδεχομένως θα ωφεληθούν από την τρέχουσα συγκυρία, καθώς η υιοθέτησή τους υπόσχεται τη δραστική μείωση κάποιων από τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης;

Ζ. Κ.: Καθώς η τάση για συγχωνεύσεις γίνεται όλο και εντονότερη διεθνώς, προβλέπεται να υπάρξει αυξημένη ζήτηση για πακέτα λογισμικού που θα υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών τους διαδικασιών, μια ανάγκη που πρόκειται να αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις όσο διαρκεί η χρηματοοικονομική κρίση. Χρειάζεται, ωστόσο, να επισημανθεί ότι τα υπάρχοντα προϊόντα λογισμικού θα πρέπει να τελειοποιηθούν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες του πελάτη για τον οποίο προορίζονται, καθώς η αγορά δεν φαίνεται πλέον να ευνοεί προϊόντα λογισμικού που δεν είναι εξειδικευμένα.

Εξάλλου, θετικές είναι και οι προοπτικές για τεχνολογίες που προωθούν τη βελτίωση της παραγωγικότητας ή τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι διαδικτυακές εφαρμογές που μπορούν να προσεγγιστούν από οπουδήποτε, η ευρύτερη χρήση κώδικα ανοιχτού λογισμικού στα εμπορικά πακέτα, λογισμικό που υλοποιεί εικονικές επαφές μεταξύ συναλλασσομένων, εφαρμογές που ενισχύουν την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αυτοματοποίηση τηλεφωνικών κέντρων κά.

RT: Πιστεύετε -και επομένως προσπαθείτε να πείσετε και τους πελάτες σας- ότι ένα καλοσχεδιασμένο -ως προς τις παραμέτρους υλοποίησης, αλλά και τους επιχειρηματικούς στόχους που θέτει- project υλοποίησης και λειτουργίας ενός πληροφοριακού συστήματος είναι πράγματι μια παραγωγική επένδυση, η οποία θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την κρίση με αποτελεσματικό τρόπο;

Ζ. Κ.: Η απάντηση εξαρτάται σε έναν μεγάλο βαθμό από το πώς εννοεί κανείς το “καλοσχεδιασμένο”. Με δεδομένη την αρνητική συγκυρία, είναι εύλογο ότι μια σειρά από projects δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν ως παραγωγικές επενδύσεις, όσο μελετημένη κι αν είναι η υλοποίησή τους. Τα projects που κρίνονται ως παραγωγικές επενδύσεις θα πρέπει, κατά κάποιον τρόπο, να απευθύνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, και σε έναν βαθμό η απάντηση σχετίζεται και με αυτήν που δόθηκε στην προηγούμενη ερώτηση: projects που στοχεύουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων ή στην υποστήριξη των επιχειρήσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με τη χρηματοπιστωτική τους δραστηριότητα θεωρούνται σκόπιμα ως επενδύσεις. Αντίθετα, εφαρμογές που καλύπτουν δευτερεύουσες ανάγκες των επιχειρήσεων δεν ευνοούνται από την τρέχουσα συγκυρία.

Διαβάστε τι απάντησαν στα παραπάνω ερωτήματα άλλα κορυφαία στελέχη εταιρειών και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά της πληροφορικής.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος 40 (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2008) του περιοδικού Retail Technology  των εκδόσεων Comcenter.