Την τήρηση τουλάχιστον ενός τραπεζικού λογαριασμού από κάθε καταναλωτή προβλέπει Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να καθίστανται δυνατές οι συναλλαγές τους με επιχειρήσεις, το Δημόσιο και τις εφορίες.

H ανωτέρω σύσταση (2011/442/ΕΕ) προβλέπει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές, με λεγογισμένο κόστος, να τηρούν τουλάχιστον έναν λογαριασμό, ενώ ζητά από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον ένας φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωμών θα είναι επιφορτισμένος να προσφέρει βασικούς λογαριασμούς πληρωμών, εντός της δικαιοδοσίας τους.

Η εν λόγω σύσταση έχει ιδιαίτερη σημασία αυτήν την περίοδο, καθότι, λόγω της κρίσης χρέους της χώρας, τους τελευταίους μήνες πολλοί καταναλωτές κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, προκειμένου να μεταφέρουν το περιεχόμενό τους είτε σε λογαριασμούς στο εξωτερικό, είτε σε θυρίδες είτε σε…
σεντούκια. Άλλοι πάλι καταργούν λογαριασμούς καταθέσεων, ώστε να εμποδίσουν τις τράπεζες να προβούν σε αναλήψεις προς εξόφληση υποχρεώσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση, και έχουν να κάνουν με υπόλοιπα πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών δανείων και ανεξόφλητες δόσεις στεγαστικών δανείων.

Βέβαια, η ανωτέρω σύσταση δεν ανατρέπει την αρνητική αυτή τάση για τα πιστωτικά ιδρύματα, όμως καθιστά υποχρεωτική τη σχέση των καταναλωτών με τις τράπεζες, μέσω τουλάχιστον ενός λογαριασμού πληρωμών.

Οι τράπεζες, συνέχεια του κράτους
Πέραν των προαναφερόμενων η Σύσταση προβλέπει επίσης ότι:

  • Όταν απορρίπτεται μια αίτηση για πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών, ο φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να ενημερώνει αμέσως τον καταναλωτή, εγγράφως και δωρεάν, για τους λόγους και την αιτιολόγηση της άρνησής του να παράσχει πρόσβαση.
  • Ένας βασικός λογαριασμός πληρωμών θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες πληρωμών: α) υπηρεσίες που επιτρέπουν όλες τις απαιτούμενες πράξεις για το άνοιγμα, τη λειτουργία και το κλείσιμο ενός λογαριασμού πληρωμών, β) υπηρεσίες που επιτρέπουν την κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό πληρωμών, γ) υπηρεσίες που επιτρέπουν την ανάληψη μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, δ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς χρηματικών ποσών προς ή από λογαριασμό πληρωμών που έχει ανοίξει ο χρήστης στον φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του ή σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών, ύστερα από τα εξής: i) εκτέλεση άμεσης χρέωσης, ii) εκτέλεση πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας πληρωμών, η οποία δεν επιτρέπει την εκτέλεση πράξεων πληρωμής που θα οδηγούσαν σε υπέρβαση του τρέχοντος υπολοίπου του λογαριασμού πληρωμών και iii) εκτέλεση μεταφορών πίστωσης.
  • Ο φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να προσφέρει, ρητώς ή σιωπηρώς, δυνατότητες υπερανάληψης σε σύνδεση με βασικό λογαριασμό πληρωμών.
  • Ο βασικός λογαριασμός πληρωμών παρέχεται είτε δωρεάν, είτε με εύλογη χρέωση. Η πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών δεν θα πρέπει να συνδέεται με την οικονομική κατάσταση του καταναλωτή (ανεργία ή προσωπική πτώχευση).
  • Η πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών δεν πρέπει να συνδέεται με τον όρο της αγοράς πρόσθετων υπηρεσιών.
  • Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν στις εθνικές αρμόδιες αρχές αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των βασικών λογαριασμών πληρωμών που ανοίγουν, τον αριθμό των αιτήσεων για βασικούς λογαριασμούς πληρωμών που απορρίπτονται και για τους λόγους της απόρριψής τους, τον αριθμό των βασικών λογαριασμών πληρωμών που κλείνουν, καθώς και τις χρεώσεις που συνδέονται με βασικούς λογαριασμούς πληρωμών σε ετήσια βάση.