Η προδημοσίευση της πρώτης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση «Π3-73-2.3 – Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027 αναρτήθηκε την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στήριξης ανέρχεται συνολικά στα 135 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος της Παρέμβασης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα, αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης δύναται να κυμαίνεται από 400.001 ευρώ μέχρι και 5.000.000 ευρώ. Αναφορικά, η Παρέμβαση Π3-73-2.3 συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ).

Οι δικαιούχοι της Παρέμβασης Π3-73-2.3
Δικαιούχοι της εν λόγω Παρέμβασης είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργίας της ΕΕ και το τελικό προϊόν είναι γεωργικό.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με την προδημοσίευση, η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς: κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια), γάλα, αυγά, μέλι, ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οπωροκηπευτικά, οίνος, ξύδι, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά και σπόροι.

Εκσυγχρονισμός και ιδρύσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων
Οι δράσεις οι οποίες προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων, όπως θα εξειδικευθούν στο θεσμικό πλαίσιο ανάλογα με τον τομέα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter