Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «Εμβληματική δράση στα βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα – εφαρμοσμένη έρευνα, ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για την βιωσιμότητα του κλάδου», με προϋπολογισμό 2,9 εκατ. ευρώ, απευθύνει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Μεταξύ άλλων, το φυσικό αντικείμενο της δράσης αφορά: τη συγκέντρωση και επικέντρωση των πόρων, σύμφωνα με τις αρχές της Έξυπνης Εξειδίκευσης, σε τομείς όπου η χώρα έχει παραγωγική «παράδοση» και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, την προώθηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας στην αγροτική παραγωγή, την ενσωμάτωση σε μια ενιαία στρατηγική ανάπτυξης του οικοσυστήματος της αγροδιατροφής, τη δημιουργία στοχευμένων εθνικών υποδομών ως εργαλεία αύξησης της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του κλάδου, και τον ψηφιακό μετασχηματισμό παραγωγικών αλυσίδων αξίας στη λογική του FOOD 4.0.

Οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της δημιουργίας μιας ιστορικής, πολιτιστικής, ποιοτικής, μοριακής και διατροφικής ταυτότητας, και μέσω της ανάπτυξης και προώθησης καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και υπηρεσιών, ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter