Το Διοικητικό Συμβούλιο της Vivartia στη συνεδρίασή του στις 26/03/2009 αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη δημιουργία τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών, στις οποίες να μεταβιβαστούν δι’ αποσχίσεως οι κλάδοι δραστηριότητας της εταιρείας (κλάδος Γαλακτοκομικών & Ποτών, πρώην Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος, κλάδος Αρτοποιίας & Ζαχαρωδών, πρώην Chipita International, κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης & Ψυχαγωγίας, πρώην Goody’s, και κλάδος Καταψυγμένων Τροφίμων, πρώην Γενική Τροφίμων Μπάρμπα Στάθης). Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31η Μαρτίου 2009. Με αυτόν τον τρόπο, η Vivartia θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών και παροχής υπηρεσιών διοίκησης. Σύμφωνα με την εταιρεία, “οι δυο βασικοί στόχοι της ανωτέρω επιχειρηματικής πρότασης είναι η καλύτερη διοίκηση λόγω της σημαντικής αύξησης αλλά και της διεθνούς επέκτασης των επί μέρους δραστηριοτήτων των τεσσάρων κλάδων, καθώς και η επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας κινήσεων και στρατηγικών συνεργασιών για τον κάθε κλάδο ξεχωριστά”.

Να σημειωθεί πως η Vivartia παρουσίασε αύξηση κερδών και πωλήσεων το 2008. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του ομίλου εμφανίστηκαν αυξημένες κατά 28,5% στα 1.437,2 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της οργανικής ανάπτυξης και της πρώτης ενσωμάτωσης των εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του χρόνου (η εταιρεία Nonni’s ενσωματώθηκε στα αποτελέσματα του ομίλου για εννέα μήνες, ενώ ο όμιλος Everest και η Olympic Catering ενσωματώθηκαν για περίοδο έξι μηνών).

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2008 ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 21,4% σε σχέση με το 2007. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 153,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 21,2%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 37,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 28,1%.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως: “τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου έχουν συνοδευτεί από ενισχυμένα μερίδια αγοράς σε πολλές από τις κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος».