Οι πωλήσεις του Ομίλου Vivartia ανήλθαν κατά τη χρήση 2009 σε 1.363,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1.346,9 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση (οριακή αύξηση 1,25%).

Μέρος της αύξησης οφείλεται στην ενσωμάτωση των νεο-ενοποιούμενων θυγατρικών Everest και Nonni’s για ολόκληρο το έτος 2009. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 130,8 εκατ. ευρώ, έναντι 129,9 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2008 (αύξηση 0,7%). Τα συνολικά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 49,2 εκατ. ευρώ, από 35,5 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2008, ενώ μετά και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 27,8 εκατ. ευρώ, από 13,9 εκατ. ευρώ για την περσινή χρήση, ενισχυμένα και από το κέρδος που προέκυψε από διακοπείσες δραστηριότητες.

Εξάλλου, το ΔΣ της Vivartia συνήλθε στις 22/03/2010 και αποφάσισε την αλλαγή της ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού για την απόσχιση των τεσσάρων κλάδων της Εταιρείας από 30/06/2010 σε 30/04/2010. Στόχος της ανωτέρω απόφασης είναι η λειτουργία των τεσσάρων ανεξάρτητων θυγατρικών της Vivartia από 01/07/2010.