Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων μέσω των e-marketplaces είναι πλέον πραγματικότητα και για την ελληνική αγορά. Η πρωτοπόρος σ’ αυτό τον τομέα Business Exchanges, ξεκινάει, σε συνεργασία με το περιοδικό μας, την παρουσίαση μιας σειράς θεματικών ενοτήτων για τη νέα αυτή μορφή εμπορίου. Στην πρώτη ενότητα ο κ. Π. Αγγελάκης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, μας αναφέρει τις επιχειρηματικές ανάγκες που καλύπτει ένα e-marketplace, καθώς και τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη λειτουργία του


Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων μέσω των e-marketplaces είναι πλέον πραγματικότητα και για την ελληνική αγορά. Η πρωτοπόρος σ’ αυτό τον τομέα Business Exchanges, ξεκινάει, σε συνεργασία με το περιοδικό μας, την παρουσίαση μιας σειράς θεματικών ενοτήτων για τη νέα αυτή μορφή εμπορίου. Στην πρώτη ενότητα ο κ. Π. Αγγελάκης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, μας αναφέρει τις επιχειρηματικές ανάγκες που καλύπτει ένα e-marketplace, καθώς και τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη λειτουργία του.

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ*


Στην εποχή της νέας οικονομίας που διανύουμε, οργανισμοί και υπηρεσίες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το Internet για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων με στόχο:

  • Τη μεγαλύτερη ταχύτητα και απόδοση

  • Τη μείωση του υψηλού κόστους συναλλαγών

  • Την απλοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας αγορών

  • Τη βελτίωση της ποιότητας της επικοινωνίας.

Δημιουργήθηκε λοιπόν η ανάγκη εμφάνισης μιας νέας λύσης δυναμικού εμπορίου, που να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του Διαδικτύου. Η νέα πρόταση είναι οι ηλεκτρονικοί κόμβοι συναλλαγών, τα λεγόμενα e-marketplaces, που επιτρέπουν σε αγοραστές και πωλητές να αλληλεπιδρούν σε ένα δυναμικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα διαμορφώνουν, θα διατηρούν και θα ενδυναμώνουν τις σχέσεις τους.

Οι συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική αγορά είναι επιχειρήσεις που ανάλογα με τις ανάγκες τους αναλαμβάνουν το ρόλο του αγοραστή ή του προμηθευτή. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αυτού του τύπου και οι αντίστοιχες ηλεκτρονικές αγορές που δημιουργούνται χαρακτηρίζονται ως Β2Β (Business to Business)– εμπόριο ή αγορές αντίστοιχα. Μια Β2Β ηλεκτρονική αγορά (e-marketplace) ορίζεται ως κόμβος συνάντησης αγοραστών και πωλητών, στον οποίο διενεργούνται συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο. Μια ηλεκτρονική αγορά λειτουργεί απλά. Οι κατάλογοι των προμηθευτών επεξεργαζόμενοι κατάλληλα γίνονται διαθέσιμοι στο δίκτυο, όπου πλέον οι συμμετέχοντες στο marketplace αγοραστές μπορούν να ανατρέξουν για να κάνουν τις προμήθειές τους.


Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας


Παράλληλα, μέσα στο e-marketplace διατίθενται συμπληρωματικές υπηρεσίες (logistics, payrolls, ασφάλειες κ.ά.) δίνοντας έτσι στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αποκομίσουν ένα πλήθος πλεονεκτημάτων που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή τους. Οι ηλεκτρονικές αυτές αγορές αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, δίνοντας λύση σε προβλήματα έμφυτα στις εμπορικές συναλλαγές, ενώ αυξάνουν την αποδοτικότητά τους.

Τη διαχείριση και την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών αγορών αναλαμβάνουν οι on-line μεσολαβητές, οι λεγόμενοι net market makers, που στόχο έχουν να διευκολύνουν τη διεξαγωγή των συναλλαγών μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς επίσης και να προσφέρουν τις επιμέρους υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις που απαρτίζουν το e-marketplace.

Στοχεύοντας στη δημιουργία της πιο δυναμικής και ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής αγοράς Β2Β στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, η Business Exchanges αναλαμβάνει το ρόλο του διαμεσολαβητή (net market maker) στις οριζόντιες και κάθετες αγορές τις οποίες δημιουργεί. Έχοντας την υποστήριξη ισχυρών μετόχων (EFG EUROBANK ERGASIAS, PANAFON & HELLAS ON LINE) και έμπειρων τεχνολογικών συνεργατών, η Business Exchanges έχει αναπτύξει την πλέον πρωτοποριακή, ασφαλή και υψηλών προδιαγραφών υποδομή ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες της νέας οικονομίας.


Προϋποθέσεις επιτυχίας


Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να καλυφθούν, προκειμένου μια ηλεκτρονική αγορά να χαρακτηρίζεται επιτυχημένη, είναι οι εξής:


 • Ανοικτή αγορά. Η ηλεκτρονική αγορά πρέπει να λειτουργεί σαν ανοικτό φόρουμ, όπου αγοραστές και πωλητές θα μπορούν να συναλλάσσονται ελεύθερα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η αγορά να μην επιτρέπει τη συμμετοχή κάποιων που ενδιαφέρονται για τεχνικούς λόγους.

 • Υποστήριξη κάθε επιχείρησης ανεξάρτητα μεγέθους. Τα e-marketplaces πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζουν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσφέρουν προϊόντα και εφαρμογές που να καλύπτουν τις ανάγκες τους και να μην απαιτείται ιδιαίτερα ανεπτυγμένη τεχνολογική υποδομή για τη χρησιμοποίησή τους.


 • Άμεση ανταπόκριση. Οι ηλεκτρονικές αγορές πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώνουν τις συναλλαγές τους on-line σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα δηλαδή θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα σε λειτουργίες και τροποποιήσεις ενός μεγάλου εύρους συναλλαγών.


 • Πληρότητα σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Για να εξασφαλίσει μια αγορά τη μελλοντική της επιτυχία πρέπει, εκτός των εμπορικών συναλλαγών, να έχει εξασφαλίσει -μέσω ισχυρών συνεργασιών- την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και την ενοποίησή αυτών με την αλυσίδα προμηθειών των επιχειρήσεων.


 • Διεθνείς συνεργασίες. Τέλος, για να επιτύχει στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της διεθνούς οικονομίας, κάθε e-marketplace θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με άλλες ηλεκτρονικές αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να αποκτά διεθνή χαρακτήρα και να διευρύνει και γεωγραφικά τις προοπτικές στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική αγορά.


(*) Πέτρος Αγγελάκης, διευθύνων σύμβουλος της Business Exchanges