Το Wageningen University & Research (WUR) ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την Unilever (Ben & Jerry’s και CONO Cheesemakers) και τη Nestlé (Vreugdenhil Dairy Foods) με στόχο να γίνουν οι αντίστοιχες αλυσίδες εφοδιασμού των γαλακτοκομικών τους προϊόντων πιο βιώσιμες και να επιτύχουν έναν φιλόδοξο στόχο: τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 50% έως το 2030.

Ειδικότερα, οι δύο αλυσίδες έχουν πλέον ενώσει τις δυνάμεις τους με το WUR για να ξεκινήσουν μια τετραετή συνεργασία “Low Carbon Dairy” η οποία θα αντιμετωπίσει μια σειρά από ερωτήματα όπως: ποια μέτρα απαιτούνται για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός; Πώς καταλήγουμε σε ένα κατάλληλο σχέδιο που λειτουργεί για διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων; Ποιες είναι οι συνέπειες για την οικονομία και άλλα ζητήματα βιωσιμότητας;

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του WUR, οι δύο αλυσίδες εφοδιασμού στοχεύουν, επίσης, να αναπτύξουν μια προσέγγιση που θα είναι ευρέως εφαρμόσιμη και προσβάσιμη. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει η εταιρική σχέση θα την βοηθήσουν να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της.

Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες και στις δύο αλυσίδες εφοδιασμού γαλακτοκομικών δημιουργούν το περιβάλλον για την ανάπτυξη μιας προσέγγισης και μέσων που μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Τι θα πρέπει οι εταιρείες να υλοποιήσουν κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος
Η ερευνητική προσέγγιση κατά το πρώτο έτος θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην περαιτέρω ανάπτυξη της προσέγγισης για τη δημιουργία σχεδίων και την παρακολούθηση της προόδου.

Η εφαρμοσμένη προσέγγιση θα αξιολογηθεί και θα συνδυαστεί με τις πιο σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες αλλαγής. Η κλιμάκωση είναι ένα σημαντικό μέρος αυτού.

Επιπλέον, θα επιτευχθεί μία συνεχής ανάπτυξη της μηχανής μετριασμού. Η μηχανή μετριασμού θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στη δημιουργία των σχεδίων. Αυτό είναι ένα εργαλείο που τροφοδοτείται με δεδομένα ειδικά για μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συμβούλους όταν συνεργάζονται με γαλακτοπαραγωγούς για να επιλέξουν μέτρα κατάλληλα για τις ιδιαίτερες επιχειρήσεις τους.

Τέλος, η πρώτη φάση ολοκληρώνεται με την έκθεση γεγονότων. Ειδικότερα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στη γαλακτοκομία είναι ακόμη ένα σχετικά νέο θέμα, σύμφωνα με το WUR. Αυτό σημαίνει ότι είναι χρήσιμο να συντάσσονται ενημερωτικά δελτία που παρουσιάζουν τα γεγονότα γύρω από ορισμένα θέματα με πρακτικό και προσιτό τρόπο.

Αυτά θα μπορούσαν να αφορούν σε νέα μέτρα μείωσης, για παράδειγμα, και να εξηγήσουν τη βασική αρχή και πώς λειτουργούν σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter