Ευκαιρίες και σημαντικές προκλήσεις εμπεριέχει το νέο οικονομικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου. Για να αξιοποιηθούν όμως σωστά, προϋποθέτουν καλή προετοιμασία και εκμετάλλευση όλων των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, που πρόθυμα πλέον προσφέρουν οι τραπεζικοί όμιλοι.

Ευκαιρίες και σημαντικές προκλήσεις εμπεριέχει το νέο οικονομικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου. Για να αξιοποιηθούν όμως σωστά, προϋποθέτουν καλή προετοιμασία και εκμετάλλευση όλων των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, που πρόθυμα πλέον προσφέρουν οι τραπεζικοί όμιλοι.

Οι τραπεζικοί όμιλοι, επιδιώκοντας να προσελκύσουν στο πελατολόγιό τους δυναμικές λιανεμπορικές επιχειρήσεις, προσφέρουν προγράμματα χρηματοδότησης αλλά και σειρά άλλων "εργαλείων". Της επιλογής όμως τόσο της τράπεζας όσο και του τρόπου χρηματοδότησης πρέπει να προηγείται επίσκεψη στα αρμόδια τμήματα και πλήρης ενημέρωση για τα προγράμματα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζικών ομίλων μπορεί να ωφελήσει τον πελάτη καθώς έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τους ευνοϊκότερους όρους και το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε, ότι τα επιτόκια των τραπεζών βρίσκονται στη φάση της τελικής προσαρμογής τους με στα δεδομένα της Ε.Ε., ενώ ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η κατάργηση από 1ης Ιανουαρίου του ΕΦΤΕ επί του επιτοκίου και της εισφοράς.

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα περιλαμβάνει σε μεγάλο μέρος του πελατολογίου της επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και διαθέτει χρηματοδοτικά προϊόντα που καλύπτουν το σύνολο των επιχειρηματικών αναγκών. Είναι οργανωμένη σε Κέντρα Χρηματοδοτήσεων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, τα οποία έχουν πανελλαδική εμβέλεια όπου απασχολούνται περισσότερα από 250 εξειδικευμένα στελέχη. Σε συνεργασία με τους πελάτες, διαμορφώνουν από κοινού το κατάλληλο πιστοδοτικό σχήμα για τη δραστηριότητά τους. Σε κάθε επιχείρηση με κύκλο εργασιών άνω των 800 εκ. δρχ. τα Κέντρα Χρηματοδοτήσεων διαθέτουν εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο χτίζοντας μονιμότερη σχέση με τον πελάτη.

Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μπορούν να επωφεληθούν από τα παρακάτω προγράμματα χρηματοδότησης:

 • συμμετοχής στις απαραίτητες επενδύσεις αγοράς, κατασκευής, βελτίωσης των σημείων πώλησης και αποθήκευσης με δάνειο ή εναλλακτικά με χρηματοδοτική μίσθωση μέσω της Εθνικής Leasing.
 • ενίσχυσης των αναγκαίων κεφαλαίων κίνησης με βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και τη διατήρηση των αναγκαίων αποθεμάτων (που παρακολουθούν το ρυθμό αύξησης σημείων πώλησης και διαθέσιμων κωδικών προϊόντων).
 • ενίσχυσης της ρευστότητας που απειλείται από την (αναγκαία) επιθετική πολιτική πωλήσεων, με διεύρυνση των πιστώσεων στους καταναλωτές, με προσφορά καταναλωτικών δανείων και προγραμμάτων άτοκων δόσεων μέσω πιστωτικών καρτών (που η τράπεζα εξοφλεί με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους).
 • στήριξης των συνεργατικών μορφών, όπως η δικαιόχρηση (franchising) και τα σημεία πώλησης shop in shop και των συμφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων με ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συμφωνίες.

Σε όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα επιτόκια βάσης της Εθνικής Τράπεζας είναι ανταγωνιστικά – σε δραχμές 7,75%, προσαυξανόμενα με περιθώρια ανάλογα της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης και των κινδύνων που αναλαμβάνει η τράπεζα.

Alpha Bank

Η Alpha Bank διαθέτει προϊόντα για την αντιμετώπιση επαγγελματικών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και απόκτησης επαγγελματικής στέγης. Τα προγράμματα είναι:

 • Για κεφάλαιο κίνησης σε μικτές επιχειρήσεις: Τα δάνεια Alpha 620 καλύπτουν οποιαδήποτε ανάγκη σε κεφάλαιο κίνησης με ύψος χρηματοδότησης από 3 ως 100 εκ. δρχ. και επιτόκιο σήμερα 9% ετησίως, διάρκεια αποπληρωμής 3 ετών, με τρίμηνη τοκοχρεωλυτική ή χρεωλυτική πληρωμή δόσεων.

 • Για κεφάλαιο κίνησης σε εμπορικές επιχειρήσεις: Τα δάνεια Alpha 600 χρηματοδοτούν κεφάλαιο κίνησης σε δραχμές με αλληλόχρεη εξυπηρέτηση χωρίς λήξη, με Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (ΕΔΕ) δραχμών σήμερα 9% και μέγιστο περιθώριο προσαύξησης μέχρι 3,5%.

Τα δάνεια Alpha 605 χρηματοδοτούν κεφάλαιο κίνησης σε συνάλλαγμα, με αλληλόχρεη εξυπηρέτηση χωρίς λήξη με ΕΔΕ συναλλάγματος, εβδομαδιαίας διάρκειας ανά νόμισμα και με μέγιστο περιθώριο προσαύξησης μέχρι 4,5%.

Τα δάνεια Alpha 630 καλύπτουν έκτακτες ανάγκες της επιχείρησης σε κεφάλαια κίνησης. Διαρκούν από μία ως 180 ημέρες και συμφωνούνται με σταθερό επιτόκιο δραχμών αναλόγως της συμφωνηθείσης διάρκειας.

Τα δάνεια Alpha 650 δίνουν χρηματοδότηση σε κεφάλαιο κίνησης σε δραχμές με το Euribor μηνός και μέγιστο περιθώριο προσαύξησης μέχρι 2%.

Διατίθενται επίσης δάνεια τακτής λήξης σε συνάλλαγμα με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο και διαπραγματεύσιμη διάρκεια αποπληρωμής.

 • Για απόκτηση επαγγελματικής στέγης σε εμπορικές επιχειρήσεις, η Alpha Bank διαθέτει τα δάνεια Alpha 810, που καλύπτουν την αγορά, την κατασκευή, την επισκευή ή ακόμα την επέκταση του επαγγελματικού χώρου. Ελάχιστο ύψος χρηματοδότησης είναι τα 5 εκ. δραχμές και φθάνουν ως το 70% της αξίας του συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή του προϋπολογισμού κόστους ανέγερσης, αποπεράτωσης, προσθήκης, επισκευής ή συντήρησης ιδιόκτητου. Διάρκεια αποπληρωμής είναι 3,6 ή 9 έτη, με σταθερό επιτόκιο για τα 3 πρώτα έτη, σήμερα 9% ετησίως. Τη δεύτερη ή τρίτη τριετία ο πελάτης μπορεί να επιλέξει είτε σταθερό επιτόκιο σε δραχμές, είτε ΕΔΕ, προσαυξημένο κατά 1%. Η πληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσεων είναι μηνιαία.

Εναλλακτικά διατίθενται δάνεια με διάρκεια μέχρι 10 έτη, με ΕΔΕ, με περιθώριο προσαύξησης μέχρι 3,5%.

Εμπορική Τράπεζα

Η Εμπορική Τράπεζα προσφέρει σειρά προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές ανάγκες των επιχειρήσεων λιανεμπορίου. Η διάρκεια και το ύψος των βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων (κεφάλαιο κίνησης) εξαρτάται από το συναλλακτικό κύκλωμα και την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης με εκχώρηση απαιτήσεων από πιστωτικά δελτία (προγράμματα δόσεων).

Τα μεσομακροπρόθεσμα επενδυτικά δάνεια καλύπτουν μέχρι και το 100% των επενδυτικών αναγκών (επαγγελματική στέγη και εξοπλισμό) και η διάρκειά τους φθάνει κατά κανόνα μέχρι 15 χρόνια, λαμβανομένου υπόψη του είδους της επένδυσης και της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοδοτούμενων επιχειρήσεων. Η τράπεζα προσφέρει στους επιχειρηματίες των οποίων οι εταιρείες είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ δάνεια μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα, για την αγορά μετοχών ώστε να διατηρήσουν ή αυξήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας σε ποσοστό τουλάχιστον 5%.

Τα επιτόκια που προσφέρει η Εμπορική είναι το βασικό επιτόκιο (κυμαινόμενο) βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων 7,25% και προσαυξάνεται με περιθώριο από 0,5% ως 3,5%, ενώ μπορεί να κυμανθεί και κάτω από 7,25%, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα και απόδοση της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης.

Στα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα επιλογής δανεισμού με βασικό επιτόκιο δανείων (κυμαινόμενο) σήμερα 7,25%, το οποίο προσαυξάνεται με περιθώριο από 0,25% ως 3,25% και σταθερό επιτόκιο διάρκειας μέχρι 3 χρόνια, το οποίο κυμαίνεται σε 7,25% για επενδύσεις μέχρι 100 εκ. δραχμές και 7% για επενδύσεις άνω των 100 εκ. δραχμών. Τα σταθερά επιτόκια δεν έχουν άλλη προσαύξηση, ενώ μετά την παρέλευση τριετίας οι δανειοδοτούμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα επιλογής κυμαινόμενου ή σταθερού επιτοκίου.

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να χρηματοδοτηθούν σε συνάλλαγμα με επιτόκιο του νομίσματος της εκάστοτε επιλογής τους. Η διάρκεια μπορεί να υπερβεί και τους 12 μήνες εφόσον καταβάλλονται οι τόκοι.

Σε όλες τις κατηγορίες πιστοδοτήσεων τα διάφορα έξοδα που επιβαρύνουν τη δανειολήπτρια επιχείρηση εξαρτώνται άμεσα από την απόδοση της συνολικής συνεργασίας και δεν υπερβαίνουν το 0,5% ως 1% επί του ύψους της πιστοδότησης.

Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της τράπεζας ενημερώνουν με κάθε λεπτομέρεια για τα προγράμματα, ώστε να επιλεγεί εκείνο που έχει σχεδιαστεί στα μέτρα της επιχείρησης.

 • Κεφάλαια κίνησης μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού σε δραχμές ή ξένο νόμισμα για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. Συνδέεται άμεσα με το παραγωγικό συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης. Το επιτόκιο είναι ευέλικτο ώστε να δίνει τη δυνατότητα μείωσης του κόστους χρηματοδότησης, ανάλογα με τη συνεργασία που διαμορφώνει η επιχείρηση. Το επιτόκιο σε δραχμές είναι είτε το βασικό επιτόκιο βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων (ΒΕΧ) + περιθώριο ή προνομιακό επιτόκιο βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων (ΠΕΧ) + περιθώριο. Το περιθώριο κυμαίνεται από 0% min ως 5% max (μονάδες πλέον του συμβατικού). Το επιτόκιο σε ξένο νόμισμα = βασικό επιτόκιο νομίσματος + περιθώριο. Το περιθώριο κυμαίνεται από 2% min ως 4,5% max (μονάδες πλέον του επιτοκίου πίστωσης). Περίοδος εκτοκισμού είναι το τρίμηνο. Δίνεται η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης όρων και ορίων μετά το πρώτο 12μηνο, ώστε να καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες.

 • Κεφάλαια κίνησης τακτής λήξης για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης. Ελάχιστο όριο δανείου είναι τα 50 εκ. δραχμές.

Ο λογαριασμός Business Overdraft καλύπτει χρηματοδοτικές ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης εξασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις. Δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης με υπερανάληψη, ενώ ταυτόχρονα παρέχει χρεωστικά επιτόκια που δίνουν τη δυνατότητα μείωσης του κόστους χρηματοδότησης ανάλογα τη συνεργασία της επιχείρησης με την τράπεζα. Παρέχει υψηλές αποδόσεις για πιστωτικά υπόλοιπα του λογαριασμού, με κλιμακούμενο πιστωτικό επιτόκιο που εφαρμόζεται πάνω σε όλο το ποσό κάθε κλίμακος. Το χρεωστικό επιτόκιο είναι ΒΕΧ + περιθώριο ή ΠΕΧ + περιθώριο ενώ το πιστωτικό επιτόκιο διαμορφώνεται ως ποσοστό επί του βασικού επιτοκίου ταμιευτηρίου και αυξάνεται ανάλογα με το ύψος του πιστωτικού υπολοίπου.

Δάνεια παγίων εγκαταστάσεων ως το 100% της δαπάνης ανάλογα με την αξία της αγοράς. Είναι μεσομακροπρόθεσμα δάνεια με διάρκεια 3 ως 7 έτη, ενώ η περίοδος χάριτος είναι ως ένα έτος.

Δάνεια επαγγελματικής στέγης για εμπόρους με σκοπό την αγορά, την αποπεράτωση ή την ανακαίνιση. Η διάρκεια είναι 3 ως 7 έτη και χορηγούνται σε δραχμές ή ξένο νόμισμα. Η τράπεζα διαθέτει επίσης δάνεια επιχειρηματικής στέγης με μπόνους πρόσθετων παροχών. Το ύψος του δανείου είναι 5 ως 100 εκ. δραχμές, η διάρκεια 3 ως 7 έτη ενώ δίνεται περίοδος χάριτος ως ένα έτος. Η πρόσθετη παροχή είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης με κεφάλαιο κίνησης ως 10% του δανείου. Ο συνολικός δανεισμός, άθροισμα δανείου και κεφαλαίου κίνησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Αν χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση τίτλοι του ελληνικού δημοσίου, καταθέσεις, σταθερά αμοιβαία κεφάλαια, το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να φθάσει ως το 100%.

Σήμερα το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων της Τράπεζας Πειραιώς είναι 8,75% και το Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων 7,35%.

Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου χορηγεί δάνεια σε επιχειρήσεις με σκοπό την κάλυψη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών τους. Τα δάνεια εκτείνονται σε όλο το φάσμα επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων. Τα Business Centers της Τράπεζας Κύπρου, με το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό που διαθέτουν, αξιολογούν τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και σχεδιάζουν ευέλικτα χορηγητικά προϊόντα με γνώμονα το συμφέρον και τις ανάγκες των τελευταίων. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου χορηγεί

 • δάνεια για αγορά και ανακαίνιση παγίων εγκαταστάσεων, για αγορά ακινήτων και εξοπλισμού

 • χρηματοδοτήσεις για κεφάλαια κίνησης με σκοπό την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων
 • χρηματοδότηση εισαγωγών, εξαγωγών, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών πάσης φύσεως
 • επενδυτικά δάνεια για κάλυψη μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων επιχειρήσεων (αναβάθμιση μονάδων παραγωγής και υλοποίηση business plan), χρηματοδοτική μίσθωση επαγγελματικού εξοπλισμού και ακινήτων
 • factoring (προεξόφληση τιμολογίων) σε συνεργασία με την ABC FACTORS.

Η τράπεζα παρέχει ανταγωνιστικά επιτόκια σε όλες τις κατηγορίες χρηματοδοτήσεων. Σήμερα το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων είναι 7,50%.

Οι προσαρμογές των επιτοκίων στα επίπεδα της Ευρωζώνης, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως, αλλά και η δημιουργία νέων προϊόντων που θα ανταποκρίνονται στις υπό διαμόρφωση ανάγκες, καθιστούν μη περιοριστική την απαρίθμηση προϊόντων επιχειρηματικής πίστης και αναγκαία την ενημέρωση του δανειολήπτη με επαφές με τα αρμόδια τραπεζικά στελέχη.