Ολοκληρώθηκε η μετατροπή της θεσσαλικής εταιρείας Bretas από περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) σε ανώνυμη (ΑΕ), με την αντίστοιχη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Πρόκειται ουσιαστικά για απορρόφηση της Bretas ΕΠΕ, από την αντίστοιχη οικογενειακή εταιρεία Bretas ΑΕ, η οποία λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2001.

Η Bretas είχε βρεθεί και στην Gulfood 2024, ενισχύοντας το ήδη σημαντικό κανάλι εξαγωγών που διαθέτει. Η Bretas διατηρεί δύο μονάδες παραγωγής στη Λάρισα, μία για επεξεργασία και τυποποίηση ελιάς και μία για μαρμελάδες.

Η απαιτούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί σε προηγούμενη γενική συνέλευση, ορίστηκε σε €1.366.800, ανεβάζοντας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο σε 1,88 εκατ. ευρώ, κατανεμημένο σε 1.876.800 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία. Ήδη από το 2022, η εταιρεία είχε αναθέσει στην PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ την αποτίμηση της ΕΠΕ, μετοχικού κεφαλαίου €510.000, το οποίο εισφέρθηκε κατά 100% στο κεφάλαιο της ΑΕ. Τα προσαρμοσμένα ενσώματα πάγια αποτιμήθηκαν σε €5.864.602,64, 3,19 εκατ. ευρώ σε αξία ακινήτων και 2,34 εκατ. ευρώ σε αξία μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η αποτίμηση παγίων και ο αυξημένος κύκλος εργασιών της ΕΠΕ
Σε περίπτωση νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, είτε με έκδοση νέων μετοχών ή μέσω έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, ή με εισφορά εις είδος, θα παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, αναλογικά της τρέχουσας μετοχικής συμμετοχής τους. Αναφέρεται ότι το δικαίωμα προτίμησης επιβάλλεται να ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία ορίζει το εταιρικό όργανο που αποφασίζει την αύξηση, σε όχι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των 14 ημερών και όχι νωρίτερα από τη λήψη απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή τυχόν επιτοκίου. Μετά το πέρας των σχετικών προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη εκείνης που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Στο τέλος του 2022, εξάλλου, η Bretas ΕΠΕ είχε κύκλο εργασιών 35,25 εκατ. ευρώ, έναντι 28,87 εκατ. ευρώ το 2021, αλλά με μειωμένα κέρδη προ φόρων κατά 28%, ύψους 4,01 εκατ. ευρώ, έναντι 5,58 εκατ. ευρώ το 2021. Η Bretas ΑΕ ενεργεί με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βάιο Μπρέτα, ο οποίος κατέχει τις δύο θέσεις από τις 29 Δεκεμβρίου 2023, με ημερομηνία λήξης θητείας στις 7 Ιανουαρίου 2029.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter