Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 7,53% εμφάνισε για το 2021 η The Mart, που αποτελεί τον βραχίονα χονδρικής της Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης. Οι συνολικές πωλήσεις για το 2021 ανήλθαν σε 342,4 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2020 είχαν διαμορφωθεί στα 318,4 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας κατέγραψαν άνοδο της τάξεως του 12,03%, στα 70,2 εκατ. ευρώ το 2021, έναντι 62,7 εκατ. ευρώ το 2020. Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 6,38 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2021, αυξημένα κατά σχεδόν 250% και κρίνονται «ικανοποιητικά» από την ίδια την εταιρεία, αν ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής κρίσης, αλλά και της πανδημίας του κορονοϊού.

Τα κέρδη EBITDA στη χρήση 2021 ανήλθαν σε 18,9 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 5,51% επί του συνολικού κύκλου εργασιών, αυξημένα κατά 46,97% σε σχέση με τα 12,8 εκατ. ευρώ του 2020.

Πρόκληση η αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία
Η επόμενη πρόκληση για τη The Mart, σύμφωνα με την ίδια την οικονομική έκθεση της εταιρείας, είναι η αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού και πιθανών μεταλλάξεών της, αλλά κυρίως ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ενώ «η πλήρης επαναλειτουργία του κλάδου της εστίασης και οι θετικές προοπτικές για τον τουρισμό θα επηρεάσουν θετικά τα αποτελέσματα της εταιρείας», «η ανοδική πορεία του πληθωρισμού» και «οι συνεχείς ανατιμήσεις των εμπορευμάτων ενέχουν τον κίνδυνο αρνητικής επίδρασης στα περιθώρια μικτής κερδοφορίας της εταιρείας». Ακόμη, επισημαίνεται ότι «η άνοδος της τιμής της ενέργειας, καθώς και λοιπών λειτουργικών εξόδων, θα πιέσουν τα αποτελέσματα». Σε κάθε περίπτωση, η συνολική αποτίμηση της οικονομικής έκθεσης της The Mart είναι ότι «η τρέχουσα χρήση 2022 θα είναι κερδοφόρα».

Αύξηση ενεργητικού της εταιρείας, όπως και της συνολικής αξίας πωλήσεων, με ταυτόχρονη όμως αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, κυρίως προς προμηθευτές
Το κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων της εταιρείας ανήλθε σε 272,1 εκατ. ευρώ συνολικά για το 2021, έναντι 255,68 εκατ. ευρώ για το 2020, κάτι που καταδεικνύει και το έντονα ανοδικό ρεύμα στις τιμές.

Σημαντικά (+30%) αυξήθηκε και το ενεργητικό της The Mart, από 58,7 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2020 σε 76,32 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021. Ωστόσο, αυξήθηκαν κατά 23,6% οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας με το μεγαλύτερο ποσοστό να αφορά οφειλές σε προμηθευτές: 67,88 εκατ. ευρώ το 2021, συνολικά το 74,8% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του 2021, αυξημένες κατά 29,67% σε σχέση με τις αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές στην οικονομική χρήση 2020.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter