Στα 432,15 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ετήσιος κύκλος εργασιών της The Mart ΑΕΕ στην οικονομική χρήση 2023, αυξημένος κατά 6,14%, σε σχέση με το 2022. Ο τζίρος δωδεκαμήνου 2023 αναλύεται σε 402,13 εκατ. ευρώ πωλήσεων εμπορευμάτων (93%), 29,92 εκατ. ευρώ πωλήσεων υπηρεσιών (6,92%) και €104.674,98 πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων. Η εταιρεία αύξησε τα μεικτά της κέρδη κατά 7,7% στα 89,73 εκατ. ευρώ, από τα 83,3 εκατ. ευρώ του 2022, παρά την αύξηση του κόστους πωληθέντων κατά 5,73%, από τα 323,86 εκατ. ευρώ, σε 342,43 εκατ. ευρώ. Ο ισολογισμός της εταιρείας χονδρικής cash & carry εμφανίζει μικρότερη εγγραφή άλλων εσόδων και αυξημένα έξοδα λειτουργικής διαθέσως, διοικητικής λειτουργίας και άλλα, αυξητικά κατά 12,4% στο σύνολό τους, μαζί με ακριβότερο καθαρό χρηματοικονομικό κόστος, κατά 52,6%. Δεδομένων λοιπόν των δυσμενών χρηματοοικονομικών ισορροπιών, θεωρείται επίτευγμα η αύξηση των κερδών προ φόρων, έστω και κατά 2,06%, από τα 14,09 εκατ. ευρώ του 2022, στα 14,38 εκατ. ευρώ στην περσινή οικονομική χρήση.

Τα κέρδη μετά φόρων του 2023 διαμορφώθηκαν σε 11,1 εκατ. ευρώ, από 10,82 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,61%, αν και το συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως για το 2023 διαμορφώθηκε οριστικά στα 9,13 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη EBITDA της The Mart αυξήθηκαν κατά 12,94% στο τέλος του 2023, στα 25,69 εκατ. ευρώ, έναντι 22,74 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή της The Mart υπολογίστηκαν σε €79,30 στην περσινή οικονομική χρήση, έναντι €77,27 το 2022.

Επενδύσεις και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Το 2023 ήταν μια χρονιά επενδύσεων για τη The Mart, συνολικού ποσού 10 εκατ. ευρώ, που περιλάμβαναν νέο κέντρο διανομής, ανακαινίσεις καταστημάτων, ψυκτικές εγκαταστάσεις και νέο εξοπλισμό μηχανογράφησης. Οι συνολικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας που αφορούν ομολογιακά δάνεια, μισθώσεις, υποχρεώσεις προς προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις αυξήθηκαν οριακά κατά 1,43%, από τα 110,28 εκατ. ευρώ, σε 111,85 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, οι δόσεις ομολογιακών δανείων για το τρέχον έτος είναι μειωμένες κατά 11,8% σε σχέση με το περσινό κι επιπλέον, το 50% των συνολικών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων έχει ωρίμανση στην πενταετία και άνω. «Η διατήρηση ή η προσαρμογή της κεφαλαιουχικής δομής μπορεί να γίνει μέσω της προσαρμογής του ποσού των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους, της έκδοσης νέων μετοχών ή της πώλησης περιουσιακών στοιχείων για να μειωθεί ο δανεισμός», αναφέρει η εταιρεία και επισημαίνει ότι «ελέγχει τον κεφαλαιουχικό κίνδυνο, με βάση το συντελεστή μόχλευσης». Άλλωστε, το αποθεματικό αποτίμησης αξιογράφου επενδυτικού χαρτοφυλακίου μεταβλήθηκε το 2023 σε θετικό, ύψους €50,830,23, έναντι αρνητικής αποτίμησης €76.241,81 το 2022.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter