Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 14,07% σημείωσαν το 2022 οι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Γαλαξιδίου, φθάνοντας τα 73,44 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, από τα 64,38 εκατ. ευρώ του 2021.

Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου μειώθηκαν αισθητά, κατά 23,6%, από τα 10 εκατ. ευρώ του 2021 στα 7,7 εκατ. ευρώ για το 2022, ως αποτέλεσμα του τριπτύχου αύξησης κόστους πωληθέντων μη βιολογικών στοιχείων, της επίπτωσης επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και των αυξημένων δεσμευμένων κεφαλαίων για επενδύσεις των επόμενων ετών.

Τα κέρδη προ φόρων των Θαλάσσιων Καλλιεργειών Γαλαξιδίου για το 2022 διαμορφώθηκαν σε 3,38 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων για τον Όμιλο ξεπέρασαν τα 2,55 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 65,56% σε σχέση με τα 7,54 εκατ. ευρώ του 2021. Τα βασικά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν, με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών, σε €0,21 ανά μετοχή.

Η εταιρεία, με κύκλο εργασιών 71,54 εκατ. ευρώ, λαμβάνει μερίδιο 97,4% στο συνολικό ομιλικό τζίρο και κατέγραψε το 2022 κέρδη EBITDA 6,94 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 3,45 εκατ. ευρώ και τέλος, κέρδη μετά φόρων ύψους 2,65 εκατ. ευρώ, όλα σημαντικά «ψαλιδισμένα» σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2021.

Ο Όμιλος αναφέρει ότι το 2022 επηρεάστηκαν τα έξοδα διάθεσης και τα κέρδη προ φόρων, «εξαιτίας των σημαντικών αναταραχών στην παγκόσμια οικονομία και τον πληθωρισμό, αλλά και στην τιμών ενέργειας, άλλων βασικών εμπορευμάτων, πρώτων υλών και μεταφορικών εξόδων».

Επενδυτικά σχέδια, αύξηση παραγωγής και οικονομικές ενισχύσεις
Το 2023 αποτελεί χρονιά όπου κατά τεκμήριο τίθενται οι βάσεις για τη μετέπειτα ανάπτυξη της εταιρείας.
Οι οικονομικές ενισχύσεις του έτους για την επέκταση της πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων υπολογίστηκαν σε €217.875,36.

Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει αύξηση ετήσιας δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό πλωτών εγκαταστάσεων και ιδία συμμετοχή στην επένδυση, ύψους €403.067,28.

Το έργο της πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων βιολογικής καλλιέργειας έλαβε παράταση ολοκλήρωσης έως τα τέλη Οκτωβρίου 2023 και έλαβε φέτος ενισχύσεις ύψους €119.046.

Για τις παραγωγικές επενδύσεις ιχθυοκαλλιέργειας της συνδεδεμένης εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Αντίκυρας ΜΕΠΕ εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους €840.292,20, ενώ η ιδία συμμετοχή των 1,96 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό στο σύνολό της.

Το διοικητικό συμβούλιο των Θαλάσσιων Καλλιεργειών Γαλαξιδίου αναμένεται να προτείνει τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2022. Οι επενδύσεις για την αγορά παγίων στοιχείων στη χρήση 2022 ανήλθαν για τον Όμιλο σε 7,13 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα, για την εταιρεία, σε 1,81 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter