Στη σύγχρονη επιχειρησιακή πραγματικότητα, οι εταιρείες ανταγωνίζονται με σκοπό να κερδίσουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα της αγοράς. Σε αυτή την προσπάθειά τους ακολουθούν συχνά συγκεκριμένα στρατηγικά υποδείγματα, που οδηγούν σε εξάντληση πόρων και δυνάμεων, και σε αποτέλεσμα που απέχει από τον στόχο. Στη σημερινή εποχή, οι επιχειρήσεις αναζητούν νέες δυναμικές στρατηγικές, που θα τους οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Από τη δεκαετία του ‘60 και μετά οι επιχειρήσεις συμβουλεύονται διάφορα στρατηγικά υποδείγματα, όπως η ανάλυση SWOT (τέλη ‘60), το υπόδειγμα της McKinsey (60-70s), οι Δυνάμεις του Porter (μέσα του ‘80) και το υπόδειγμα του Μπλε Ωκεανού (2000-2014) προκειμένου να κερδίσουν τη μάχη τους ανταγωνισμού. Σήμερα, οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται σε αναζήτηση νέων δυναμικών στρατηγικών, ικανών να τις οδηγήσουν σε διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις αγορές που δραστηριοποιούνται.

Επίπεδα αγορών και αλληλεπίδραση
Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα δραστηριοποιούνται και ανταγωνίζονται σε δεδομένες αγορές με δεδομένους πελάτες και προϊόντα. Εδώ, στόχος της επιχείρησης είναι η απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου της συγκεκριμένης αγοράς, με τις προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας ωστόσο να είναι μειωμένες. Αν λάβουμε υπόψη μας τις ταυτόχρονες οικονομικές και κοινωνικές ανακατατάξεις που συμβαίνουν, παρατηρούμε την ανάγκη των επιχειρήσεων να εισέλθουν σε νέες αγορές. Πώς όμως θα καταφέρουν να τις εντοπίσουν;

Οι νέες στρατηγικές -και πιο συγκεκριμένα το υπόδειγμα των Μπλε Ωκεανών (Blue Ocean Strategy -Kim and Mauborgne, 2004)-, προτείνουν στις επιχειρήσεις να σκεφτούν πέρα από τα στενά όρια των τωρινών αγορών. Τις καλούν, δηλαδή, να δημιουργήσουν νέα market spaces μέσα από τον επαναπροσδιορισμό των ορίων των σημερινών αγορών, με τη δημιουργία νέων αγορών χωρίς ανταγωνισμό. Αυτό όμως που είναι πραγματικά ενδιαφέρον, και προτείνεται από το συγκεκριμένο υπόδειγμα, είναι η προσπάθεια των επιχειρήσεων να σπάσουν την κλασική σχέση αξίας μεταξύ πελάτη και κόστους. Τι σημαίνει αυτό; Παραδοσιακά υπήρχε η αντίληψη ότι η υψηλή ποιότητα, η υψηλή εξυπηρέτηση και το χαμηλό κόστος είναι αμοιβαία αντικρουόμενα χαρακτηριστικά. Όμως, το υπόδειγμα blue oceans προτείνει τον συνδυασμό τους μέσα από την Καινοτομία στην Αξία (Value Innovation -Kim and Mauborgne, 2014). Πώς όμως θα καταφέρει η επιχείρηση να προσφέρει Καινοτομία στην Αξία αν δε γνωρίζει εις βάθος τους πελάτες της;

Market sensing: Ένας νέος τρόπος αντίληψης της αγοράς
Η εξέλιξη του μάρκετινγκ στα παραπάνω ερωτήματα απαντά με την έννοια της Αντίληψης της Αγοράς (market sensing). Το κλειδί είναι η προσπάθεια για αντίληψη και όχι απλά για έρευνα της αγοράς (market research). Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η δυνατότητα της επιχείρησης να παράγει γνώση σχετικά με την αγορά (market place), την οποία στη συνέχεια τα στελέχη χρησιμοποιούν για την καλύτερη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε ό,τι αφορά:

  • Νέα προϊόντα
  • Τοποθέτηση υπαρχόντων προϊόντων
  • Διοίκηση πελατών
  • Επικοινωνιακές ενέργειες

Είναι γεγονός ότι ανά τον κόσμο, τα στελέχη σήμερα βασίζονται στην έρευνα αγοράς προκειμένου να επιλύσουν σημαντικά στρατηγικά προβλήματα στους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται. Ωστόσο, στην Ελλάδα, κατά πλειοψηφία, η έρευνα που διεξάγεται από τις επιχειρήσεις περιορίζεται σε στείρες ποσοτικές μεθόδους, τα αποτελέσματα των οποίων οδηγούν στην εφαρμογή παρωχημένων πρακτικών. Για την καλύτερη προσαρμογή στις νέες συνθήκες, οι επιχειρήσεις οφείλουν πλέον να σκεφτούν πίσω από ποσοτικές μετρήσεις, νούμερα και τυποποιημένες διαδικασίες. Και αυτό διότι το μέλλον τους εξαρτάται από την ουσιαστική και εις βάθος αντίληψη της αγοράς.

Σημείο κλειδί: Η διαχείριση της πληροφορίας από την επιχείρηση
Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η διαχείριση της πληροφορίας εκ μέρους της επιχείρησης. Αρχικά λοιπόν, η πληροφορία που λαμβάνεται μέσω των ερευνών αγοράς θα πρέπει να μετατρέπεται σε γνώση της επιχείρησης σχετικά με τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις αξίες του καταναλωτή. Στη συνέχεια η γνώση θα πρέπει να αξιοποιείται για την παραγωγή ανάλογης εμπειρίας. Το ζητούμενο, δηλαδή, είναι μια ολιστική προσέγγιση στην έρευνα. Από τη μία πλευρά, η διεξαγωγή αποκλειστικά ποσοτικής έρευνας υστερεί στην εις βάθος κατανόηση των βαθύτερων κινήτρων και αξιών των καταναλωτών. Από την άλλη, η ποσοτική έρευνα βοηθάει στη γενίκευση των αποτελεσμάτων σε μεγαλύτερους πληθυσμούς. Άρα, η χρυσή τομή βρίσκεται στο συνδυασμό των δύο παραπάνω. Οδηγούμαστε δηλαδή από την εποχή του market research στην εποχή του market sensing (Panigyrakis and Zarkada 2014). Η ολιστική προσέγγιση στην έρευνα είναι η λύση στη σημερινή κοινωνία, όπου το επίκεντρο οφείλει να είναι ο άνθρωπος.

Η εξέλιξη στην έρευνα αγοράς
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι οι νέες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και τεχνολογικές συνθήκες επιβάλλουν στις επιχειρήσεις την αλλαγή του τρόπου σκέψης και δράσης τους (Panigyrakis and Zarkada, 2014a). Επιπλέον, ο καταναλωτής επιδιώκει πλέον τη συνειδητή κατανάλωση (mindful consumption) και αυτό δεν είναι κάτι που τις αφήνει ανεπηρέαστες. Η επιτυχία των επιχειρήσεων εξαρτάται από την ικανότητά τους να μαθαίνουν και να βλέπουν νέα όρια στις αγορές. Με κέντρο τον άνθρωπο, ως εργαζόμενο, πελάτη, πολίτη, η αντίληψη της αγοράς θα αποτελέσει το πιο χρήσιμο εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση.

Βιβλιογραφία

  • Panigyrakis, G., & Zarkada, A. (2014a). A philosophical investigation of the transition from integrated marketing communications to metamodern meaning co-creation. Journal of Global Scholars of Marketing Science, (ahead-of-print), 1-17.
  • Panigyrakis, G. G., & Zarkada, A. (2014b). New philosophical paradigms in marketing. The Routledge Companion to the Future of Marketing, 25.
  • Sheth, J. N., Sethia, N. K., & Srinivas, S. (2011). Mindful consumption: a customer-centric approach to sustainability. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(1), 21-39.
  • W. Chan Kim and Renee A. Mauborgne (2004). Blue Ocean Strategy, Harvard Business Review, Oct. 2004.
  • W. Chan Kim and Renee A. Mauborgne (2014). Blue Ocean Leadership, Harvard Business Review, May 2014.