Αβεβαιότητα επικρατεί σχετικά με το ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την έκδοση αδειών λειτουργίας και εκμετάλλευσης των περιπτέρων, καθώς και των αδειών εκμίσθωσής τους, μετά την 640/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την αποδοχή της από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας.

Αβεβαιότητα επικρατεί σχετικά με το ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την έκδοση αδειών λειτουργίας και εκμετάλλευσης των περιπτέρων, καθώς και των αδειών εκμίσθωσής τους, μετά την 640/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την αποδοχή της από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με την 640/ 2000 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή με την Φ.454/28/135940/18-12-2000 απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά το άρθρο 8 του Π.Δ. 30/1996 «περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο νόμου» και με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», ορίζεται στην παράγραφο 1 ότι: «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων νομαρχιακού επιπέδου ανήκει στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στις οποίες περιέρχονται όλες οι σχετικές αρμοδιότητες των νομαρχών και των νομαρχιακών υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι αρμοδιότητες σε θέματα δημόσιας περιουσίας, καθώς και οι αρμοδιότητες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Οικονομικών και Δικαιοσύνης».

Επιπλέον στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του εν λόγω Π.Δ. ορίζεται ότι «με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορούν να μεταβιβάζονται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αρμοδιότητες της κρατικής διοίκησης, εκτός των αρμοδιοτήτων της Υ.Π.Α., οι οποίες εναρμονίζονται με το χαρακτήρα, τη φύση και την αποστολή τους, καθώς και οι αναγκαίοι πόροι για την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων". Επομένως εφόσον η προαναφερόμενη νομοθεσία «περί προστασίας αναπήρων και θυμάτων πολέμου», αλλά και η διαδικασία «περί χορηγήσεως αδειών λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως περιπτέρου» ανήκε ανέκαθεν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ασκούμενη όπως όριζαν οι προαναφερθείσες διατάξεις και δεν μεταβιβάσθηκε με κάποιο Προεδρικό Διάταγμα στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, εξακολουθεί να ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται πλέον από το γενικό γραμματέα της Περιφέρειας και όχι από τον αιρετό νομάρχη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος είναι πλέον ο εκπρόσωπος της κεντρικής διοίκησης στην περιφέρεια, κατά των αποφάσεων του οποίου εξακολουθεί να επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του υπουργού Εθνικής Άμυνας από τα εν λόγω άτομα, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 Ν.Δ. 1044/71, που ως ειδική και μη καταργηθείσα διάταξη εξακολουθεί να ισχύει. Εξάλλου σύμφωνα με σχετικό έγγραφο (αριθμός πρωτοκόλλου 15096/4-5-2001), το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης απευθύνεται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα και τους γνωρίζει ότι «μέχρι οριστικής ρυθμίσεως του θέματος και μετά από την προαναφερόμενη γνωμοδότηση, πρέπει να εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τη χορήγηση νέων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, καθώς και αποφάσεις που αφορούν τη χορήγηση άδειας αρχικής εκμίσθωσης αυτών».

Η θέση του σωματείου «Ενότητα»

Για το θέμα αυτό ο κ. Νίκος Παλιογιάννης, πρόεδρος του Σωματείου Περιπτερούχων-Καπνοπωλών Αθήνας «Ενότητα», μας δήλωσε: «Οι βλέψεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιπτέρων από διάφορους φορείς τους οδήγησαν να πάρουν με το μέρος τους τον πρώην γενικό διευθυντή του ΔΕΠΑΘΑ κ. Χωραφά. Ο κ. Χωραφάς υπέβαλε ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τις αρμοδιότητες της Νομαρχίας σχετικά με την παραχώρηση των αδειών λειτουργίας και εκμετάλλευσης των περιπτέρων, με απώτερο σκοπό οι αρμοδιότητες αυτές να περιέλθουν στους αντίστοιχους δήμους.

Ο Δήμος Αθηναίων μάλιστα έχει καταθέσει ειδικό φάκελο και ζήτησε αυτές τις αρμοδιότητες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τότε, με παρέμβαση του σωματείου «Ενότητα» κατετέθη σχετικό υπόμνημα και εξηγήθηκε από εμάς ότι αν δοθούν οι αρμοδιότητες στους δήμους, αυτό θα σήμαινε και τον αφανισμό των περιπτέρων, γεγονός που αποδεικνύεται και από την πολιτική που ασκήθηκε για το διωγμό τους από το κέντρο της Αθήνας. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την 640/ 2000 γνωμοδότησή του απεφάνθη ότι κακώς η Νομαρχία διατηρεί αυτές τις αρμοδιότητες, ενώ καθορίζει αρμόδιο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση αποδέχθηκε και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αποστολάκης. Παράλληλα, επειδή υπάρχουν πολλά «χηρεμένα περίπτερα», καθώς και αιτήσεις για ανανέωση συμβολαίων, κατετέθη πρόταση ώστε αυτές τις αρμοδιότητες να τις έχει ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας σε συνεργασία με το ΔΕΠΑΘΑ.

Επειδή όμως υπήρχε αδυναμία να γίνει η συγκεκριμένη διαδικασία και μάλιστα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, το Υπουργείο Εσωτερικών αναγκάσθηκε να εκδώσει σχετικό έγγραφο προς τις Νομαρχίες, στο οποίο αναφέρει ότι θα εξακολουθήσουν να έχουν τις παραπάνω αρμοδιότητες μέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως και συστήνει προς το παρόν να αποφεύγουν την κατά το δυνατόν χορήγηση νέων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων καθώς και εκμίσθωσής τους! Με αυτήν την απόφαση λοιπόν ουσιαστικά ο κλάδος είναι ακέφαλος. Παρ’ όλα αυτά η Νομαρχία εξακολουθεί να χορηγεί νέες άδειες σε περιπτερούχους, να ανανεώνει συμβόλαια, κάτι που ασφαλώς πρέπει να εξετασθεί για να διαπιστωθεί αν αυτές οι άδειες είναι έγκυρες. Πρόσφατα έγινε αντιληπτό πως προσπάθησαν να περάσουν ένα νομοσχέδιο με το οποίο το Υπουργείο Εμπορίου θα είχε την εποπτεία των περιπτέρων, αλλά αυτό αποτράπηκε την τελευταία στιγμή.

Η θέση του σωματείου «Ενότητα» είναι να μη δοθούν οι αρμοδιότητες αυτές στους δήμους που έχουν βλέψεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά να μείνουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την πρότασή μας, ως γενέτειρα των περιπτέρων. Ύστερα από αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση που καταθέσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε συμφωνία με τα υπόλοιπα σωματεία, αναμένουμε τη συγκρότηση σχετικής επιτροπής όπως είχε ατύπως ειπωθεί από τους αρμόδιους. Φυσικά από τις εξελίξεις που θα υπάρξουν στο συγκεκριμένο αυτό θέμα αλλά και στα επί μέρους ζητήματα θα εξαρτηθεί και η περαιτέρω στάση μας».