Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των προϊοντικών συσκευασιών είναι παρακολούθημα των αλλαγών στο νομικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείρισή τους. Οι αλλαγές στην καθημερινή ζωή της αγοράς, που είναι ήδη αισθητές με τη δραστική μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας στη λιανική, θα εκταθούν και θα βαθύνουν σύντομα. Αυτό υπόσχονται η υποχρέωση εγγραφής όλων των παραγωγών, που περνούν από τα χέρια τους πλαστικές συσκευασίες, στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών και ο αναβαθμισμένος ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης ως αρμόδιου φορέα πειθάρχησης και φρονηματισμού όλων των εμπορευομένων, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου. Εξάλλου, υπόσχεση αλλαγών στα ειωθότα της συσκευασίας δίνουν εγγενώς οι τάσεις της αγοράς, στις οποίες συνυφαίνονται η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και συμπεριφορές και το αίτημα της βιωσιμότητας.

Νόμος 4496/2017 («Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις») έχει εγκαινιάσει εκτεταμένες αλλαγές συνολικά στον τομέα της διαχείρισης των συσκευασιών. Πριν απ’ όλα το περιβαλλοντικό τέλος είναι ήδη κοινή συνείδηση. Η αξία του τέλους ανά τεμάχιο της λεπτής πλαστικής σακούλας, η οποία ως γνωστόν από την 1η Ιανουαρίου φέτος αγοράζεται, ανέρχεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου, σε τρία λεπτά του ευρώ και από την 1η Ιανουαρίου του 2019 θα ανέλθει στα επτά λεπτά.

Επίσης, με το νόμο αναβαθμίστηκε ο ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), αφού το εν λόγω τέλος εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και αποδίδεται υπέρ του ΕΟΑΝ, ο οποίος μεριμνά για την ανταποδοτικότητά του.

Όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του φορέα, κ. Δημήτρης Πολιτόπουλος, ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2018 τα έσοδα από την απόδοση του τέλους ανήλθαν στα 6 εκατ. ευρώ. «Τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν στον πολίτη», σημειώνει, εξηγώντας ότι θα αξιοποιηθούν για την παραγωγή τσαντών πολλαπλών χρήσεων, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους πολίτες, όπως και για τη σχετική ενημέρωσή τους. Ειδικότερα, θα παραχθούν τέσσερις τύποι τέτοιων τσαντών: Με ροδάκια για έλξη προς εξυπηρέτηση κυρίως των ηλικιωμένων χρηστών, πάνινες, διχτάκια και τσάντες από ανακυκλώσιμο πλαστικό. Ξεκινώντας από το πρώτο δίμηνο του 2019, θα διανεμηθούν σε βάθος τριετίας περί τα 20 εκατομμύρια τέτοιες τσάντες, με σκοπό η διάδοση της χρήσης τους να ανακόψει τη ζήτηση της λεπτής πλαστικής σακούλας μιας χρήσης. Η πρόσκληση για την παραλαβή τους και η διανομή τους στο κοινό ανατίθεται στους Δήμους.

Στο ίδιο πλαίσιο, ένας δεύτερος στόχος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής τέτοιων τσαντών, ενόσω εκκρεμεί η αναπτυξιακή στήριξή τους από τα χρήματα του περιβαλλοντικού τέλους.

Διευρυμένη ευθύνη και Μητρώο παραγωγών
Ο Νόμος 4496 έφερε σημαντικές αλλαγές σε όλο το κύκλωμα των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους πλαστικές συσκευασίες, καθώς, όπως επιτάσσει, «οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης….».

Ειδικότερα, ο νόμος αφορά (άρθρο 4β, παράγραφος 2) παραγωγούς που είτε συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία τους, είτε εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, είτε διαχειρίζονται τέτοια προϊόντα είτε παράγουν πλαστικές σακούλες μεταφοράς.

Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης βασίζονται στην αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, στο πλαίσιο της οποίας παρέχονται σε αυτούς κίνητρα, προκειμένου να σχεδιάζουν συσκευασίες για τα προϊόντα τους πιο φιλικές για το περιβάλλον, καθώς καθίστανται υπεύθυνοι για το κόστος διαχείρισης των συσκευασιών τους, μετά την απόρριψή τους.

Σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενοι παραγωγοί υποχρεούνται (άρθρο 4β, παράγραφος 11) να γράφονται στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών. Ο ΕΟΑΝ ήδη μεριμνά για την οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου. Η εγγραφή σε αυτό είναι προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων και τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς. Υπολογίζεται, πάντως, ότι κατά το 45% δεν έχουν συμμορφωθεί σχετικά, αν και με το νέο νόμο ο ΕΟΑΝ μπορεί να τους επιβάλει υπέρ του πρόστιμα της τάξης των 500 έως 50.000 ευρώ! Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε άμεσα η στελέχωση του οργανισμού, προκειμένου να διενεργεί συστηματικούς ελέγχους για να μπει τάξη στην αγορά. Το αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά δίνεται μια τέτοια δικαιοδοσία σ’ ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Συνεπώς τα πρόστιμα που επιβάλλει μόνο δικαστικώς μπορούν να αμφισβητηθούν, τονίζει ο κ. Πολιτόπουλος.

Το σκοπούμενο είναι, ταυτόχρονα, η μείωση των απορριμμάτων, η ορθή διαχείρισή τους, ο περιορισμός της εισφοροδιαφυγής, η επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων και η κατάδειξη και τιμωρία των ασυνεπών.


Με επιστολή του προς τις λιανεμπορικές επιχειρήσεις (εστάλη στις 3 Ιουλίου) ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ απεύθυνε προειδοποίηση, ενημερώνοντας ότι βάσει του νέου νόμου α) «οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα, των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4Β» (άρθρο 12, παρ.1), β) «οι διακινητές άλλων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα, οι παραγωγοί των οποίων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4Β» (άρθρο 14) και γ) «στον διακινητή συσκευασμένων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 12 και στον διακινητή άλλων προϊόντων, που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 16, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500 έως 50.000 ευρώ» (άρθρο 20Α, παρ.3)… «Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε ώστε το σύνολο των προμηθευτών σας που εμπίπτουν στις ανωτέρω ρυθμίσεις του Νόμου να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών», καταλήγει η επιστολή.

Σημειώνουμε ότι άτυπα έχει δοθεί «περίοδος χάριτος» στις επιχειρήσεις, αλλά από τον Ιανουάριο του 2019 οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί. Ας το έχουν υπόψιν τους τόσο οι παραγωγοί όσο και οι επιχειρήσεις λιανικής…

Μακροπρόθεσμα το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, τονίζει ο κ. Πολιτόπουλος, αποβλέπει στη μείωση του όγκου των συσκευασιών.

Οι δέκα νέες τάσεις στη συσκευασία
Από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου των συσκευασιών είναι η Α. Χατζόπουλος ΑΕ. Το 2017 ο τζίρος της άγγιξε τα 69 εκατ. ευρώ. Με προσωπικό 330 άτομα, η εταιρεία έχει κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό. Οι εξαγωγές της σε περισσότερες από 30 χώρες αντιστοιχούν στο 71% των ετήσιων πωλήσεών της. Η κ. Λευκή Προύντζου, Marketing & Communications Manager της εταιρείας, επισημαίνει ότι οι πρόσφατες μελέτες και εμπειρικές έρευνες επιβεβαιώνουν συνεχώς πως ο ρόλος της συσκευασίας στο branding κάθε προϊόντος, στις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών και τη συνολική ικανοποίησή τους από το οποιοδήποτε προϊόν γίνεται ολοένα και σημαντικότερος. Στο πλαίσιο αυτό, μας παρουσίασε συνοπτικά δέκα αναδυόμενες τάσεις στο σχεδιασμό της συσκευασίας των προϊόντων, που αναμένεται ότι θα κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια.

  • Η πρώτη τάση σχετίζεται με το ξύπνημα συναισθημάτων νοσταλγίας. Συσκευασίες με vintage εμφάνιση διαπιστωμένα διεγείρουν τέτοια συναισθήματα. Προτιμώνται ιδιαιτέρως από τις εταιρείες τροφίμων και ποτών, οι οποίες αποβλέπουν στη σύνδεση της εικόνας τους με υψηλές αξίες και συμφραζόμενα δοκιμασμένα στο χρόνο, ικανοποιώντας, παράλληλα, τις περιέργειες των νεότερων γενιών καταναλωτών να εξερευνούν την κοινωνική μνήμη.
  • Η δεύτερη έχει άξονα αναφοράς την αίσθηση του χαρτιού καθαυτή. Το χαρτί τύπου kraft τελευταία είναι μια δημοφιλής επιλογή υλικού συσκευασίας, χάρη στην ιδιαίτερη όψη και υφή του, που δίνουν την εντύπωση του χειροποίητου. Σήμερα η αίσθηση του χαρτιού δημιουργείται στα υλικά συσκευασίας με τις διαθέσιμες λάκες υψηλής τεχνολογίας, που αντιγράφουν άριστα την υφή του χαρτιού, χωρίς κανένα περιορισμό στη δομή του υλικού.
  • Μια τρίτη τάση προκύπτει από την υλική αποτύπωση της ιδέας της διαφάνειας, η οποία, εκφρασμένη στη συσκευασία, απηχεί ασφαλώς ένα μικρό τμήμα της γενικής στρατηγικής που αναπτύσσουν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναφορικά με την ιδέα της απόλυτης διαφάνειας ως κεντρικού χαρακτηριστικού των σχέσεών τους με τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρονται σήμερα διάφανες δομές υλικών συσκευασίας, με τη χρήση φιλμ υψηλής τεχνολογίας, που έχουν πρόσθετα ιδιότητες υψηλού φραγμού σε επιδράσεις του περιβάλλοντος (οξυγόνο, υγρασία, ξηρασία κ.ά.).
  • Η τέταρτη τάση έχει κέντρο την ιδέα της απλότητας, δεδομένου ότι πάντα μια λιτή συσκευασία δίνει ένα σαφές μήνυμα για την παρουσία της, καταφέρνοντας να ξεχωρίζει και να εντοπίζεται εύκολα από τον καταναλωτή. Ο minimal σχεδιασμός είναι μια τάση που εκφράζει τη δύναμη του απλού μηνύματος στο σύνθετο κόσμο μας.
  • Αντίστοιχα τα γεωμετρικά μοτίβα και τα σχέδια με έντονες αντιθέσεις είναι ένας άλλος τρόπος να κερδίσει μια συσκευασία άμεσα την προσοχή του καταναλωτή και να εντυπωθεί στη μνήμη του κι αυτό συνιστά τη πέμπτη τάση στο σύγχρονο σχεδιασμό των συσκευασιών.
  • Επίσης, όλο και περισσότερες μάρκες πλέον εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη δημιουργία εντυπώσεων από την αφή των συσκευασιών των προϊόντων τους, οπότε ενσωματώνουν ανάγλυφα στοιχεία στις συσκευασίες, διαμορφώνοντας ακόμα μια ενδιαφέρουσα σχεδιαστική τάση.
  • Η έβδομη τάση σχετίζεται με την αθωότητα και το χιούμορ, όπως εκδηλώνονται στη συσκευασία πλήθους προϊόντων, μέσω των αφηγηματικών εικονογραφήσεων, της χρήσης κινούμενων σχεδίων ή μοναδικών γραμματοσειρών που μοιάζουν χειρόγραφες, χαρούμενων κειμένων και παστέλ χρωμάτων, που παραπέμπουν στο παιδικό βιβλίο. Η αθωότητα και το χιούμορ αξιοποιούνται συχνότερα πλέον από τις εταιρείες τροφίμων, που καταφέρνουν έτσι να δίνουν ζωή στα προϊόντα τους, επενδύοντας στη δημιουργία κλίματος συναισθηματικού δεσμού προϊόντος-καταναλωτή.

Πολυ-λειτουργικές, «πράσινες» και social συσκευασίες
Όπως επισημαίνει η κ. Προύντζου, οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα πλέον σημαντικά στοιχεία, που προσφέρουν ικανοποίηση στον καταναλωτή αναφορικά με τη συσκευασία ενός προϊόντος, σχετίζονται με την ασφάλειά της για το προϊόν και τη λειτουργικότητά της. Στο πλαίσιο αυτό, έχει διαπιστωθεί ότι κατά το 60% οι καταναλωτές στις ΗΠΑ επαναλαμβάνουν την αγορά ενός προϊόντος, εφόσον μείνουν ικανοποιημένοι από τη λειτουργικότητα της συσκευασίας του.

Έτσι, όλο και περισσότερες συσκευασίες αναπτύσσονται κατά τρόπο ώστε ν’ ανοίγουν με ασφάλεια χωρίς να λερώνουν ή να σπάνε, να συντηρούν το προϊόν ασφαλές και φρέσκο για μεγάλο χρονικό διάστημα και με δυνατότητα κατανάλωσής του, ενόσω ο καταναλωτής του μετακινείται ή αθλείται (packaging on the go). Ακόμα, σκοπούμενο είναι ν’ ανοίγουν εύκολα προς χρήση από ανθρώπους όλων των καταναλωτικών ομάδων (ιδίως από ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες), να έχουν ευκαμψία στην επανασφράγιση, παρέχοντας κίνητρο, μεταξύ άλλων, για τη μείωση του food waste, αλλά και να αξιοποιούνται μετά τη χρήση τους για άλλους σκοπούς, όπως για διακόσμηση, διασκέδαση, φύλαξη άλλων υλικών κ.ά. Πρόκειται ασφαλώς για μια τάση με τεράστιο υπόβαθρο.

Επίσης, καθώς το ενδιαφέρον για το περιβάλλον μεγαλώνει, οπότε οι καταναλωτές τείνουν να το εκδηλώνουν και μέσω των αγοραστικών επιλογών τους, προτιμώντας προϊόντα που ανταποκρίνονται σε φιλοπεριβαλλοντικές αξίες και σκοπούς, αυξάνεται η ζήτηση καινοτόμων «πράσινων» λύσεων συσκευασίας των αγαθών, προσδιορίζοντας ακόμα μια βασική τάση της εν λόγω αγοράς. Όπως σημειώνει η συνομιλήτριά μας, «η Χατζόπουλος παρακολουθώντας τις σχετικές εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά, έχει παρουσιάσει τη βραβευμένη σειρά συσκευασιών bio –μια 100% βιοδιασπώμενη συσκευασία, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ΕΝ13432:2000, κατάλληλη για τη συσκευασία διάφορων, ευπαθών και μη, προϊόντων».

Τέλος, δεδομένου ότι το 82% των χρηστών smartphone, όπως προκύπτει ερευνητικά, ψάχνουν online, μέσω των συσκευών τους, πληροφορίες που τους βοηθούν στις αγοραστικές τους αποφάσεις, πολλές εταιρείες πλέον προσαρμόζονται στις σχετικές απαιτήσεις, επινοώντας νέες εφαρμογές «επαυξημένης πραγματικότητας» για τις συσκευασίες των προϊόντων τους, ώστε να προσελκύουν το καταναλωτικό ενδιαφέρον, εκσυγχρονίζοντας την αγοραστική εμπειρία που προσφέρουν. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται πλέον η δυνατότητα σύνδεσης στο Internet άπειρων συσκευασιών (Internet of packaging) –το κλειδί σχετικά μπορεί να είναι είτε ένας απλός κωδικός, τυπωμένος εσωτερικά ή εξωτερικά της συσκευασίας, είτε οι τεχνολογίες «έξυπνης διασύνδεσης». Τα παραγόμενα στοιχεία είναι δυνατό να αξιοποιούνται ανά πάσα στιγμή από τις εταιρείες, προκειμένου να συλλέγουν πολύτιμη εξατομικευμένη πληροφόρηση για τα γούστα των πελατών τους.

«Έξυπνες» συσκευασίες και ηλεκτρονικές πωλήσεις
Μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του παγκόσμιου κλάδου της συσκευασίας, η Tetra Pak, με 24.000 εργαζόμενους και προϊόντα που κυκλοφορούν σε 160 χώρες, δίνει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των «έξυπνων» συσκευασιών. Όπως σημειώνεται στην ετήσια έκθεση Tetra Pak Index 2018, η «έξυπνη» συσκευασία ενός οποιουδήποτε προϊόντος διαθέτει ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, που «διαβάζεται» είτε από συσκευές σάρωσης δεδομένων είτε από smartphones, αφήνοντας το πληροφοριακό ίχνος του σε μια τεράστια δεξαμενή σχετικών δεδομένων, που δημιουργούν αναρίθμητες δυνατότητες για τις εταιρείες, προκειμένου να αναβαθμίζουν συνεχώς την εμπειρία των αγορών των πελατών τους και να την κάνουν όλο και πιο προσωπική. Σήμερα οι ιδιοκτήτες ηλεκτρονικών καταστημάτων αναζητούν μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία, συμβατά με τη ρομποτική τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην αποθήκευση και τη διανομή, καθώς αυτό θεωρείται ευρέως ως κλειδί για την επιτυχία του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στην ετήσια έκθεση επισημαίνονται οι τέσσερις τάσεις που διαμορφώνουν την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών παντοπωλείων: Πρώτον, η ευκολία, δηλαδή η επιθυμία για εξοικονόμηση χρόνου προς διευκόλυνση της ζωής του σύγχρονου καταναλωτή. Δεύτερον, η βιωσιμότητα, δηλαδή η ανάγκη εξάλειψης των πλαστικών, συστηματικής ενημέρωσης για τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας (ανακύκλωσης) και γνώσης του καταναλωτή κατά πόσο οι εταιρείες πράττουν με μέριμνα για την αειφορία. Τρίτον, η εξατομίκευση, δηλαδή η προσαρμογή των προϊόντων, στο πλαίσιο μιας πελατοκεντρικής στρατηγικής διαφοροποίησης, στην τάση direct-to-consumer. Σημειώνεται ότι, όπως εκτιμάται, ως το 2025 το 80% των εταιρειών συσκευασίας θα έχουν υιοθετήσει το μοντέλο αυτό. Τέταρτον, η τεχνολογία/απόδοση, δηλαδή η πολύ γρήγορη παράδοση σε χρόνο μικρότερο των 10 λεπτών, πράγμα που, όπως αναμένεται, θα έχει επιτευχθεί ως το 2025, επιδρώντας ριζικά στη συμπεριφορά των καταναλωτών (θα αγοράζουν μικρότερες ποσότητες και πιο συχνά, ωθώντας στον ανασχεδιασμό των logistics).

Όπως δηλώνει ο κ. Alexandre Carvalho, Director Global Marketing Services της Tetra Pak, «η άνοδος των ηλεκτρονικών παντοπωλείων είναι μία μεγάλη ευκαιρία για τα τρόφιμα και τα ποτά. Οι συσκευασίες τους διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην υποστήριξη της επιτυχίας τους. Συγκεκριμένα, η «έξυπνη» συσκευασία συμβάλλει στην αύξηση της διαφάνειας και της αποδοτικότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ παράλληλα καθιστά δυνατή μια άμεση, διαδραστική σχέση με τον καταναλωτή. Πιστεύουμε ότι αυτή η ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία, που δοκιμάστηκε από εμάς από το 2016 και τώρα αναπτύσσεται στην Ευρώπη, μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες μας να διερευνήσουν νέες ευκαιρίες, οδηγώντας την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια».

Χάρτινες συσκευασίες
Ενόσω το τοπίο αλλάζει ριζικά, κυρίως σε ό,τι αφορά τη χρήση πλαστικού, το χαρτί κερδίζει έδαφος. Σύμφωνα με στοιχεία της ICAP, η συνολική αγορά του χαρτιού-χαρτονιού και των τελικών χάρτινων ειδών συσκευασίας εμφανίζει ανάκαμψη από το 2014. Η κατηγορία με το μεγαλύτερο μερίδιο της ζήτησης είναι διαχρονικά τα χαρτοκιβώτια από κυματοειδές χαρτί-χαρτόνι.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση, ο κλάδος της παραγωγής χαρτιού-χαρτονιού παρουσιάζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, καθώς λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις ελέγχουν σχεδόν το σύνολο της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, ο τομέας των τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας είναι κατακερματισμένος, με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και έντονα ανταγωνιστικός. Η ζήτηση της χάρτινης συσκευασίας επηρεάζεται αφενός από την πορεία διαφόρων κλάδων της οικονομίας, που είναι οι τελικοί πελάτες των σχετικών προϊόντων (φαρμακευτικές εταιρείες, βιομηχανίες τροφίμων-ποτών, καλλυντικών, απορρυπαντικών, αγροτικά προϊόντα, κλπ.), και αφετέρου από τις τιμές της, που εξαρτώνται από τις τιμές των πρώτων υλών της στην διεθνή αγορά.