Σύμφωνα με το τελευταίο τεύχος «flash news» του προγράμματος DIRAP («Δημογραφικά Προτάγματα στην Έρευνα και Πρακτική στην Ελλάδα»), η μείωση του συνολικού πληθυσμού της χώρας μας την εξαετία 2014-2019 προκύπτει αποκλειστικά από την μείωση των «γηγενών» κατοίκων της, η δε μικρή αύξηση του πληθυσμού των μεταναστών δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει την μείωση του πληθυσμού των γηγενών.

Σε αντίθεση με την χώρα μας, στην ΕΕ-27 η μετανάστευση υπερκαλύπτει την συρρίκνωση του γηγενούς πληθυσμού, οδηγώντας σε μια περιορισμένη αύξηση του συνολικού πληθυσμού της. Όσον αφορά το συνολικό φυσικό ισοζύγιο του πληθυσμού (γεννήσεις-θάνατοι) στην Ελλάδα, αυτό είναι αρνητικό, καθώς οι θάνατοι των γηγενών υπερβαίνουν κατά πολύ τις γεννήσεις, οι δε γεννήσεις των μεταναστών, αν και είναι περισσότερες από τους θανάτους, δεν επαρκούν για να καλύψουν το κενό που δημιουργείται από το φυσικό ισοζύγιο των πρώτων. Αν και το ίδιο συμβαίνει στην ΕΕ-27 (το φυσικό ισοζύγιο των γηγενών είναι αρνητικό, ενώ των μεταναστών θετικό), υπάρχει μια διαφορά: Το φυσικό ισοζύγιο των μεταναστών στην Ελλάδα (θετικό) δεν διαφέρει από το αντίστοιχο επίσης θετικό των μεταναστών στην ΕΕ-27, ενώ αυτό των γηγενών στη χώρα μας είναι κατά πολύ αρνητικότερο από το αντίστοιχο των γηγενών στο σύνολο της ΕΕ-27.

Τέλος, η υπεροχή των γεννήσεων επί των θανάτων στους μετανάστες τόσο στην Ελλάδα όσο και στη ΕΕ-27, οφείλεται κυρίως στο ότι είναι νεότεροι από τους γηγενείς, και λιγότερο στο ότι κάνουν περισσότερα παιδιά κατά μέσο όρο. Συμπερασματικά, χωρίς την παρουσία των μεταναστών, ο πληθυσμός της ΕΕ-27 θα μειώνονταν διαχρονικά, μείωση που θα ήταν ακόμη πιο έντονη στην Ελλάδα, λόγω της συρρίκνωσης του γηγενούς πληθυσμού της.