Το ορόσημο των 500 εκατομμυρίων ευρώ άγγιξε το 2022 η Νιτσιάκος, ενώ θεαματικά αυξημένη ήταν και η κερδοφορία του ομίλου, παρά τις δυσκολίες από τις οποίες χαρακτηρίστηκε το 2022 λόγω της ενεργειακής κρίσης και των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Νιτσιάκος, το 2022 έκλεισε με πωλήσεις συνολικού ύψους 490,55 εκατ. ευρώ, έναντι 402,74 εκατ. ευρώ το 2021 (αυξημένες κατά 21,8%), ενώ τα μικτά κέρδη έφτασαν το ποσό των 49,86 εκατ. ευρώ, έναντι 30,45 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης (αυξημένα κατά 63,7%). Τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε 20,29 εκατ. ευρώ, έναντι 6,62 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης (αυξημένα κατά 206,6%), ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και τόκους ανήλθαν σε 12,57 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 2,01 εκατ. του 2021 (αυξημένα κατά 525,4%.). Σημειωτέον ότι η αύξηση του τζίρου της Νιτσιάκος προέρχεται τόσο από τις πωλήσεις εντός Ελλάδος, όσο και από τις εξαγωγές. Τη μερίδα του λέοντος διατηρούν πάντα οι εντός Ελλάδος πωλήσεις, που το 2022 ξεπέρασαν τα 440 εκατ. ευρώ, έναντι 371 εκατ. το 2021, ενώ οι πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 34,4 εκατ. ευρώ (2021: 18,8 εκατ.). Όσον αφορά τις πωλήσεις σε τρίτες χώρες, αυτές αυξήθηκαν ελαφρά, από τα 13 εκατ. ευρώ του 2021 στα 15,8 εκατ. το 2022.

Παράλληλα, στη διάρκεια του 2022 η Νιτσιάκος υλοποίησε επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό) ποσού περίπου 5.760.000 ευρώ.

Ο αστερίσκος των εμπορικών απαιτήσεων
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εμπορικές απαιτήσεις της Νιτσιάκος εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες το 2022, φτάνοντας τα 126,3 εκατ. ευρώ (το 2021 δεν ξεπερνούσαν τα 100 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων τα 75,5 εκατ. ευρώ αφορούν σε πελάτες (το 2021 κυμαίνονταν στα 58 εκατ. ευρώ) και τα 46,2 εκατ. ευρώ σε ανείσπρακτες επιταγές (ποσό αυξημένο κατά 10 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση). Μάλιστα, στις εμπορικές απαιτήσεις του ομίλου περιλαμβάνονται και επισφαλείς – επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού 18,3 εκατ. ευρώ περίπου, για τις οποίες η διοίκηση έχει διενεργήσει απομείωση ποσού ευρώ 6,9 εκατ. ευρώ, η οποία όμως σύμφωνα με τις επισημάνσεις του ορκωτού ελεγκτή υπολείπεται της απαιτούμενης κατά 7,7 εκατ. ευρώ περίπου.

Η απορρόφηση της ΑΓΡΟΠΑ ΑΕ
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο η Νιτσιάκος εκκίνησε τη διαδικασία απορρόφησης του κλάδου σφαγείου της θυγατρικής της εταιρείας ΑΓΡΟΠΑ ΑΕ. Πρόκειται για μία δραστηριότητα που συνίσταται στη σφαγή κουνελιών, γαλοπούλας και ορνίθων, σε ιδιόκτητο σφαγείο σε οικόπεδο εντός της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, εκτάσεως 4.900 τ.μ., κυριότητας της ΑΓΡΟΠΑ. Η παραγωγική του ικανότητα είναι περίπου 1.000 κουνέλια, 600 γαλοπούλες και 1.000 όρνιθες ανά ώρα. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του οικοπέδου είναι επιφάνειας 1.574 τ.μ. και περιλαμβάνουν κτίριο σφαγείου 1.316,2 τ.μ. και κτίριο βιολογικού καθαρισμού 257,77 τ.μ.. Η Νιτσιάκος είναι ο μοναδικός πελάτης του σφαγείου. Πάντως, μέχρι στιγμής η απορρόφηση δεν έχει προχωρήσει και η ΑΓΡΟΠΑ ΑΕ παραμένει ξεχωριστή επιχειρηματική οντότητα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter