Τα μεγέθη αυτά αναφέρονται στο σύνολο της δραστηριότητας όλων των κλάδων της Vivartia για τα δύο χρόνια 2005 και 2006 και είναι έτσι άμεσα συγκρίσιμα. Αντικατοπτρίζουν, δηλαδή, την πραγματική εικόνα που προκύπτει μετά τη συγχώνευση του ομίλου Δέλτα με εκείνον της Chipita και αφού αφαιρεθούν και τα έκτακτα έσοδα από τον τερματισμό της συμφωνίας με τη Danone. Η τυπική εικόνα των αποτελεσμάτων, που προκύπτει με βάση τη χρονική στιγμή της απορρόφησης της Chipita International AE από τη ΔΕΛΤΑ Συμμετοχών AE, είναι κάπως διαφορετική. Αυτό συμβαίνει διότι, στη βάση αυτή, το 2006 περιλαμβάνει όλες τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της πρώην ΔΕΛΤΑ Συμμετοχών, αλλά μόνο τέσσερις μήνες της δραστηριότητας του κλάδου αρτοποιίας-ζαχαρωδών, δηλαδή της πρώην Chipita.

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπ’ όψιν ότι τα δημοσιευμένα μεγέθη (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) δεν είναι στην ουσία συγκρίσιμα, η εικόνα του 2006 σε σύγκριση με το 2005 είναι η ακόλουθη: οι πωλήσεις της Vivartia ενισχύθηκαν κατά 25,2%, στα 731,3 εκατ. ευρώ από 584,2 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 114,2 εκατ. ευρώ από 102,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11%, ενώ τα καθαρά κέρδη εμφανίζονται αυξημένα κατά 35%, φθάνοντας έτσι τα 44,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με 32,9 εκατ. ευρώ το 2005.

Αναλυτικότερα οι πωλήσεις και η κερδοφορία σε κάθε κλάδο για το 2006 διαμορφώθηκαν ως εξής: στον κλάδο γαλακτοκομικών και ποτών, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 374,2 εκατ. ευρώ, από 366,1 εκατ. ευρώ το 2005, ενισχυμένες κατά 2,2% και συμπεριλαμβανομένων και των πωλήσεων του Γάλα Βλάχας για τεσσεράμισι μήνες, παρά το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δύσκολο περιβάλλον που διαμορφώθηκε κατά το 2006. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του κλάδου παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 20,8%, στα 60,5 εκατ. ευρώ, από τα 50,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2005 (μη λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη από τον τερματισμό της συμφωνίας με την Danone).

Στον κλάδο αρτοποιίας και ζαχαρωδών οι πωλήσεις του 2006 αυξήθηκαν κατά 16,8% στα 346,9 εκατ. ευρώ, από 297,0 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα της επέκτασης της γκάμας του κλάδου σε νέες κατηγορίες προϊόντων και ενίσχυσης της παρουσίας του στην αγορά. Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 50,5 εκατ. ευρώ, από 41,0 εκατ. ευρώ το 2005, αυξημένα κατά 23,2%, μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν μη επαναλαμβανόμενα αλλά έσοδα εκμετάλλευσης ύψους 3,7 εκατ. ευρώ το 2005.

Ο κλάδος των υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας παρουσίασε 7% αύξηση στις πωλήσεις του, στα 156,5 εκατ. ευρώ από 146,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2005, αποτέλεσμα κυρίως της ενίσχυσης των πωλήσεων των καταστημάτων Flocafe. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 24,4 εκατ. ευρώ, από 23,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,1%.

Στον κλάδο καταψυγμένων τροφίμων, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 6,3% στα 73,4 εκατ. από 69,1 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα της αύξησης της κύριας δραστηριότητας στα καταψυγμένα λαχανικά και της εισαγωγής νέων προϊόντων. Σε επίπεδο κερδοφορίας, η σημαντική βελτίωση στα κόστη συντέλεσε στην κατά 18% αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 16,2 εκατ. ευρώ, από 13,7 εκατ. ευρώ το 2005.

΄Ετσι, οι στόχοι του Ομίλου για κερδοφόρα ανάπτυξη και αύξηση των ελεύθερων ταμιακών ροών, οι οποίες πλησίασαν τα 72 εκατ. ευρώ το 2006, από 41 εκατ. ευρώ το 2005, υλοποιήθηκαν με επιτυχία. Η υγιής χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου εκφράζεται από τους δείκτες καθαρού δανεισμού προς κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και καθαρού δανεισμού προς καθαρή θέση, που διαμορφώθηκαν σε 2,3:1 και 0,5:1 αντίστοιχα για το 2006. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω ισχυρή κεφαλαιακή βάση, τις μελλοντικές ταμειακές ροές του Ομίλου και τη μελλοντική κερδοφορία μέσα από τη μείωση της δανειακής επιβάρυνσης (μόχλευσης) δημιουργούνται ίδια διαθέσιμα τουλάχιστον της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ, που θα χρησιμοποιηθούν για ενδεχόμενες εξαγορές στη ΝΑ Ευρώπη, έτσι ώστε να ενδυναμωθεί στην επόμενη τριετία η οργανική ανάπτυξη της Vivartia.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο και εφαρμόζοντας στρατηγική, που εξασφαλίζει τόσο την ανάπτυξη όσο και την βέλτιστη κεφαλαιακή δομή για την επίτευξη των στόχων του Ομίλου, που είναι η μείωση του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίων και η αύξηση της οικονομικής προστιθέμενης αξίας, η Διοίκηση της Vivartia θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 9 Μαΐου 2007, τη διανομή έκτακτου/ειδικού μερίσματος 1,25 ευρώ ανά μετοχή, μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα, θα προχωρήσει στην αναδιοργάνωση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.

Στην τριετία 2007-2009 αναμένεται να αυξηθούν οι πωλήσεις με μέσο ετήσιο ρυθμό 8% ξεπερνώντας τα 1,1 δισ. ευρώ το 2009 και τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 14% ξεπερνώντας τα 200 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αναμένεται να διπλασιαστούν.

Υπογράφηκε η συμφωνία με “Ελληνική Ζύμη”

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της Vivartia ABEE στον κλάδο καταψυγμένων ζυμών και σε συνέχεια της από 4 Ιανουαρίου 2007 ανακοίνωσής της, η εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με τον μέτοχο της Μιχ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ «Ελληνική Ζύμη», κ. Μιχάλη Αραμπατζή, για την ανταλλαγή του 49% της εταιρείας Μιχ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ «Ελληνική Ζύμη» με το 49% της εταιρείας ‘Αλεσις AΒEΕ που είναι 100% θυγατρική της Vivartia. Η Μιχ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ «Ελληνική Ζύμη» έχει κύκλο εργασιών για το 2006 21,5 εκατ. ευρώ και EBITDA 4,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για την ‘Αλεσις ΑΒΕΕ είναι 22,1 εκατ. ευρώ και 3,0 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.