Μέσα στο πλαίσιο του γενικότερου «νοικοκυρέματος», όπως αποτυπώνεται στους στόχους του 2024 που καταγράφηκαν στην πιο πρόσφατη έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων της EMFI («περαιτέρω μείωση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων»), η εταιρεία είδε το 2023 το συντελεστή EBITDA να μειώνεται κατά 1,57%. Πιο συγκεκριμένα, το EBITDA υποχώρησε στα 1,19 εκατ. ευρώ, έναντι 1,21 το 2022, παρά την αύξηση του μεικτού κέρδους της EMFI ΑΕ κατά 7,18% στο περσινό δωδεκάμηνο, από 6,45 εκατ. ευρώ το 2022, σε 6,91 εκατ. ευρώ πέρσι.

Το 2023, η EMFI εμφάνισε αυξημένα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα κατά 62,48% και αντίστοιχα, μεγαλύτερες ζημίες προ φόρων, ύψους 4,75 εκατ. ευρώ το 2023, έναντι 3,58 εκατ. ευρώ το 2022. Η εταιρεία εμφάνισε αυξημένα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης: 8,43 εκατ. ευρώ έναντι 8,05 εκατ. ευρώ το 2022). Σημειώνεται ότι επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της EMFI, έχουν προηγουμένως εγγραφεί προσημειώσεις ύψους 75 εκατ. ευρώ, για την εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος είναι εμπροσθοβαρής μόνο κατά το 8,2% του.

Πιο αναλυτικά, δάνεια ύψους 2,68 εκατ. ευρώ έχουν εγγραφεί στον ισολογισμό του 2023 ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αντίστοιχα, 29,97 εκατ. ευρώ έχουν εγγραφεί ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της EMFI έχει μειωθεί κατά 16,68% σε σχέση με πέρσι (35,97 εκατ. ευρώ ο αντίστοιχος δανεισμός του 2022), ενώ ο βραχυπρόθεσμος έχει αυξηθεί κατά 34%, από τα 2 εκατ. ευρώ στα 2,68 εκατ. ευρώ.

Μόνο στη χρήση 2023, η EMFI αποπλήρωσε δόσεις δανείων ύψους 10,31 εκατ. ευρώ, μαζί με χρεωστικούς τόκους και τόκους δανείων προηγούμενης χρήσης που εξοφλήθηκαν εντός 2023. Ωστόσο, η εταιρεία ευνοήθηκε από τη μείωση του κόστους πωληθέντων της περσινής χρονιάς, κατά 22,93%, από τα 31,58 εκατ. ευρώ του 2022, σε 24,34 εκατ. ευρώ, εν μέρει και λόγω της εξομάλυνσης του μεταφορικού κόστους και κόστους ενέργειας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter