Ο ΣΕΒ, με τη μελέτη-πρότασή του «Βιομηχανία 4.0», διευρύνει τον δημόσιο διάλογο για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, προβάλλοντάς την ως αναγκαία συνθήκη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς βιομηχανίας, συνδεδεμένης με τα παγκόσμια βιομηχανικά δίκτυα και οικοσυστήματα της νέας οικονομίας, μέσω του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων επί τη βάσει της αξιοποίησης των τεχνολογιών αιχμής, των ψηφιακών εργαλείων και των απαιτούμενων δεξιοτήτων.

Ο ΣΕΒ, με τη μελέτη-πρότασή του «Βιομηχανία 4.0», διευρύνει τον δημόσιο διάλογο για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, προβάλλοντάς την ως αναγκαία συνθήκη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς βιομηχανίας, συνδεδεμένης με τα παγκόσμια βιομηχανικά δίκτυα και οικοσυστήματα της νέας οικονομίας, μέσω του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων επί τη βάσει της αξιοποίησης των τεχνολογιών αιχμής, των ψηφιακών εργαλείων και των απαιτούμενων δεξιοτήτων.

H δομική κρίση του 2008, σύμφωνα με την κυρίαρχη οικονομική σκέψη, ξεπεράστηκε. Παρόλα αυτά τόσο το ΔΝΤ όσο και ο ΟΟΣΑ κάνουν λόγο για επισφαλή ανάκαμψη σε έναν ανήσυχο κόσμο, καθώς η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται στο τέλος εποχής της εκρηκτικής ανόδου των εμπορικών συναλλαγών και της βιομηχανικής ανάπτυξης των αναδυομένων οικονομιών. Η παγκόσμια ανάπτυξη βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από την ύφεση του 2009, συσσωρευμένα κεφάλαια παραμένουν έξω από την παραγωγή, ο εμπορικός και τεχνολογικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας συνεχίζεται, οι συνέπειες του Brexit αναμένονται, το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν έχει σταθεροποιηθεί, ενώ οι ενεργειακοί ανταγωνισμοί και οι γεωπολιτικές εντάσεις ολοκληρώνουν το εκρηκτικό σκηνικό στην αυγή της δεκαετίας του 2020. Μολαταύτα ένας ευρύς ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της παραγωγικής διαδικασίας (συντονισμός υπολογιστών και υλικών μέσων παραγωγής), με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, τη χρήση των αλγορίθμων, του Διαδικτύου των Πραγμάτων, των Big Data και της ανάλυσής τους σε πραγματικό χρόνο, την εφαρμογή της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης, της τρισδιάστατης εκτύπωσης κ.ά., εκτιμάται πως μπορεί να εγκαινιάσει ένα νέο πεδίο κερδοφόρου συσσώρευσης. Στο πλαίσιο αυτό, με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας εξαιτίας των δημοσιονομικών περιορισμών, ο ΣΕΒ ανοίγει και επιταχύνει τον δημόσιο διάλογο για τη «Βιομηχανία 4.0» ως αναγκαία συνθήκη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Βεβαίως η πραγματικότητα που πρέπει να ανατραπεί είναι αποθαρρυντική, αφού οι περιορισμένες επενδύσεις σε συστήματα cloud, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτικά συστήματα, μεγάλα δεδομένα, internet of things κ.λπ. φέρνουν την Ελλάδα στην 27η θέση της ΕΕ-28, ενόσω η βιομηχανία της πάσχει, κατά τους ερευνητές του ΣΕΒ, από έλλειψη προσανατολισμού στα νέα τεχνολογικά συστήματα, απουσία στρατηγικής μετασχηματισμού των επιχειρήσεων –στρατηγικής με στόχους και ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επενδύσεων–, προβληματική ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας των εργαζομένων, μη υιοθέτηση κουλτούρας καινοτομίας από το μάνατζμεντ, ασθενική αποκατάσταση της χρηματοδότησης και της παροχής επενδυτικών κινήτρων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, υστέρηση της προσαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου στη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και βελτίωσης των υποδομών (π.χ. ευρυζωνικές συνδέσεις υπερ-υψηλής ταχύτητας κ.ά.) και περιορισμένη στήριξη της βιομηχανίας στην περιφέρεια. Ωστόσο, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, η αξιοποίηση του τεχνολογικού και ψηφιακού μετασχηματισμού από βιομηχανικές επιχειρήσεις έχει ήδη αποφέρει οφέλη, όπως καλύτερη ποιότητα προϊόντων (έως 12% λιγότερες δαπάνες σε ελέγχους ποιότητας και φύρα), ταχύτερες διαδικασίες παραγωγής (έως 30% λιγότερο χρόνο από το σχεδιασμό ως την παραγωγή των προϊόντων), φθηνότερη προληπτική συντήρηση (έως 10% λιγότερες δαπάνες συντήρησης των μηχανημάτων), μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων (έως 60%), ταχύτερη αναπλήρωση αποθεμάτων (έως 30% μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πρώτων υλών), καλύτερο προγραμματισμό παραγωγής (έως 25% λιγότερα αποθέματα) κ.ά. Κατά συνέπεια η 4η βιομηχανική επανάσταση είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, αλλά απαιτεί μια εθνική στρατηγική και εθνική σύμπραξη για την υλοποίησή της.

Ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα δράσης
Οι οικονομολόγοι του ΣΕΒ προτείνουν ένα ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα, με τίτλο «Βιομηχανία 4.0», στη βάση υποδειγμάτων από την ΕΕ και βέλτιστων πρακτικών και δράσεων από χώρες με ανάλογα χαρακτηριστικά με της Ελλάδας (π.χ. της Πορτογαλίας). Ειδικότερα, το πρόγραμμα του ΣΕΒ περιλαμβάνει πέντε άξονες. Αφορούν ο πρώτος την επιτάχυνση των επενδύσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες, ο δεύτερος την ενδυνάμωση της καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων, ο τρίτος την καλλιέργεια των συμπράξεων και συνεργασιών, ο τέταρτος την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων κι ο τελευταίος τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και της κυβερνοασφάλειας. Οι ενδεικτικές δράσεις που προτείνονται για κάθε άξονα συγκροτούν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, που θέτει τις επιχειρήσεις στο κέντρο ενός συνολικού μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, προτείνονται δράσεις που αφορούν την παροχή επενδυτικών και φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού, υποδεικνύονται διευκολύνσεις σχετικές με την ενίσχυση των δαπανών τεχνολογικής έρευνας, προωθούνται συμπράξεις των επιχειρήσεων με χρηματοδοτικούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα (του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας), προτάσσονται προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης ψηφιακών τεχνολογιών και απόκτησης δεξιοτήτων, καθώς και ενεργητικές και παθητικές πολιτικές απασχόλησης, ενώ γίνονται προτάσεις για τη διασφάλιση της διανοητικής ιδιοκτησίας, την κυβερνοασφάλεια και λύσεις κυβερνοπροστασίας. Σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες του προγράμματος, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του από δημόσιους πόρους ανέρχεται στο ποσό των 2 δισ. ευρώ και εκτιμάται πως οι πόροι αυτοί θα ενεργοποιήσουν τουλάχιστον ίσου μεγέθους ιδιωτικά κεφάλαια, οπότε ως σύνολο οι πόροι αναμένεται ότι θα ανέλθουν στα 4-6 δισ. ευρώ. Οι πηγές χρηματοδότησης, σε ποσοστό 40% των συνολικών δαπανών, είναι οι λιμνάζοντες πόροι του ΕΣΠΑ. Αναλυτικότερα, το ΕΠΑΝΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία) θα συμμετέχει με 1,5 δισ. ευρώ, το ΕΠΑΝΑΔ (Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού) με 1,2 δισ. ευρώ, τα ΠΕΠ (Περιφερειακό Επιχειρηματικό Πρόγραμμα) με 600 εκατ. ευρώ, ενώ ενισχύσεις 700 εκατ. ευρώ μπορεί να αντληθούν από τον αναπτυξιακό νόμο (Ν4399/16). Με την λήξη του τετραετούς προγράμματος εκτιμάται πως το ΑΕΠ θα ενισχυθεί έως 7,7% ή κατά 16 δισ. ευρώ, ενώ θα έχουν τεθεί οι βάσεις μιας ανταγωνιστικής και τεχνολογικά ώριμης βιομηχανίας, με ποιοτικές δουλειές, ικανές να εξασφαλίζουν την κοινωνική ευημερία και συνοχή.

Η «άλλη» ανάγνωση
Η πρόταση του ΣΕΒ για το άλμα αυτοματοποίησης της βιομηχανικής παραγωγής εντάσσεται μεταξύ των σχημάτων σκέψης, που χαρακτηρίζονται λιγότερο ή περισσότερο από ουτοπικό οπτιμισμό. Ασφαλώς δεν λείπουν οι απαισιόδοξες, οι κριτικές αναγνώσεις του θέματος, που προβάλλουν τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης του ψηφιακού μετασχηματισμού στην παραγωγή και αφορούν κυρίως το μέλλον της εργασίας και των ειδικεύσεών της στο νέο περιβάλλον, το ενδεχόμενο μεγάλης ανεργίας (σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα το 2022 περί τα 150 εκατ. εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους σε όλο τον κόσμο, ενώ επιπλέον 300 εκατομμύρια νέοι θα αναζητούν νέο αντικείμενο εργασίας), τις μεταβολές που θα επέλθουν στον τεχνικό και τον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας, επιδρώντας στους όρους εργασίας, αναπαραγωγής και ζωής των εργαζομένων, τον κίνδυνο μισθολογικών μειώσεων και ενίσχυσης των ήδη τεράστιων εισοδηματικών ανισοτήτων, τις απειλές για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, το υψηλό κόστος εκπαίδευσης-επανακατάρτισης των εργαζομένων και την απουσία θεσμικού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων οργάνωσης και απαραβίαστου της προσωπικής ζωής τους.

Επιπλέον, σημαντικοί προβληματισμοί εγείρονται αναφορικά με την τάση εξέλιξης του ποσοστού κέρδους των επιχειρήσεων σε σχέση με την τάση πτώσης της τιμής των προϊόντων, που συνεπάγεται η αυτοματοποιημένη παραγωγή, σε συνδυασμό με την έλλειψη ικανής ζήτησης, που ακολουθεί την ανεργία, καθώς επίσης με τις δυνατότητες των κοινωνιών να διαχειρίζονται πολιτικά και ηθικά τις τρομερές δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Εν κατακλείδι ο επαναστατικός ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της παραγωγικής διαδικασίας είναι μια αδήριτη πραγματικότητα, που η οποιαδήποτε ερμηνεία πρέπει να λαμβάνει υπόψιν. Η παρέμβαση του ΣΕΒ συνιστά μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιομηχανία και κοινωνία του αύριο, ένα όραμα και, ταυτόχρονα, μια πρόταση επίκαιρων λύσεων για να υπερβαίνει η ελληνική οικονομία τους σκοπέλους της διεθνούς και εγχώριας συγκυρίας. Το ερώτημα είναι, αν η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και οι εφαρμογές που αυτή καθιερώνει, μπορούν να καταστήσουν το όραμα του ΣΕΒ όραμα του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας.