Η είσοδος της Σελόντα συνοδεύτηκε από αύξηση κεφαλαίου 8,5 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποιήσεις δανείων και καταβολή μετρητών. Η συνολική δαπάνη της Σελόντα είναι της τάξεως των 7,8 εκατ. ευρώ. Η Fjord Marin Turkey διαθέτει άδειες 14.000 τόνων, που καλύπτουν το 30% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού της Τουρκίας. ΄Εχει σημερινή παραγωγή 6.000 τόνων και 15 εκατ. γόνο, με εκτιμώμενο συνολικό κύκλο εργασιών το 2007 ύψους 30 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 1,6 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος Σελόντα και η νορβηγική Fjord Marin AS πρόκειται να εκμεταλλευτούν από φέτος τη συνολική διαθέσιμη χωρητικότητα της Fjord Marin Turkey, έτσι ώστε η Σελόντα να παράγει, εμμέσως και αμέσως, 31.000 τόνους το 2007 και 40.000 τόνους το 2008 και το 2009. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, “η κίνηση αυτή υλοποιεί τη μεθοδική και αποτελεσματική στρατηγική εισόδου της Σελόντα στην Τουρκία, δεύτερη παραγωγό χώρα μετά την Ελλάδα, μέσω μιας εταιρείας που αναγνωρίζεται ως ο βασικός παίκτης της γείτονος. Η Σελόντα στοχεύει με πόλο τη Fjord Marin Turkey να προχωρήσει στη συγκέντρωση του τουρκικού κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας και στη διετία 2007-2008 να κατέχει το 50% της τουρκικής παραγωγής”.