Εγκρίθηκε από την εκτελεστική γραμματεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η έναρξη ισχύος της ωφέλειας ως φορολογική απαλλαγή ύψους €741.383,18 για την επιχείρηση Select Bakery. Η εταιρεία «Αρτοποιία Σελέκτ» είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, ως προς το καθεστώς ενισχύσεων της γενικής επιχειρηματικότητας, για συμβατική επένδυση συνολικού οριστικοποιημένου ύψους €2.118.237,66, αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.

Η επένδυση αφορά την επέκταση της δυναμικότητας της υπάρχουσας μονάδας παραγωγής αρτοσκευασμάτων στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης, στο δήμο Ωραιοκάστρου. Το έργο έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και το συνολικό του κόστος οριστικοποιήθηκε κατά €15.000 χαμηλότερα σε σχέση με το αρχικά εγκεκριμένο επιλέξιμο κόστος.

Η σχετική φορολογική απαλλαγή που αποδόθηκε αποτελεί το 35% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους. Η απόδοση εγκρίθηκε αφότου ελέγχθηκε ότι πληρούνται οι όροι για τη διατηρήσης των υπαρχουσών 182 θέσεων εργασίας της επιχείρησης και της δημιουργίας 5 νέων θέσεων, με παράλληλη διατήρηση και του ποσοστού των πτυχιούχων εργαζόμενων στην εταιρεία στο 22,22%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter