Με προσαυξήσεις από 10 % έως 20% επί του συνολικού φόρου θα μπορούν να κλείσουν, μέχρι τις 31 Μαρτίου, τις εκκρεμείς υποθέσεις της περιόδου 1993 – 1998 όσες επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες αγνόησαν την αρχική ρύθμιση

Με προσαυξήσεις από 10 % έως 20% επί του συνολικού φόρου θα μπορούν να κλείσουν, μέχρι τις 31 Μαρτίου, τις εκκρεμείς υποθέσεις της περιόδου 1993 – 1998 όσες επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες αγνόησαν την αρχική ρύθμιση.

Αυτό προκύπτει από την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.10037/07.01.2203), η οποία παρέχει διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ρύθμισης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όσοι υποβάλουν το ειδικό σημείωμα τον Ιανουάριο επιβαρύνονται με ποσοστό 10% επί του ποσού που προβλέπει η ρύθμιση. Όσοι υποβάλουν το ειδικό σημείωμα τον Φεβρουάριο επιβαρύνονται με ποσοστό 15%, ενώ όσοι καθυστερήσουν μέχρι τον Μάρτιο θα επιβαρυνθούν με ποσοστό 20%. Να σημειωθεί ότι με την υποβολή του ειδικού σημειώματος καταβάλλεται αμέσως το 10% της συνολικής οφειλής.

Το ποσό που προκύπτει από την κατά 10% ή 15% ή 20% επιβάρυνση εγγράφεται στον κωδικό εσόδων 0644. Η προβλεπόμενη έκπτωση 5% επί της άμεσης καταβολής του συνόλου της οφειλής, ισχύει για τα ποσά των δόσεων του κωδικού εσόδων 0644 που αφορούν στο μήνα που έπεται του μήνα υποβολής του ειδικού σημειώματος περαίωσης και τους επόμενους μήνες.

Τα ποσά των έξι (6) πρώτων δόσεων, οι οποίες προσαυξάνονται κατά μία για κάθε μήνα μετά την 31/12/02 και μέχρι την υποβολή του ειδικού σημειώματος περαίωσης, καταβάλλονται μαζί με την πρώτη δόση του μήνα που έπεται του μήνα υποβολής του ειδικού σημειώματος.

Για όσους έχουν ήδη υποβάλει το ειδικό σημείωμα, αλλά έχουν υπολογίσει λάθος τον φόρο η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

Για υποθέσεις που υποβλήθηκαν λανθασμένα ειδικά σημειώματα περαίωσης, από τα οποία προέκυψαν μικρότερες από τις οφειλόμενες διαφορές φόρων, μπορεί να υποβάλλονται συμπληρωματικά σημειώματα περαίωσης, με άμεση καταβολή του συνόλου της επιπλέον διαφοράς, η οποία επιβαρύνεται κατά 10% για συμπληρωματικά σημειώματα που υποβάλλονται εντός του Ιανουαρίου και κατά 15% ή 20% για συμπληρωματικά σημειώματα που υποβάλλονται εντός των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου αντίστοιχα.