Υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον εμφανίζουν ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις για την υιοθέτηση της τεχνολογίας RFID (Radio-Frequency Iadentification), ενώ παράλληλα σημαντικές διαφορές εμφανίζονται μεταξύ ευρωπαϊκής και ελληνικής αγοράς σχετικά με την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία, τις πιέσεις από τους ανταγωνιστές ή συνεργάτες για επικείμενη εφαρμογή της τεχνολογίας και τη χρονική στιγμή που θεωρούν ως πιο κατάλληλη για να επενδύσουν σε αυτήν.

Το 2011, δαπανήθηκαν 5,84 δισ. δολάρια παγκοσμίως για την τεχνολογία RFID, σε σχέση με 4,96 δισ. δολάρια το 2007, ενώ προβλέπεται ότι το 2013 οι σχετικές δαπάνες θα φτάσουν στα 9,7 δισ. δολάρια. Με αφορμή την αναπτυσσόμενη σε παγκόσμιο επίπεδο αγορά της τεχνολογίας RFID, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διεξήγαγε πρόσφατα ευρωπαϊκή έρευνα με στόχο να διερευνήσει τις απόψεις των επιχειρήσεων σχετικά με το παρόν και το μέλλον της. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «RFID in Europe», του ευρωπαϊκού δικτύου, το οποίο έχει στόχο να προάγει και να μελετήσει την υιοθέτηση της τεχνολογίας σε όλη την Ευρώπη.

Οι επιχειρήσεις εμφανίζουν υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς σε ποσοστό 70% θεωρούν ότι η τεχνολογία RFID προσφέρει σημαντική αξία στις επιχειρηματικές τους λειτουργίες, ενώ από τις εταιρείες που δεν έχουν επενδύσει ήδη, το 40% των ελληνικών εταιρειών και το 55% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σκέπτονται να επενδύσουν σε αυτήν την τεχνολογία στο μέλλον.

Πιο αργά κινείται η ελληνική αγορά
Σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο αγορών εμφανίζεται σχετικά με τη χρονική στιγμή της επένδυσης: Οι εταιρείες στην Ευρώπη σκέπτονται να επενδύσουν άμεσα στην τεχνολογία RFID. Το μεγαλύτερο ποσοστό (22%) προγραμματίζει να υιοθετήσει την τεχνολογία RFID στο άμεσο μέλλον, σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αντίθετα, η ελληνική αγορά φαίνεται να κινείται πιο αργά, μια και το μεγαλύτερο ποσοστό (26%) των συμμετεχόντων στην έρευνα εταιρειών με έδρα την Ελλάδα σκέπτεται να επενδύσει σε ένα πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σχετικά με το στάδιο υλοποίησης της τεχνολογίας RFID, από τις συμμετέχουσες στην έρευνα εταιρείες της Ευρώπης (εκτός της Ελλάδας), το 73% έχει ήδη επενδύσει σε κάποια RFID εφαρμογή. Οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές, στις οποίες έχουν ήδη επενδύσει οι εταιρείες είτε σαν πιλοτική είτε σαν πραγματική χρήση είναι οι εφαρμογές για την υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και συγκεκριμένα οι τρεις παρακάτω:
Χρήση της τεχνολογίας RFID για:
Τον έλεγχο και την αναγνώριση της εισόδου και εξόδου προϊόντων από την αποθήκη (inbound/outbound logistics).
Τον εντοπισμό θέσης στοιχείων ενεργητικού (asset tracking).
Την ιχνηλασιμότητα (traceability).

Από αυτές τις επιχειρήσεις, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (54%), θεωρούν ότι τα οφέλη από μια τέτοια επένδυση ξεπερνάει το αντίστοιχο κόστος της.

Πιο εξοικειωμένοι οι Ευρωπαίοι managers
Πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία δηλώνουν ότι είναι οι ευρωπαίοι managers (72%) σε σχέση με τους Έλληνες (35%). Το 5% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι experts στην τεχνολογία RFID σε σχέση με το 20% των experts στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Μια άλλη σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο αγορές εμφανίζεται και στην εφαρμογή διεθνών προτύπων για την τεχνολογία. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα από τις ευρωπαϊκές χώρες, σε ένα ποσοστό της τάξεως του 45% πιστεύουν ότι υπάρχουν και έχουν καθιερωθεί διεθνή πρότυπα για την εφαρμογή της τεχνολογίας RFID, ενώ μόνο το 14% των ερωτηθέντων από την ελληνική αγορά πιστεύουν ότι ισχύουν πρότυπα.

Αισιοδοξία για τη μελλοντική ζήτηση
Όσον αφορά στη μελλοντική ζήτηση για την τεχνολογία RFID, η ελληνική αγορά και η ευρωπαϊκή εμφανίζονται σε υψηλό βαθμό αισιόδοξες. Πιο συγκεκριμένα, το 81% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι η επικείμενη μακροπρόθεσμη ζήτηση για την τεχνολογία RFID θα είναι πολύ υψηλή.

Παράλληλα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (84%) των επιχειρήσεων πιστεύει ότι όσο αυξάνεται η υιοθέτηση της τεχνολογίας από την αγορά τόσο θα αυξάνεται και η αξία της τεχνολογίας. Τέλος, το 73% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι η τεχνολογία RFID θα αποκτήσει μια κυρίαρχη θέση και θα προσφέρει μια αξιοσημείωτη απόδοση σε σχέση με άλλες τεχνολογίες αυτόματης αναγνώρισης (π.χ. barcode technology).

Επίσης, σχετικά με τα εμπόδια υλοποίησης της τεχνολογίας RFID, οι απόψεις των ελλήνων και ευρωπαίων managers ταυτίζονται και κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, το 41% των ερωτηθέντων στο σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων και των επενδυτών από το εξωτερικό, πιστεύουν ότι η επιβάρυνση του οργανισμού τους για την απαιτούμενη τεχνική εκπαίδευση και γνώση σχετική με την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης RFID τεχνολογικής εφαρμογής, είναι υψηλή.

Παράλληλα, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό, 40% των ερωτηθέντων, που πιστεύει ότι αυτή η επιβάρυνση θα είναι χαμηλή. Ακόμη, η πλειονότητα των ερωτηθέντων (57%) πιστεύει ότι το κόστος για την υλοποίηση της τεχνολογίας RFID είναι υψηλό.

Μικρότερη η πίεση στην ελληνική αγορά
Αξιοσημείωτες είναι οι διαφορές που εμφανίζουν μεταξύ τους οι εταιρείες στην ελληνική αγορά σε σχέση με αυτές στην ευρωπαϊκή σχετικά με την πίεση που νιώθουν ότι τους ασκείται από τους ανταγωνιστές τους ή τις συνεργατικές τους επιχειρήσεις για την υιοθέτηση της τεχνολογίας.

Οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη δέχονται πολύ μεγαλύτερο βαθμό πίεσης από τους ανταγωνιστές ή τους συνεργάτες τους για την υιοθέτηση της τεχνολογίας RFID σε σχέση με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο. Σε σχέση με την πίεση από τους συνεργάτες των εταιρειών, στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται ότι το 34% των ευρωπαϊκών εταιρειών δηλώνει ότι οι συνεργατικές τους εταιρείες είναι έτοιμες να υιοθετήσουν την τεχνολογία RFID, ενώ μόνο το 11% των εταιρειών στην Ελλάδα δηλώνει κάτι τέτοιο.

Το 40% των επιχειρήσεων στο εξωτερικό δηλώνουν ότι οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται έχουν ήδη υλοποιήσει την τεχνολογία RFID ενώ μόνο το 9% από τις εταιρείες στην Ελλάδα συμφωνεί με αυτό. Επίσης, το 24% των ερωτηθέντων από την ευρωπαϊκή αγορά δηλώνει ότι θα επενδύσει στην τεχνολογία RFID λόγω της πίεσης που δέχεται από οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται, ενώ το 11% από την ελληνική αγορά συμφωνεί με αυτόν τον παράγοντα.

Επίσης, όσον αφορά στην πίεση που ασκείται από τους ανταγωνιστές, το 32% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό δηλώνει ότι οι ανταγωνιστές τους έχουν ήδη επενδύσει στην τεχνολογία RFID, ενώ μόνο το 9% από την ελληνική αγορά δηλώνει κάτι τέτοιο. Ενώ και οι δύο αγορές φαίνεται να έχουν υψηλό βαθμό ανταγωνισμού (57%-63%), είναι υψηλότερη η πίεση που ασκείται από ανταγωνιστές στις εταιρείες του εξωτερικού για να επενδύσουν στην τεχνολογία RFID σε σχέση με τις εταιρείες στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το 57% των ερωτηθέντων από το εξωτερικό δηλώνουν ότι θα υιοθετήσουν την τεχνολογία RFID για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την ελληνική αγορά, παραμένει υψηλό, αλλά είναι μικρότερο (42%).

Σημαντικό αποτέλεσμα της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι ενώ ένα μεγάλο ποσοστό του συνόλου των ερωτηθέντων (59%) θεωρεί ότι η RFID τεχνολογία έχει στρατηγική σημασία για την εταιρεία τους προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μόνο το 37% θεωρεί ότι αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα μπορέσει να διατηρηθεί και στο μέλλον και να μην αντιγραφεί από τους ανταγωνιστές.

Info
Ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου «RFID in Europe», το οποίο αποτελεί ένα δίκτυο αποτελούμενο από πάνω από 120 οργανισμούς με στόχο να προάγει και να μελετήσει την υιοθέτηση της τεχνολογίας RFID σε όλη την Ευρώπη www.rfidineurope.eu. Για περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη έρευνα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ανδριάνα Δημακοπούλου (Υποψήφια Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών) andrianadima@aueb.gr και την Κατερίνα Πραματάρη (Επίκουρη Kαθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) k.pramatari@aueb.gr.

Τι είναι το RFID in Europe
To «RFID in Europe» είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αποτελούμενο από ένα μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών οργανισμών (πάνω από 200 μέλη) οι οποίοι εμπλέκονται με την τεχνολογία RFID. Στόχος του δικτύου αυτού είναι να προάγει την τεχνολογία RFID σε όλη την Ευρώπη. Απώτερος σκοπός είναι να καθιερώσει την Ευρώπη ως τον παγκόσμιο κεντρικό φορέα και ηγέτη όσον αφορά στην επιτυχημένη υιοθέτηση και υλοποίηση της τεχνολογίας RFID. Πάνω από 15 ευρωπαϊκές χώρες εκπροσωπούνται στο δίκτυο, όπως: Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Τσεχική Δημοκρατία, Σουηδία.

Το «RFID in Europe» ξεκίνησε τη δράση του τον Μάρτιο του 2009, ως δράση υποστηριζόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αυτήν τη στιγμή εισέρχεται στη νέα φάση δράσης, ως ένα δίκτυο που λειτουργεί με την πρωτοβουλία και ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Μια από τις βασικές δραστηριότητες αυτού του δικτύου είναι να προάγει και να γνωστοποιεί βέλτιστες πρακτικές, μελέτες περίπτωσης, αναφορές, οδηγίες, υπηρεσίες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις που αφορούν στη χρήση της τεχνολογίας αυτής. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων έχουν διοργανωθεί με επιτυχία ευρωπαϊκά συνέδρια και workshops.

Δύο από αυτά διεξήχθησαν στην Πράγα τον Μάρτιο 2011 και τον Οκτώβριο στην Αθήνα. Στο δεύτερο με τίτλο «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με την Τεχνολογία RFID» που διεξήχθη στην Αθήνα, έλαβαν συμμετοχή πάνω από 120 σημαντικοί φορείς από το ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και από τον χώρο της RFID τεχνολογίας. Εταιρείες και ειδικοί οι οποίοι έχουν εφαρμόσει την τεχνολογία RFID παρουσίασαν τις εμπειρίες τους, συζήτησαν τα προβλήματα που συνάντησαν και τις πρακτικές για την επίλυσή τους καθώς και τα οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας.

Για τις παρουσιάσεις αυτών των δύο συνεδρίων μπορείτε να επισκεφτείτε αντίστοιχα τα 2 παρακάτω links: www.rfidineurope.eu/conferences, www.rfidportal.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.rfidineurope.eu, όπου θα βρείτε πλούσιο υλικό για το δίκτυο αυτό, αλλά και γενικότερα για την τεχνολογία RFID. Η συμμετοχή στο δίκτυο είναι εντελώς δωρεάν (απαιτείται η συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας στην ιστοσελίδα).