Μια από τις πιο ένθερμες τάσεις των τελευταίων χρόνων για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί η τεχνολογία της Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID-Radio Frequency Identification). Όμως, η απόφαση της επένδυσης σε μια τόσο σημαντική και αποτελεσματική τεχνολογία δεν αρκεί. Είναι απαραίτητη η εφαρμογή των διαδικασιών αξιλόγησής της.

Η βασική ιδέα που διέπει την τεχνολογία RFID θα μπορούσε να συνοψιστεί στο εξής: Προσφέρει αυτόματη, μαζική και μοναδική αναγνώριση των προϊόντων και πόρων σε πραγματικό χρόνο. Οι δυνατότητες αυτές έχουν δημιουργήσει πολλές προκλήσεις και ευκαιρίες στο περιβάλλον εφοδιαστικής αλυσίδας, με αποτέλεσμα οι οργανισμοί τα τελευταία χρόνια να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα οφέλη που προκύπτουν για τη βελτίωση των λειτουργικών τους επιδόσεων.

Ωστόσο, παρά τις υποσχέσεις της, η αξιοποίηση της τεχνολογίας RFID δεν είναι ακόμα ώριμη, ώστε να έχει ενσωματωθεί σε πλήρως λειτουργικό επίπεδο στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Πριν από την πραγματοποίηση τέτοιων σημαντικών επενδύσεων υποδομής και, όπως συμβαίνει με όλες τις νέες τεχνολογίες, η εν λόγω εφαρμογή απαιτεί μια εις βάθος αξιολόγηση από διαφορετικές οπτικές (Πλαίσιο 1):

 • Ως ένα μεγάλης κλίμακας έργο ανασχεδιασμού διαδικασιών
 • Με βάση μια αξιόπιστη σύγκριση μεταξύ κόστους και οφέλους
 • Από το «αν υπάρχει απόσβεση» στο «πότε και γιατί υπάρχει», αναγνωρίζοντας σημαντικούς παράγοντες απόφασης
 • Με βάση αξιολόγηση των τεχνικών προκλήσεων της τεχνολογίας στο πραγματικό πεδίο.
 Πλαίσιο 1: Αξιολόγηση επένδυσης RFID από διαφορετικές οπτικές
 Επένδυση σε RFID ως ένα μεγάλης κλίμακας έργο ανασχεδιασμού διαδικασιών
 Αξιόπιστη σύγκριση μεταξύ κόστους-οφέλους
 Το ερώτημα «αν υπάρχει απόσβεση» θα πρέπει να αντικατασταθεί από το «πότε και γιατί υπάρχει», αναγνωρίζοντας σημαντικούς παράγοντες απόφασης
 Αξιολόγηση τεχνικών προκλήσεων της τεχνολογίας στο πραγματικό πεδίο

Είναι φανερό από όλα τα παραπάνω ότι η απόφαση κάποιου να επενδύσει στην RFID τεχνολογία δεν αποτελεί σίγουρο εφαλτήριο επιτυχίας. Πρέπει κανείς να πραγματοποιήσει μια αξιόπιστη αξιολόγηση για όλα τα παραπάνω χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους.

Καταρχήν, είναι φανερό ότι μια επένδυση RFID απαιτεί σημαντικές αλλαγές στις επιχειρηματικές διαδικασίες, δεδομένου ότι η εφαρμογή της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς η τεχνολογία ενσωματώνεται στη φυσική ροή των αντικειμένων. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά εναλλακτικά σενάρια, με βάση τα οποία μπορεί να γίνει ανασχεδιασμός των διαδικασιών προκειμένου να ενσωματωθεί η τεχνολογία RFID. Τέτοια πολυπλοκότητα υποδεικνύει ότι μια εφαρμογή RFID θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως μια μεγάλης κλίμακας διαδικασία ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών που δεν πρέπει να παραβλεφθεί ή να υποτιμηθεί.


Επιπλέον, πριν από μια τέτοια επένδυση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια εις βάθος αξιόπιστη αξιολόγηση και σύγκριση μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης και των ανασχεδιασμένων επιχειρηματικών διαδικασιών ως προς συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες. Είναι απαραίτητη λοιπόν μια οικονομοτεχνική μελέτη για
την αξιολόγηση του κόστους-οφέλους, όπως φαίνεται και στο Πλαίσιο 2.

 Πλαίσιο 2: Οικονομοτεχνική Μελέτη

 OΦΕΛΗ

 

 ΚΟΣΤΗ

 % Βελτίωση στην απασχόληση του προσωπικού    Αρχικό κόστος επένδυσης
 1.  Διαδικασία παραλαβής  1.  Κόστος εξοπλισμού hardware (RFID readers, printers)
 2.  Διαδικασία αποθήκευσης  2.  Κόστος ανάπτυξης software
 3.  Διαδικασία συλλογής παραγγελιών  3.  Κόστος εκπαίδευσης
 4.  Διαδικασία φόρτωσης-αποστολής  4.  Κόστος αλλαγής διαδικασιών
 Εξοικονόμηση στους χρόνους    
 1.  Χρόνος παραλαβής φορτηγού    
 2.  Χρόνος αποθήκευσης φορτηγού  Μεταβλητό κόστος επένδυσης
 3.  Χρόνος συλλογής παραγγελιών  1.  Κόστος των ετικετών
 4.  Χρόνος αποστολής-φόρτωσης φορτηγού  2.   Κόστος διατήρησης

Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία δημιουργίας αξίας μέσω της τεχνολογίας RFID είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Εμπειρικές μελέτες αναφέρουν αντιφατικά αποτελέσματα: Ορισμένες μελέτες δεν υποδεικνύουν θετικά αποτελέσματα των RFID επενδύσεων, ενώ άλλες περιγράφουν μελέτες περίπτωσης που έκαναν παρόμοιες επενδύσεις σε RFID, οι οποίες όμως αποδείχθηκαν ιδιαιτέρως αποδοτικές.

Τέτοιες διαφορές ως προς την απόδοση υποδηλώνουν ότι το ερώτημα του «αν υπάρχει απόσβεση» θα πρέπει να αντικατασταθεί από το «πότε και γιατί υπάρχει», δίνοντας έμφαση πέρα από την «κατά μέσο όρο» επίδραση του RFID και σε σημαντικούς παράγοντες απόφασης που μπορούν να επηρεάσουν τα οφέλη που αποκομίζονται.

Οι αποφάσεις αυτές σχετίζονται με τις παρακάτω καθοριστικές παραμέτρους:

 • Αριθμός αναγνωστών (readers) που θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση
 • Σημεία που θα τοποθετηθούν οι αναγνώστες (readers)
 • Επίπεδο της επικόλλησης (level of tagging) (παλέτα, κιβώτιο, προϊόν)
 • Διαδικασία τοποθέτησης των ετικετών στα προϊόντα (π.χ. εσωτερικά –in house– ή από τους προμηθευτές)
 • Επίπεδο αυτοματοποίησης της διαδικασίας τοποθέτησης των ετικετών στα προϊόντα (με μηχανές ή χειρωνακτικά)
 • Μέθοδος προσάρτησης των RFID ετικετών (προγραμματισμός και προσάρτηση των ετικετών ή ταυτόχρονη διεκπεραίωση και των δύο διαδικασιών)
 • Τρόπος που τα προϊόντα περνούν από τους αναγνώστες (ένα-ένα ξεχωριστά ή πολλά συγχρόνως).

Ανάλογα με το επίπεδο αυτών των παραγόντων, η επίδραση της τεχνολογίας RFID στην απόδοση των διαδικασιών μπορεί να ποικίλλει σημαντικά. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας και συνδυάζοντας τις τιμές των παρακάτω δύο παραγόντων:

 • Το επίπεδο της επικόλλησης των ετικετών που παίρνει τιμές:
  – επίπεδο παλέτας σε σχέση με επίπεδο κιβωτίου
 • Η ευθύνη της νέας διαδικασίας επικόλλησης των ετικετών που παίρνει τιμές:
  – 2 ακραίες περιπτώσεις: η διαδικασία επικόλλησης των ετικετών γίνεται εσωτερικά ή από όλους τους προμηθευτές
  – Μία κοινή/συνήθης τακτική: από τους μεγάλους προμηθευτές
  – Μία ενδιάμεση μεικτή περίπτωση: από τους μεγάλους προμηθευτές και τα υπόλοιπα εσωτερικά προκύπτει ένα σύνολο εναλλακτικών εφαρμογών της εν λόγω τεχνολογίας.

Στο παρακάτω Πλαίσιο 3 παρουσιάζονται οκτώ τέτοιες RFID εφαρμογές.

 Πλαίσιο 3: Εναλλακτικές υλοποιήσεις RFID

 Εσωτερικά  Από όλους τους προμηθευτές  Από τους μεγάλους προμηθευτές  Από τους μεγάλους προμηθευτές & εσωτερικά
 Παλέτες  Εναλλακτικό Σενάριο 1  Εναλλακτικό Σενάριο 2  Εναλλακτικό Σενάριο 3  Εναλλακτικό Σενάριο 4
 Κιβώτια  Εναλλακτικό Σενάριο 5  Εναλλακτικό Σενάριο 6  Εναλλακτικό Σενάριο 7  Εναλλακτικό Σενάριο 8

Με βάση τον συνδυασμό των αποφάσεων αυτών, οι διαδικασίες της αποθήκης (παραλαβή, αποθήκευση, συλλογή παραγγελιών, αποστολή) υποστηρίζονται ή όχι από την RFID τεχνολογία. Για να αξιολογηθούν όλες αυτές οι εναλλακτικές, η μέθοδος της προσομοίωσης μπορεί να θεωρηθεί η πιο κατάλληλη.

Αναπτύσσοντας ένα μοντέλο προσομοίωσης μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει ελεγχόμενα πειράματα, τρέχοντας με διαφοροποιημένες τις παραμέτρους κάθε φορά ώστε να καθοριστεί η επίδραση των παραγόντων της λειτουργίας του συστήματος στην απόδοσή του («what-if…?» σενάρια). Είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την αξιολόγηση αλλαγών από την υπάρχουσα κατάσταση («AS-IS») στις νέες καταστάσεις («TO-BE»).


Τέλος, είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι τεχνικές προκλήσεις της τεχνολογίας αυτής, όπως η απόσταση ανάγνωσης, η κατευθυντική κάλυψη, η διάδοση. Κατά συνέπεια, πριν από μια τέτοια επένδυση θα πρέπει κανείς να πραγματοποιήσει μια πιλοτική εφαρμογή RFID συστήματος με έμφαση στα προβλήματα που μπορεί να παρατηρηθούν στη επικοινωνία μεταξύ ετικέτας και αναγνωστών («διάδοση»).

Τα συμπεράσματα αποτελούν σημαντική πηγή γνώσης για κάθε εταιρεία που επιθυμεί να προχωρήσει σε αντίστοιχο RFID σχήμα, δίνοντας έμφαση στις τεχνικές προκλήσεις όπως είναι:

 • Αυξημένη υγρασία λόγω των συνθηκών κατάψυξης
 • Υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλο λόγω της συσκευασίας.
 • Το μέταλλο και η υγρασία είναι γνωστό ότι δημιουργούν σημαντικές παρεμβολές στο RF σήμα της συχνότητας.

Σε πιλοτική εφαρμογή εξετάστηκε η επικοινωνία μεταξύ ετικέτας και αναγνωστών για:

 • Διαφορετικές συσκευασίες προϊόντων
 • Διαφορετικά επίπεδα συσκευασίας (κιβώτιο, παλέτα)
 • Διαφορετική τοποθέτηση των ετικετών πάνω στα κιβώτια
 • Διαφορετική τοποθέτηση των κιβωτίων πάνω στην παλέτα
 • Διαφορετική τοποθέτηση των κεραιών ή /και επιπλέον εξοπλισμός
 • Διαφορετική ταχύτητα διέλευσης
 • Διαφορετική γωνία ανίχνευσης.

Είναι φανερό από όλα τα παραπάνω ότι η απόφαση κάποιου να επενδύσει στην RFID πρέπει να βασιστεί σε μια σειρά μεθόδων αξιολόγησης, ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη εφαρμογή που θα επιφέρει τα δέοντα αποτελέσματα.