Δεχόμαστε συχνά πληθώρα ερωτημάτων για τις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να ισχύουν ώστε κάποιος ενδιαφερόμενος να μπορέσει να εκδώσει άδεια πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Το ίδιο ισχύει και για θέματα που αφορούν γενικότερα το τι πρέπει να ισχύει ώστε να μπορεί κάποιος να αποκτήσει άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου. Στο κείμενο που ακολουθεί παραθέτουμε τη σχετική νομοθεσία.

Δεχόμαστε συχνά πληθώρα ερωτημάτων για τις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να ισχύουν ώστε κάποιος ενδιαφερόμενος να μπορέσει να εκδώσει άδεια πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Το ίδιο ισχύει και για θέματα που αφορούν γενικότερα το τι πρέπει να ισχύει ώστε να μπορεί κάποιος να αποκτήσει άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου. Στο κείμενο που ακολουθεί παραθέτουμε τη σχετική νομοθεσία.

Με το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος 1044/1971 "περί τροποποιήσεως κλπ διατάξεων του α.ν. 1324/1949 περί προστασίας και αποκαταστάσεως Αναπήρων Πολέμου κλπ" (ΦΕΚ Α' 245) καθορίζονται τα ευεργετήματα που παρέχονται με το νομοθέτημα αυτό στους αναπήρους πολέμου, μεταξύ των οποίων είναι η χορήγηση αδείας προνομιακής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και ειδών μονοπωλίου και η παραχώρηση εκμεταλλεύσεως περιπτέρων, καφενείων, κυλικείων και κουρείων. Τα ίδια ευεργετήματα παρέχονται και στα θύματα πολέμου. Περαιτέρω, στο ίδιο νομοθετικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις στους αναπήρους και στα θύματα πολέμου αδείας πωλήσεως καπνοβιομηχανικών προϊόντων και ειδών μονοπωλίου καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις παραχωρήσεως αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου κλπ στις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων. Οι προϋποθέσεις παραχωρήσεως αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου κλπ είναι αυστηρότερες από τις προϋποθέσεις παραχωρήσεως αδείας πωλήσεως καπνοβιομηχανικών προϊόντων και ειδών μονοπωλίου, το περιεχόμενο δε του δικαιώματος είναι ευρύτερο και συνίσταται στην πώληση στο περίπτερο των εξής ειδών: Προϊόντα καπνοβιομηχανίας, ειδών καπνιστού, ξυρίσματος, εφημερίδων και περιοδικών, χαρτοσήμων, γραφικής ύλης, ψιλικών και αναψυκτικών.

Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, η χορήγηση στον ανάπηρο ή σε θύμα πολέμου αδείας προνομιακής πωλήσεως καπνοβιομηχανικών προϊόντων δεν αποκλείει την περαιτέρω χορήγηση σε αυτόν αδείας εκμεταλλεύσεως περιπτέρου, καφενείου, κυλικείου ή κουρείου, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, να ζητήσει τη μετατροπή της σε άδεια εκμεταλλεύσεως περιπτέρου, καφενείου, κυλικείου ή κουρείου, υπό την αυτονόητη συνέπεια ότι δεν δύναται αυτός να διατηρήσει παράλληλα και την προηγούμενη άδεια πωλήσεως καπνοβιομηχανικών προϊόντων.