Θύματα… των έργων που γίνονται σε πολλούς δρόμους είναι, εκτός από πεζούς και αυτοκίνητα, και τα περίπτερα. Σε σημεία που τα έργα τα συναντούν, τα περίπτερα αναγκάζονται να αφήσουν τη θέση τους με ό,τι αυτό σημαίνει. Για τους λόγους μετατόπισης και το ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα, ο νόμος ορίζει τα παρακάτω.


Θύματα… των έργων που γίνονται σε πολλούς δρόμους είναι, εκτός από πεζούς και αυτοκίνητα, και τα περίπτερα. Σε σημεία που τα έργα τα συναντούν, τα περίπτερα αναγκάζονται να αφήσουν τη θέση τους με ό,τι αυτό σημαίνει. Για τους λόγους μετατόπισης και το ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα, ο νόμος ορίζει τα παρακάτω.


Σε αναπήρους και θύματα πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944, που έχουν αναπηρία πάνω από 80%, μπορεί να παραχωρηθεί, με άδεια του αρμόδιου νομάρχη, δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρων, που είναι τοποθετημένα επάνω στα πεζοδρόμια των δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών δρόμων και πλατειών των πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών ή βρίσκονται μέσα σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς κήπους και άλση. Το παραπάνω δικαίωμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα κατοχής του χώρου εγκατάστασης του περιπτέρου, μόνο κατά τον χρόνο ισχύος της σχετικής άδειας (άρθρο 15 παρ. 1 ν.δ. 1044/1971). Οι θέσεις των περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη, μετά από εισηγήσεις του αρμοδίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της οικείας οργάνωσης αναπήρων.

Η μετατόπιση περιπτέρου γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν.δ.
10044/1971 (Α 245), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 ν. 1043/1980 (Α 87), με απόφαση του οικείου νομάρχη, είτε για λόγους ασφαλείας κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών, για λόγους εξωραϊσμού του περιβάλλοντος με την εκτέλεση δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών έργων ή έργων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας είτε μετά από αίτηση του δικαιούχου της εκμετάλλευσης περιπτέρου.


Προϋποθέσεις για τη μετατόπιση περιπτέρου


Η μετατόπιση γίνεται κοντά στην παλαιά θέση, αφού προηγουμένως ληφθεί υπ' όψιν η αποδοτικότητα της νέας θέσης, καθώς και η αποδοτικότητα των γειτονικών περιπτέρων. Βασική προϋπόθεση επομένως της μετατόπισης περιπτέρου είναι να μη μειώνεται η αποδοτικότητα άλλου περιπτέρου ευρισκόμενου σε μικρή απόσταση από το περίπτερο του οποίου ζητείται η μετατόπιση. Αν αυτή γίνει με αίτηση του δικαιούχου, η δαπάνη της μετατόπισης βαρύνει τον ίδιο. Ο δικαιούχος εξάλλου οφείλει να υποδείξει νέα κατάλληλη θέση για τη μετατόπιση του περιπτέρου.

Και στην περίπτωση της μετατόπισης απαιτείται εισήγηση του αρμοδίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της οικείας οργάνωσης αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Αν οι εισηγήσεις αυτές δεν υποβληθούν στον νομάρχη μέσα σε τριάντα ημέρες από τότε που ζητήθηκαν, ο τελευταίος αποφασίζει και χωρίς αυτές. Ο νομάρχης οφείλει να λάβει υπ' όψιν του τις εισηγήσεις των αρμοδίων οργάνων του οικείου δήμου και της οργανώσεως αναπήρων και θυμάτων πολέμου και οι οποίες εισηγήσεις είναι ουσιώδους σημασίας πλην όμως οι εισηγήσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές, όταν ειδικά προκύπτουν τα αντίθετα από άλλα έγγραφα στοιχεία που προσκομίζονται. Κατά των εκδιδόμενων αποφάσεων του νομάρχη περί μετατόπισης της θέσης περιπτέρου, επιτρέπεται σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον να κάνει προσφυγή ενώπιον του υπουργού Εθνικής Άμυνας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοση, κοινοποίηση της απόφασης ή διαφορετικά από τότε που έλαβε γνώση γι' αυτή. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης μετατοπίσεως του περιπτέρου η σχετική δαπάνη, καθώς και η αποκατάσταση της λειτουργίας του περιπτέρου, βαρύνει αυτόν υπέρ του οποίου γίνεται η μετατόπιση.