Σύμφωνα με τα στοιχεία της Νομαρχίας Αθηνών «χηρεύουν» συνολικά 132 περίπτερα στην Αθήνα. Τα 56 από αυτά ανήκουν στην Α’ Ζώνη, ενώ τα υπόλοιπα 76 ανήκουν στη Β’ Ζώνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Νομαρχίας Αθηνών «χηρεύουν» συνολικά 132 περίπτερα στην Αθήνα. Τα 56 από αυτά ανήκουν στην Α’ Ζώνη, ενώ τα υπόλοιπα 76 ανήκουν στη Β’ Ζώνη.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη διεκδίκηση των συγκεκριμένων περιπτέρων πρέπει να καταθέσουν στην Νομαρχία Αθηνών εις διπλούν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση με την οποία θα ζητούν τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου με δικαίωμα δέκα επιλογών (σχετικό έντυπο δίνεται από την αρμόδια υπηρεσία). Η κατάθεση της αίτησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά γίνεται με αυτοπρόσωπη εμφάνιση ή με σχετική πρόσφατη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
  2. Αντίγραφο πράξης κανονισμού πολεμικής σύνταξης.
  3. Τριμηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (τελευταίου τριμήνου) για την πολεμική σύνταξη ή βεβαίωση είσπραξης πολεμικής σύνταξης τελευταίου μήνα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από δήμο ή κοινότητα.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αποδεικνύεται η δεκαετής διαμονή του ενδιαφερομένου εντός της περιφέρειας της Νομαρχίας Αθηνών.
  6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας ΔΟΥ για το τελευταίο οικονομικό έτος, καθώς και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 σχετικά με διορισμό ή συνταξιοδότηση από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, Τράπεζα, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ ή άλλα ταμεία, με συνημμένο απόκομμα της τελευταίας σύνταξης.
  8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν ότι δεν έχουν αποκατασταθεί με περίπτερο ή κυλικείο σε ολόκληρη τη χώρα.
  9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.