Με ενισχυμένη καθαρή θέση κατά 4% παρά τη μείωση των αποτελεσμάτων προ τόκων και φόρων κατά 60% και των αποτελεσμάτων προ φόρων κατά 40% έκλεισε το 2017 για την Πέντε ΑΕ, που λειτουργεί τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Όπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση της εταιρείας για την περυσινή χρήση, το έτος έκλεισε γι’ αυτή με καθαρή θέση στα 162,9 εκατ. ευρώ έναντι 156,1 εκατ. ευρώ το 2016.

Tο 2017 η Πέντε διατήρησε σε σχετικά υψηλά επίπεδα την κερδοφορία της, καθώς τα προ φόρων αποτελέσματά της διαμορφώθηκαν στα 18,3 εκατ. ευρώ έναντι 30,3 εκατ. ευρώ το 2016 και τα μετά από φόρους αποτελέσματά της έφθασαν τα 12,8 εκατ. ευρώ έναντι, αντίστοιχα, των 21,3 εκατ. ευρώ. Στην εξεταζόμενη περίοδο τα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας ανήλθαν σε 90,1 εκατ. ευρώ από 100,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Ο κύκλος εργασιών της, πάντως, μειώθηκε πέρυσι στα 482,8 εκατ. ευρώ έναντι 519,1 εκατ. ευρώ το 2016.

Η διοίκηση της Πέντε στην οικονομική κατάσταση χρήσης για το 2017, περιγράφοντας την τάση που θα παρουσιάσουν τα μεγέθη της φέτος, προβλέπει ότι οι πωλήσεις της θα παραμείνουν σταθεροποιημένες παρά τις πιέσεις από το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον στην εγχώρια οικονομία, αποδίδοντας την προοπτική αυτή στη διευρυμένη παρουσία του δικτύου της, όπως και στο ανταγωνιστικό της προφίλ. Σε ό,τι αφορά το 2017, αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική αξία των ακινήτων της εταιρείας αυξήθηκε στα 130,7 εκατ. ευρώ από 127,7 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων της διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2017 στα 55,4 εκατ. ευρώ έναντι 75 εκατ. ευρώ στην εκπνοή της προηγούμενης χρήσης.

Η θετική πορεία της εταιρείας αποτυπώθηκε και στους βασικούς αριθμοδείκτες για την ετήσια χρήση, σύμφωνα με τους οποίους η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο των υποχρεώσεων διαμορφώθηκε στο 126,98%, η σχέση συνόλου υποχρεώσεων προς το σύνολο του παθητικού στο 44,02%, ενώ το περιθώριο του καθαρού της κέρδους διαμορφώθηκε στο 3,65% επί των πωλήσεων εμπορευμάτων και στο 3,56% επί των συνολικών εσόδων της. Επίσης, η σχέση καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων προς τα ίδια κεφάλαια υπολογίσθηκε στο 11,12%, ενώ των μικτών αποτελεσμάτων της προς τις πωλήσεις εμπορευμάτων στο 18,67%.

Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας μειώθηκε στα 128,3 εκατ. ευρώ από 303,3 εκατ. ευρώ το 2016. Εξ αυτών μόλις τα 1,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου πέρυσι, ενώ από το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (127,1 εκατ. ευρώ) την περυσινή χρήση τα 108,5 εκατ. ευρώ αντιστοιχούσαν σε υποχρεώσεις έναντι των προμηθευτών της εταιρείας (εμπορικές υποχρεώσεις). Σημειώνεται ότι η Πέντε παρουσιάζει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, γεγονός που της επιτρέπει να συντηρεί σε υψηλό επίπεδο το ανταγωνιστικό της προφίλ. Πάντως, η διοίκηση της εταιρείας κρατά, όπως πάντα, χαμηλά τους τόνους σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές της κινήσεις, δίχως, ωστόσο, να αποκλείει την πιθανότητα μεμονωμένων εξαγορών τοπικής κλίμακας, που θα συμπληρώνουν την εικόνα του δικτύου των καταστημάτων Γαλαξίας. Τέλος, έπειτα από το θάνατο του προέδρου του ΔΣ της Πέντε, Χρήστου Μαυρόπουλου, συγκλήθηκε έκτακτα η εννεαμελής διοίκηση της εταιρείας και κατένειμε ρόλους και αρμοδιότητες ως εξής: Πρόεδρος Νικολίτσα Χειμωνίδου, αντιπρόεδρος Χρήστος Χειμωνίδης, διευθύνων σύμβουλος Παναγιώτης Πουρσανίδης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Σωκράτης Μαραγκός, μέλη οι Φώτης Βυτινίδης, Κωνσταντίνος Γιαγνίσης, Κωνσταντίνος Μαυροειδής, Ευάγγελος Μυλωνάς και Δήμος Παύλου.