Πιστοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων η ολοκλήρωση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της Oscar Εμπορική Εταιρεία Σοκολατοποιίας και Ζαχαρωδών, που εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό Νόμο τον Ιούνιο του 2022.

Η επένδυση αφορούσε στην προμήθεια και εγκατάσταση νέου σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού στις ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας για την παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Το έργο ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις 28 Ιουλίου 2023. Τελικώς, ο νέος μηχανολογικός εξοπλισμός συνέβαλε στην παραγωγή και νέων κωδικών προϊόντων, που προωθεί στο οργανωμένο λιανεμπόριο, την παραδοσιακή και τη μικρή λιανική η εταιρεία. Επιβεβαιώθηκε ότι η αξία πωλήσεων στο πλήρες κωδικολόγιο αυξήθηκε άνω του 7%, όπως πρόσταζε όρος στο επενδυτικό σχέδιο.

Πιστοποιήθηκε τη δημιουργία πέντε νέων θέσεων εργασίας και η υποχρέωση διατήρησης 54 περιγραφόμενων θέσεων εργασίας, για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης. Κατά το χρόνο ολοκλήρωσης, οι συνολικές θέσεις εργασίας στην Oscar ΑΒΕΕ ανέρχονταν σε 127. Η εγκριθείσα επιχορήγηση οριστικοποιήθηκε μειούμενη, στα €816.678,01, λόγω της μη έγκαιρης γνωστοποίησης -δηλαδή πέραν των 60 ημερών- των μεταβολών μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter