Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Vivartia το 2019 διαμορφώθηκαν στα 629,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,7% έναντι του 2018.

Οι κλάδοι «κατεψυγμένων τροφίμων» και «εστίασης» παρουσίασαν ανάπτυξη πωλήσεων τους ως προς το 2018, ενώ ο κλάδος «γαλακτοκομικών» παρουσίασε οριακή μείωση, η οποία σχετίζεται με την αναδιοργάνωση των παραγωγικών του μονάδων και την κατ’ επέκταση διακοπή συμφωνιών παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα κέρδη EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 68,7 εκατ. ευρώ έναντι 59,1 εκατ. ευρώ το 2018 (αύξηση 16%) –όλοι οι κλάδοι να παρουσίασαν αύξηση των λειτουργικών τους κερδών. Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16, καθώς και των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων, που σχετίζονται με τη λειτουργική αναδιάρθρωση του «κλάδου γαλακτοκομικών», ανήλθαν σε 64 εκατ. ευρώ (αύξηση 8% ως προς το 2018).

Αυξητικά κινήθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 13,7 εκατ. ευρώ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ το 2018, καθώς και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 13,3 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ το 2018, εξαιρουμένων, για αμφότερα, των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων και απομειώσεων. Τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,2 εκατ. ευρώ και τα δημοσιευμένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. ευρώ το 2019.