Ο όμιλος ΝΗΡΕΥΣ, κυρίαρχος στην καθετοποιημένη ιχθυοπαραγωγή, από διετίας έχει στραφεί στον τομέα της μεταποίησης των τροφίμων -μέσω της εξαγοράς των εταιρειών ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΑΛΠΙΝΟ και EUROCATERERS- και σε καινούργιες γι αυτόν, αναπτυσσόμενες αγορές. Όπως ακούγεται, ήδη μελετάται η δημιουργία joint venture μεταξύ της ΑΛΠΙΝΟ και γνωστής εταιρείας γαλακτοκομικών, ενώ συζητείται ως ενδεχόμενο και η συνεργασία του ομίλου με άλλες μεγάλες εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών. Στόχος του ομίλου είναι η συνεχής ανάπτυξη και επέκταση των παραγωγικών και των εξαγωγικών δραστηριοτήτων του.

Ο όμιλος ΝΗΡΕΥΣ, κυρίαρχος στην καθετοποιημένη ιχθυοπαραγωγή, υποδέχεται το νέο αιώνα στραμμένος από διετίας στον τομέα της μεταποίησης των τροφίμων και σε καινούργιες γι’ αυτόν αναπτυσσόμενες αγορές. Στόχος του η συνεχής ανάπτυξη και επέκταση των παραγωγικών και των εξαγωγικών δραστηριοτήτων του.

"“Ο στόχος του ομίλου ΝΗΡΕΥΣ είναι η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του με τους ρυθμούς των τελευταίων χρόνων, είτε μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων εταιρειών του, είτε μέσω νέων εξαγορών και συνεργασιών, καθώς και η επέκταση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων του στην παγκόσμια αγορά", τονίζει ο κ. Μάκης Καραμπόλης, διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ, επισημαίνοντας: "Προτεραιότητά μας σήμερα είναι η στρατηγική ανάπτυξη του τομέα της μεταποίησης των τροφίμων. Στον τομέα αυτό ο όμιλος στράφηκε την τελευταία διετία, πρώτον, με την είσοδό του -μέσω της εξαγοράς των εταιρειών ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΑΛΠΙΝΟ και EUROCATERERS- στις δυναμικά αναπτυσσόμενες κατηγορίες των παραδοσιακών γλυκισμάτων, των γαλακτοκομικών και των προμαγειρεμένων και κατεψυγμένων φαγητών και δεύτερον, με τη στροφή του στην επεξεργασία και τη μεταποίηση των ιχθυηρών, που είναι το κλασικό αντικείμενο των δραστηριοτήτων μας".

Ενίσχυση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Ειδικότερα, απαντώντας σε σχετική ερώτησή μας ο κ. Καραμπόλης εξήγησε ότι το ποσό των 19 δισ. δρχ., που εισέρευσε στον όμιλο από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του, "κατά το μεγαλύτερο μέρος του θα επενδυθεί σε νέες εξαγορές και επενδύσεις κυρίως στον τομέα της μεταποίησης", ενώ διευκρίνισε ότι "ήδη μελετάται το ενδεχόμενο ενός μεσοπρόθεσμου επενδυτικού ανοίγματος και σε άλλες αναπτυσσόμενες κατηγορίες μεταποιημένων τροφίμων, αλλά προέχει η επέκταση σε δραστηριότητες συναφείς και συμπληρωματικές στις ήδη υπάρχουσες".

Σήμερα, στο δυναμικό του ομίλου ΝΗΡΕΥΣ περιλαμβάνονται δεκαέξι εταιρείες, που απασχολούν συνολικά περίπου 850 εργαζόμενους. Οι καλλιέργειες και η πρωτογενής επεξεργασία και εμπορία των ιχθυηρών παραμένουν ο κύριος τομέας δράσης του, στον οποίο αντιστοιχεί περίπου το 60% του οικονομικού δυναμικού του ομίλου. Το υπόλοιπο 40% αντιστοιχεί στον από διετίας αναπτυσσόμενο τομέα της μεταποίησης των τροφίμων. "Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε στο εξής τις μεταποιητικές δραστηριότητές μας, φυσικά όχι εις βάρος της ιχθυοπαραγωγής αλλά -στο ειδικό κομμάτι που την αφορά- ως συνέχειά της. Άλλωστε, μετά τη διεθνή κρίση εξαιτίας των κολοσσιαίων διατροφικών σκανδάλων και συνεπεία της στροφής, διεθνώς, προς τη μεσογειακή διατροφή, αναμένεται η ισχυροποίηση της αγοράς του φρέσκου και του μεταποιημένου ψαριού", διαπιστώνει ο συνομιλητής μας. Από αυτή την άποψη, όπως μας εξήγησε, στις άμεσες προτεραιότητες του ομίλου είναι:

  • Η υιοθέτηση πρωτοποριακών τεχνολογιών παραγωγής και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες της ζήτησης

  • Η ισχυροποίηση των εμπορικών σημάτων όλων των προϊόντων του ομίλου, μέσω του εκσυγχρονισμού των συσκευασιών τους και της αναβάθμισης της εμπορικής τους επικοινωνίας, προκειμένου να γίνονται αποδεκτά από νέες ομάδες καταναλωτών της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς.

Έμφαση στις στρατηγικές συμμαχίες και συνεργασίες

Σημειώνεται ότι εξαιτίας της άρτιας διάρθρωσης του δικτύου διανομών του ομίλου στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά, ενδιαφέρον εκδηλώνεται εκ μέρους αρκετών ελληνικών και ξένων οίκων τροφίμων, σχετικά με τη χρησιμοποίησή του για τη διείσδυσή τους, κατά περίπτωση, στη διεθνή και στην ελληνική αγορά. Άλλωστε, τόσο οι υψηλές προδιαγραφές των logistics υποδομών του ομίλου όσο και οι απευθείας σχέσεις του με διεθνείς λιανεμπορικές αλυσίδες και αντιπροσώπους διανομείς, καθιστούν τέτοιου είδους συνεργασίες μαζί του δελεαστικές… Ωστόσο, ο συνομιλητής μας διευκρινίζει ότι "για την ώρα εκείνο που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι η ανάπτυξη των δικών μας προϊόντων και η προώθησή τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείουμε μακροπρόθεσμα τις προσοδοφόρες επιχειρηματικές ευκαιρίες τέτοιου χαρακτήρα". Όπως τόνισε, "προτεραιότητα αιχμής για τον όμιλό μας σήμερα είναι η αναζήτηση και επίτευξη στρατηγικών συμμαχιών στον τομέα των μεταποιημένων τροφίμων, με Έλληνες και διεθνείς εταίρους, που θα οδηγήσουν σε ευρεία και ταχύτερη ανάπτυξη μέσω της επίτευξης συνεργιών και οικονομιών κλίμακας. Σχετικά ο όμιλος ήδη μελετά κάποιες περιπτώσεις συμμαχιών, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα υλοποιηθούν στα επόμενα χρόνια…". Όπως ακούγεται, ήδη μελετάται η δημιουργία joint venture μεταξύ της ΑΛΠΙΝΟ και γνωστής εταιρείας γαλακτοκομικών, ενώ συζητείται ως ενδεχόμενο και η συνεργασία του ομίλου με άλλες μεγάλες εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών.

Πωλήσεις 30 δισ. δρχ. το 2000

Όπως εκτιμάται, σε ενοποιημένη βάση το 2000 ο κύκλος εργασιών του ομίλου θα φτάσει περίπου τα 30 δισ. δρχ., εκ των οποίων περίπου τα 10 δισ. δρχ. είναι η απόδοση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων του (στην εκτίμηση του μεγέθους των εξαγωγών δεν συνυπολογίζονται τα αποτελέσματα της KERATSINI FISH, η οποία διατηρεί την εταιρική αυτονομία της). Το 1999 ο κύκλος των εργασιών του ανήλθε στα 16 δισ. δρχ. (εννοείται ότι στο μέγεθος αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ο τζίρος των εξαγορασμένων φέτος εταιρειών).

Ιχθυηρά: παραγωγή κάθετης δομής

Στον τομέα της ιχθυοπαραγωγής ο όμιλος διακρίνεται διεθνώς για την κάθετης δομής συγκρότησή του. Ειδικότερα, παράγει ιχθυοτροφές, όπως επίσης και το γόνο (από γεννήτορες ελεύθερης αλιείας), που καλλιεργείται στους τρεις ιχθυογεννητικούς σταθμούς του. Από αυτούς τροφοδοτούνται οι συνολικά δεκαπέντε μονάδες πάχυνσης ψαριών που διαθέτει ο όμιλος, καθώς επίσης και ένα μέρος της αγοράς των ιχθυοτρόφων. Τόσο οι ιχθυοτροφικές μονάδες του ομίλου, στις οποίες γίνεται με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία η πρωτογενής επεξεργασία των ψαριών (αυτόματη κατάψυξη-συσκευασία), όσο και το εργοστάσιο της μητρικής εταιρείας στο Κορωπί, στο οποίο γίνεται η περαιτέρω επεξεργασία του φρέσκου προϊόντος, καθώς και η μεταποίηση ενός μέρους της παραγωγής, εγγυώνται την προσφορά προϊόντων που ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στις σύγχρονες απαιτήσεις της ζήτησης. Σημειώνεται ότι η εταιρεία ΝΗΡΕΑΣ, όπως αναμένεται, θα πιστοποιηθεί κατά ISO 9002 εντός του πρώτου διμήνου του νέου έτους.

Ο όμιλος σήμερα παράγει ετησίως περίπου 8.000 τόνους ψαριών, εκ των οποίων περίπου το 95% είναι τσιπούρες και λαβράκια, ενώ ήδη έχει προχωρήσει στην παραγωγή και άλλων ειδών (φαγκρί, λιθρίνι, μυτάκι κ.ά.).

Στρατηγική επέκτασης των εξαγωγών

Μέχρι το 1998 ο όμιλος εξήγαγε φρέσκα ιχθυηρά στις χώρες της Ε.Ε. Από το 1999 και κυρίως το 2000 άρχισε να αναπτύσσει στρατηγικά τις εξαγωγικές του δραστηριότητες διευρύνοντας το μερίδιό του στην αγορά της Ε.Ε. και επεκτεινόμενος εμπορικά στις αγορές των ΗΠΑ, του Καναδά και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η εξαγωγική στρατηγική του, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τις κατηγορίες των μεταποιημένων τροφίμων, στηρίζεται στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών στις συμφωνίες με μεγάλες τοπικές εταιρείες αντιπροσώπευσης-διανομής και στις απευθείας συνεργασίες τροφοδοσίας των μεγάλων αλυσίδων του λιανεμπορίου. Ήδη τροφοδοτεί απευθείας τις ιταλικές λιανεμπορικές αλυσίδες ESSELUNGA και PAM, την αγγλική ASDA και τις γαλλικές PICARD και CARREFOUR.

Πορεία τεχνολογικού εκσυγχρονισμού

Ο όμιλος διαθέτει υψηλού επιπέδου τμήματα Έρευνας-Ανάπτυξης Προϊόντων και Ελέγχου Ποιότητας. Οι προγραμματισμένες επενδύσεις του αφορούν:

  • Την αυτοματοποίηση όλων σχεδόν των γραμμών παραγωγής των εταιρειών του, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές των συστημάτων HACCP και ISO 9002.
  • Την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών (SOUS VIDE) στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων.
  • Την εφαρμογή συνδυασμού τεχνολογιών για την καλλιέργεια νέων ειδών ψαριών, καθώς και τη βιομηχανική παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα ψάρια.

Το 2001 πρόκειται να λειτουργήσει το νέο εξελιγμένο μηχανογραφικό σύστημα (ERP), που πρόσφατα εγκατέστησε ο όμιλος σε συνεργασία με την εταιρεία SINGULAR (σύστημα BAAN). Στο νέο σύστημα θα ενταχθούν on-line όλες οι εταιρείες και οι διαδικασίες του ομίλου, οπότε θα δρομολογηθούν οι εφαρμογές EDI και e-commerce, προσφέροντας στον όμιλο ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι πολλών ανταγωνιστών του.

ΝΗΡΕΥΣ 1988-2000: ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

1988: Ιδρύεται η εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ με έδρα τη Χίο. Μέχρι το 1990 λειτουργεί ως μονάδα πάχυνσης ψαριών (τσιπούρες, λαβράκια).

1991: Η εταιρεία ολοκληρώνει τη δημιουργία ιχθυογεννητικού σταθμού. Εκτός των κλασικών ειδών (τσιπούρες, λαβράκια), ο σταθμός σύντομα θα προσανατολιστεί στην παραγωγή και νέων ποικιλιών ψαριών (φαγκρί, χιόνα, συναγρίδα κ.ά.).

1994: Η ΝΗΡΕΥΣ συγχωνεύεται δια απορροφήσεως με την εταιρεία ΠΡΩΤΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (αυτή ανήκε σε μετόχους της ΝΗΡΕΥΣ), αυξάνοντας έτσι το παραγωγικό της δυναμικό.

1995: Η εταιρεία εισάγεται στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑΑ. Εξαγοράζει τις εταιρείες HELLAS FISHERIES SA (ποσοστό εξαγοράς 98,5%), ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (78,8%) και ΙΧΘΥΣ ΑΕ (100%).

1996: Η επέκταση μέσω εξαγορών συνεχίζεται. Εξαγοράζονται οι εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΑΕ, ΘΕΤΙΣ ΑΕ (100%) -αυτές, εντός του ίδιου έτους, θα συγχωνευθούν δια απορροφήσεως στη μητρική εταιρεία- και ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ (72,5% τότε, ενώ από το 1999 η ΝΗΡΕΥΣ κατέχει το 85%). Δια απορροφήσεως συγχωνεύεται στη ΝΗΡΕΥΣ και η HELLAS FISHERIES. Η στρατηγική των εξαγορών και συγχωνεύσεων ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην εγχώρια και διεθνή αγορά διευρύνοντας το μερίδιό της.

Η ΝΗΡΕΥΣ, στην οποία απονέμεται το πρώτο βραβείο ελληνικών εξαγωγών “ΧΡΥΣΟΣ ΕΡΜΗΣ 1996”, ιδρύει ακόμα τρεις νέες εταιρείες:

  • Την ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ, με αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως εξοπλισμού ιχθυοκαλλιεργειών, την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού σε αυτό το είδος προϊόντων, καθώς και την παροχή σχετικών υπηρεσιών τεχνογνωσίας.
  • Την NIREUS CONSULTANTS AE, με αντικείμενο την ανάληψη, εκπόνηση, διαχείριση και υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.
  • Την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία SOS ΑΙΓΑΙΟ, με αντικείμενο την ανάληψη δραστηριοτήτων που συμβάλουν στην πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Χίου και της ευρύτερης περιοχής του Β. Αιγαίου.

Η ΝΗΡΕΥΣ επενδύει 995 εκατ. δρχ. στην εξαγορά (από την εταιρεία INTERGROSS) του εργοστασίου της στο Κορωπί (στεγασμένοι χώροι 7.500 τ.μ.), όπου εγκαθίστανται νέες σύγχρονες μονάδες μεταποίησης των ψαριών (παρασκευής λαδερών, καπνιστών, κατεψυγμένων ψαριών, φιλετοποίησης και απεντέρωσης), συσκευασίας, αποθήκευσης και μεταφόρτωσής τους.

1997: Η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται στο Κορωπί. Η ΝΗΡΕΥΣ ιδρύει δύο ακόμα εταιρείες:

  • Την EUROMARE INSURANCE AGENCY ΕΠΕ, με αντικείμενο την ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών έναντι προμήθειας (παρέχει σχετικά τις υπηρεσίες της στο σύνολο των εταιρειών του ομίλου).
  • Την FISH OF AFRICA, με έδρα την Τανζανία, η οποία δραστηριοποιείται με αντικείμενο τη συγκέντρωση, επεξεργασία και εμπορία ιχθύων.

Τον ίδιο χρόνο ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως στη ΝΗΡΕΥΣ της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΕΒΕ.

Η ΝΗΡΕΥΣ κατατάσσεται επισήμως μεταξύ των 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών της Ευρώπης.

1998: Ο όμιλος ιδρύει την εταιρεία FEEDUS AEBE, με έδρα την Πάτρα (ΒΙΠΕ Πάτρας) και αντικείμενο την παραγωγή ιχθυοτροφών. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, στην οποία συμμετέχουν η ΝΗΡΕΥΣ με 20% και η HBDIC με 24%, ανέρχεται στο ποσό των 1,04 δισ. δρχ. Σήμερα η FEEDUS, διαθέτοντας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών παραγωγής ιχθυοτροφών και ζωοτροφών της χώρας.

Οι μετοχές της ΝΗΡΕΥΣ μετατάσσονται στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ.

Η εταιρεία επενδύει 4 εκ. δολάρια για την εξαγορά του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της νεοσύστατης εταιρείας INTERNATIONAL FISH FARMING COMPANY, που εδρεύει στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και αναλαμβάνει το μάνατζμεντ της νέας εταιρείας για δέκα χρόνια.

Στροφή σε νέες ανερχόμενες κατηγορίες τροφίμων

Στα ζαχαρώδη – σακχαρόπηκτα

1999: Προχωρώντας ο όμιλος στην υλοποίηση του σχεδίου του για τη διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του στον ευρύτερο τομέα του μεταποιημένου τροφίμου, εξαγοράζει τη βιομηχανία ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ιδρύθηκε το 1928). Η εταιρεία ειδικεύεται στην παραγωγή και εμπορία ποικιλίας ζαχαρωδών προϊόντων -κυρίως γλυκών κουταλιού, μαστιχοβανίλιας και σακχαρόπηκτων φρούτων- και είναι κάτοχος του διεθνούς πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9002. Διαθέτει δίκτυο πωλήσεων που καλύπτει όλη την εγχώρια αγορά, ενώ αναπτύσσει έντονα εξαγωγικές δραστηριότητες. Ο καθαρός ετήσιος τζίρος της είναι περίπου 1,4 δισ. δρχ.

Στο μεταξύ η ΝΗΡΕΥΣ, στο πλαίσιο του ίδιου επιχειρηματικού προσανατολισμού, αναπτύσσει και παρουσιάζει στην αγορά την καινοτόμα συλλογή των δεκαοκτώ, έτοιμων για σερβίρισμα, γεύσεων μαριναρισμένων ψαριών με την επωνυμία “Θαλασσινές νοστιμιές”, που παράγονται χωρίς συντηρητικά. Η νέα σειρά προϊόντων έδωσε στην εταιρεία τη διεθνή τιμητική διάκριση του βραβείου “SIAL D’ OR”, η οποία απονέμεται ανά διετία στους παραγωγούς καινοτόμων τροφίμων, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης τροφίμων και ποτών “SIAL”.

Στα γαλακτοκομικά

2000: Η διοίκηση της ΝΗΡΕΥΣ, προσβλέποντας στη δυναμική ανάπτυξη της αγοράς των γαλακτοκομικών προϊόντων, προχωρά στην εξαγορά της βορειοελλαδικής γαλακτοβιομηχανίας ΑΛΠΙΝΟ (δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του ’60). Η ΑΛΠΙΝΟ είναι πιστοποιημένη με ISO 9002. Η νέα παραγωγική μονάδα της στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης διαθέτει τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό, που της επιτρέπει να παράγει πλούσια ποικιλία γαλακτοκομικών υψηλής ποιότητας. Τα τελευταία χρόνια, μετά την εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής, η εταιρεία επεκτείνει τη συλλογή των προϊόντων της με την παραγωγή παραδοσιακών ελληνικών τυριών, όπως η φέτα, το μανούρι, το κασέρι, το ανθότυρο και η μυζήθρα. Οι εξαγωγές των τυροκομικών προϊόντων της ΑΛΠΙΝΟ στις αγορές της Ε.Ε. (κυρίως της Αγγλίας, Σουηδίας, Γερμανίας, Γαλλίας και Βελγίου) βρίσκονται σε δυναμική πορεία ανάπτυξης. Ο ετήσιος τζίρος της ανέρχεται στα 4 δισ. δρχ.

Στα προμαγειρεμένα-κατεψυγμένα τρόφιμα

Στις εταιρικές συμμετοχές του ομίλου ΝΗΡΕΥΣ προστέθηκαν ακόμα κατά την τελευταία διετία τα ιχθυοτροφεία ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΕ (90%) και ΑΙΓΕΑΣ ΑΕ, καθώς και η εταιρεία EUROCATERES ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΩΝ, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής προμαγειρεμένων, κατεψυγμένων φαγητών, που απευθύνονται κυρίως στην αγορά του catering.

Επίσης, από το 1999 ο όμιλος συνδέθηκε μετοχικά (μέσω της θυγατρικής του AQUACOM) με τη μεγαλύτερη ελληνική εμπορική εταιρεία φρέσκων ψαριών KERATSINI FISH. Η εταιρεία εισάγει κυρίως και εμπορεύεται στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά ψάρια ελεύθερης αλιείας από τη Σενεγάλη, το Μαρόκο, την Ισπανία, την Πορτογαλία κ.ά. Ωστόσο, δραστηριοποιείται και στον τομέα της εξαγωγής ιχθυηρών, που παράγουν οι εταιρείες του ομίλου. Πραγματοποιεί ετήσιο τζίρο περίπου 8 δισ. δρχ.