Αύξηση πωλήσεων 2,9% είχε ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ το 2019, επιτυγχάνοντας αύξηση τζίρου για τρίτο συνεχόμενο έτος.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 179,2 εκατ. ευρώ έναντι 174,2 εκατ. ευρώ το 2018, τα μικτά κέρδη του ενισχύθηκαν κατά 1,2 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 30,9 εκατ. ευρώ έναντι 29,7 εκατ. ευρώ το 2018, η λειτουργική κερδοφορία του (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 13 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το 2018 και τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (χωρίς επίδραση ΔΠΧΑ 16) σε 8,4 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 0,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.