Αύξηση πωλήσεων κατά 22,17% σημείωσε ο Όμιλος Costa Lazaridi το 2022, συγκριτικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021. Ο Όμιλος ξεπέρασε το… φράγμα των 20 εκατ. ευρώ στις πωλήσεις.

Η αύξηση πωλήσεων του Ομίλου Costa Lazaridi εκτιμάται ότι οφείλεται στην ενίσχυση των πωλήσεων, όσο και των αποσταγμάτων, ιδίως στον τομέα των εξαγωγών προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου σημειώθηκε αύξηση τζίρου κατά 52,99%.

Οι εγχώριες πωλήσεις για το 2022 έφθασαν τα 15,74 εκατ. ευρώ, με ετήσια μεταβολή προς τα επάνω κατά 19,81%, ενώ οι πωλήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 22,54%, ξεπερνώντας τα 2,79 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, ο τομέας των εξαγωγών σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 31,68%, από τα 3,26 εκατ. ευρώ του 2021 σε 4,29 εκατ. ευρώ την περσινή χρονιά.

Ο Όμιλος Κώστα Λαζαρίδη συνέχισε και το 2022 τις σημαντικές επενδύσεις του 2021 σε πάγια και εξοπλισμό, οι οποίες είχαν εγκριθεί ως αναγκαίες για την ενίσχυση της παραγωγής. Ανάμεσά τους, η εγκατάσταση νέων αμπελώνων ξεπέρασε τα €471.000. Η αντίστοιχη επένδυση του 2021 είχε ανέλθει μόλις σε €240.000.

Οι… σκόπελοι του 2022 που ξεπεράστηκαν
Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου Costa Lazaridi επηρεάστηκαν θετικά από την αύξηση πωλήσεων, ξεπερνώντας τον… σκόπελο της αλματώδους αύξησης των τιμών πρώτων και δευτερογενών υλών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,1%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021. Αντίστοιχα, το περιθώριο μεικτού κέρδους στην οικονομική χρήση 2022 αυξήθηκε σε σχέση με εκείνο της προηγούμενης χρήσης: 37,85%, έναντι 36,67%.

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022 σε επίπεδο Ομίλου είναι επιβαρυμένα από τις ζημιές που ανέκυψαν λόγω της εκρίζωσης αμπελώνων που κρίθηκε ότι έχρηζαν αναδιάρθρωσης. Η συγκεκριμένη ενέργεια κοστολογήθηκε περίπου στα €778.000 στη διετία, εκ των οποίων €315.000 εγγράφηκαν στον ισολογισμό του 2022.

Το μεικτό κέρδος από το σύνολο των δραστηριοτήτων αυξήθηκε κατά 1.64 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021 και το τελικό περιθώριο μεικτού κέρδους ανήλθε σε 38,69%, έναντι 37,28% το 2021. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου μειώθηκαν κατά 17%, από τα 3,38 εκατ. ευρώ του 2021, σε 2,8 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος εμφάνισε αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά 10,13%, από €30.076.673 το 2021 σε €33.123.776 το 2022. Ωστόσο, ταυτόχρονα αυξήθηκε το καθαρό χρέος του Ομίλου κατά 30,14%, από €7.316.912 το 2021 σε €9.522.503 το 2022, με τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις να είναι εκείνες που εμφανίζονται περισσότερο αυξημένες, τόσο ποσοστιαία, όσο και κατ’ απόλυτη τιμή.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου έφθασαν τα 3,74 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 3 εκατ. ευρώ το 2021. Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων οφείλεται στην αύξηση πωλήσεων, που, με τη σειρά της, οδήγησε σε αυξημένα μεικτά κέρδη, τα οποία υπερκάλυψαν την αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης.

Αύξηση μεικτών κερδών κατά 26,2% για την Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ
Σε επίπεδο εταιρείας, η μεταβολή των οικονομικών αποτελεσμάτων είναι σχεδόν αντίστοιχη με αυτή του Ομίλου: Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 26,2% περίπου, σε σχέση με το 2021 και το περιθώριο μεικτού κέρδους -από όλες τις δραστηριότητες- αυξήθηκε στο 38,1% (37,1% το 2021). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,68 εκατ. ευρώ, έναντι 2,96 εκατ. ευρώ το 2021. Επίσης, η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας «παραμένει πολύ ικανοποιητική», επειδή οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της, αφαιρουμένων των χρηματικών διαθεσίμων και ισοδύναμων, ανέρχονταν στις 31.12.2022 σε ποσοστό καθαρής θέσης σε 28,87% στο τέλος του 2022, έναντι 24,42% στην ολοκλήρωση του 2021. οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 22,3%, στα 19,9 εκατ. ευρώ, έναντι 16,27 εκατ. ευρώ το 2021.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter