Άμεσες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της κεντρικής κρεαταγοράς επιβάλλουν τα αποτελέσματα των τελευταίων ελέγχων, που διενήργησαν κοινοτικοί παράγοντες στον Οργανισμό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, βρισκόμενο πλέον σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση του Οργανισμού, δρομολογεί τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλες τις φάσεις διακίνησης των κρεάτων εντός του Ρέντη.

Άμεσες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της κεντρικής κρεαταγοράς επιβάλλουν τα αποτελέσματα των τελευταίων ελέγχων, που διενήργησαν κοινοτικοί παράγοντες στον Οργανισμό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, βρισκόμενο πλέον σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση του Οργανισμού, δρομολογεί τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλες τις φάσεις διακίνησης των κρεάτων εντός του Ρέντη.

Το συνολικό κόστος εκσυγχρονισμού της κρεαταγοράς υπολογίζεται στα 12,9 εκατ. ευρώ (με συνχρηματοδότηση από την Κοινότητα), ενώ ο απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση των εργασιών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υπολογίζεται στους 21 μήνες. Έως ότου όμως αρχίσει η υλοποίηση της επένδυσης, αλλά και για όσο διάστημα διαρκέσει η εκτέλεση των έργων το Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων, τα οποία θα διασφαλίσουν ως έναν τουλάχιστο βαθμό τις συνθήκες υγιεινής που επιβάλλει η Κοινότητα για την κεντρική κρεαταγορά. Τα μέτρα προβλέπουν:

 • Tη δημιουργία Αστυνομικού Σταθμού εντός του ΟΚΑΑ, ο οποίος θα στελεχωθεί από δύο άνδρες της Αστυνομίας με αρμοδιότητες ελέγχου της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, οπότε παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση βαρέως τύπου μεταφορικών μέσων, και ελέγχου της αδειοδότησης των μέσων μεταφοράς κρεάτων.
 • Την παρουσία 5 ή 6 αστυκτηνιάτρων, για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων στις διακινούμενες ποσότητες κρέατος.
 • Την επέκταση του ωραρίου του αστυκτηνιατρικού ελέγχου μισή ώρα προ της ενάρξεως της λειτουργίας της αγοράς και μισή μετά τη λήξη της.
 • Την καθιέρωση νέας φόρμας για την έκθεση του αστυκτηνιατρικού ελέγχου, ώστε να συνοδεύεται από τις αναγκαίες παρατηρήσεις συμμόρφωσης προς τον ΟΚΑΑ και τους μισθωτές εμπόρους.
 • Την αναμόρφωση της Κρεαταγοράς Πειραιώς με τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων τεμαχισμού κρέατος, ανάλογα με τη δραστηριότητα κάθε εμπορικής επιχείρησης. Η υπάρχουσα κτιριακή υποδομή μπορεί να μετατραπεί από τους εμπόρους σε υποδομή εγκαταστάσεων τεμαχισμού εντός τριών μηνών (έχει ολοκληρωθεί μελέτη μετατροπής).
 • Την εγκατάσταση όσων εμπόρων της Κρεαταγοράς Αθηνών επιθυμούν να ασκήσουν δραστηριότητα τεμαχισμού στα καταστήματα της Κρεαταγοράς Πειραιώς, στην οποία όπως προαναφέρθηκε είναι δυνατή η δημιουργία της απαιτούμενης υποδομής. Όσο για την Κρεαταγορά Αθηνών θα λειτουργεί μόνο ως ψυκτικός χώρος, αφού όλα τα καταστήματα θα εφοδιασθούν με την απαιτούμενη υποδομή καθ΄ υπόδειξη του ΕΦΕΤ (ψυγεία, βιομηχανικό δάπεδο, συρόμενη πόρτα ασφαλείας κ.λπ.)
 • Τη θεσμοθέτηση ενιαίου πεδίου εφαρμογής του ωραρίου λειτουργίας της αγοράς και του συστήματος αστυκτηνιατρικού ελέγχου, για την περιοχή που εκτείνεται σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από τον ΟΚΑΑ, με σκοπό τη δημιουργία συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού και προς αποφυγή του συνεχιζόμενου φαινομένου της μετεγκατάστασης πρώην εμπόρων – χρηστών της ΚΑΑ σε χώρους γύρω από την Αγορά.
 • Την προσαρμογή των κοινόχρηστων χώρων στα πρότυπα που θα ορίσουν οι αστυκτηνιατρικές αρχές.
 • Την απαλλαγή του ΟΚΑΑ και των εμπόρων που εδρεύουν στους χώρους του από την καταβολή δημοτικών τελών στο δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, δεδομένου ότι ο Δήμος, σε αντίθεση με την αντίστοιχη Δημοτική Αρχή της Θεσσαλονίκης, δεν παρέχει καμία υποστήριξη στο έργο της καθαριότητας, ενώ εισπράττει περί τα 880.000 ευρώ ετησίως.

Μακροπρόθεσμα μέτρα

Παράλληλα με τις προαναφερόμενες πρωτοβουλίες, ο ΟΚΑΑ προτείνει στην ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης τα εξής μακροπρόθεσμα μέτρα:

 • Άρση των επικείμενων πολεοδομικών ρυθμίσεων – προτάσεων του δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη και του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, βάσει των οποίων ρυμοτομείται τμήμα συνολικού εμβαδού 15 στρεμμάτων του γηπέδου υποδοχής του νέου έργου, για τη διάνοιξη δρόμου (αρμοδιότητος ΥΠΕΧΩΔΕ και ΟΡΣΑ).
 • Προώθηση από τον ΟΚΑΑ στον ΟΡΣΑ προτεινόμενου κτιριολογικού προγράμματος για την υποδοχή του συνόλου των εμπόρων (απαιτείται έκδοση σχετικού Π.Δ.). Έχει ήδη ολοκληρωθεί η προμελέτη του έργου (αρχιτεκτονικά, ηλεκτρομηχανολογικά) και ως εκ τούτου εναπομένει η υλοποίησή του, είτε μέσω του ΟΚΑΑ, με τη δημιουργία αυτόνομης μονάδας διαχείρισης έργου, είτε μέσω ΚΕΔ. Για την υλοποίηση του εναπομένοντος έργου απαιτείται διάστημα 18 έως 21 μηνών.
 • Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, με την ενσωμάτωση των αναγκαίων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων και έγκρισή τους από τους υπουργούς Ανάπτυξης, Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας.