Σε επίπεδα-ρεκόρ έφτασε το 2022 ο κύκλος εργασιών του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), ξεπερνώντας την επίδοση του 2018 που μέχρι πρότινος ήταν η κορυφαία στην ιστορία του οργανισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ΟΚΑΑ, το 2022 ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 16,73 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 12,13% έναντι 14,92 εκατ. το 2021 (το 2018 είχε φτάσει τα 15,54 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση αυτή προέκυψε κυρίως χάρη στην άρση των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού, που επανέφερε τις κεντρικές αγορές και τις ιχθυόσκαλες σε μία κανονικότητα, ενώ επιπλέον για το 2022 η ιχθυόσκαλα του Βόλου λειτούργησε πλήρως, παρουσιάζοντας επιπλέον τζίρο κατά 243.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος της αύξησης του τζίρου προήλθε από την Αγορά Αθηνών, καθώς τα έσοδα του ΟΚΑΑ από εκμίσθωση ακινήτων στην Αγορά Αθηνών αυξήθηκαν κατά 600.000 ευρώ περίπου, φτάνοντας τα 4,48 εκατ. ευρώ, ενώ τα λοιπά έσοδα της Αγοράς Αθηνών αυξήθηκαν κατά περίπου 450.000 ευρώ και έφτασαν τα 1,93 εκατ. ευρώ. Αυξημένα ήταν όμως και τα έσοδα του ΟΚΑΑ από τις ιχθυόσκαλες, που έφτασαν τα 9,31 εκατ. ευρώ, έναντι 8,55 εκατ. το 2021.

Ενισχυμένα κέρδη παρά την αύξηση των εξόδων
Όσον αφορά στα έξοδα, δεν περνά απαρατήρητη η αύξηση των παροχών τρίτων σχεδόν κατά 20%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους ενέργειας κατά 1,09 εκατ. ευρώ, όπως και η αύξηση των διαφόρων εξόδων κατά 33 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως λόγω των αυξημένων συμμετοχών του ΟΚΑΑ σε εκθέσεις το 2022, σε σχέση με το 2021. Όμως παρά την αύξηση των εξόδων, ο οργανισμός κατέγραψε αυξημένα κέρδη προ φόρων, στα 2,88 εκατ. ευρώ, έναντι 2,50 εκατ. το 2021, και αυξημένα κέρδη μετά από φόρους, στα 2,16 εκατ. ευρώ, έναντι 2,08 εκατ. το 2021. Αυξημένα ήταν και τα ταμειακά διαθέσιμα του ΟΚΑΑ κατά τη λήξη του 2022, στα 20,76 εκατ. ευρώ, έναντι € 20,17 εκατ. στα τέλη του 2021.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2022 επιβαρύνθηκαν με το ποσό των 227.782,94 ευρώ για πρόβλεψη επισφαλών πελατών, με συνέπεια το συνολικό ποσό των προβλέψεων των επισφαλών πελατών να ανέρχεται στο ποσό των 6.359.294,82 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των επισφαλειών αποτελείται από οφειλές πέραν της δεκαετίας, οι οποίες θεωρούνται πολύ δύσκολο να εισπραχθούν, αλλά δεν μπορούν να διαγραφούν για φορολογικούς και νομικούς λόγους.

Αύξηση μισθωμάτων
Για την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση του ΟΚΑΑ παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και με την ενεργειακή κρίση , προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση του ΟΚΑΑ έχει αποφασίσει την αύξηση των μισθωμάτων από την 1η Απριλίου 2023 κατά 5% στην Αγορά Αθηνών και της Πάτρας και κατά 3% στις ιχθυόσκαλες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter