Σε ό,τι αφορά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία -θα πρέπει να σημειωθεί- στο διάστημα που ακολουθεί θα ενισχυθεί με 38 νέα στελέχη, το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, θα προβλέπει:

  • Αλλαγές στις διοικητικές δομές της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
  • Την καθιέρωση ειδικής διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της.
  • Αλλαγές στη Σύνθεση της Αρχής.
  • Την ενίσχυση του μηχανισμού του.
  • Νέο πλαίσιο για την ιεράρχηση των υποθέσεων, με τις οποίες θα ασχολείται η Αρχή.
  • Την προστασία από τον νόμο του προέδρου, των μελών και των υπαλλήλων της Επιτροπής, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και ρύθμιση που θα θεσμοθετεί την αποκλειστική απασχόληση μελών της Επιτροπής (ο προβληματισμός που υφίσταται για την εν λόγω ρύθμιση πηγάζει από το γεγονός ότι τα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής θα πρέπει να συνεδριάζουν και να αποφασίζουν απερίσπαστα και ανεπηρέαστα, χωρίς να έχουν επιβαρημένο πρόγραμμα από άλλες δραστηριότητες ή θέσεις ευθύνης).

Παράλληλα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο υπουργός προωθεί τη στελέχωση της (Υπ.Ε.Α.), ενός οργάνου το οποίο θα συνδυάζει ελεγκτικές, κοστολογικές και τιμοληπτικές αρμοδιότητες, θα καθιερώνει ένα ενιαίο Διοικητικό Σχήμα για τον συνολικό έλεγχο της αγοράς, θα εποπτεύεται από ειδικό γραμματέα και στις τάξεις του θα ενταχθούν περί τα 200 στελέχη, καθώς και 25 ειδικοί επιστήμονες. Η στελέχωση της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς θα γίνει με αποσπάσεις, μετατάξεις, αλλά και προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, ενώ ο μηχανισμός της θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσεις από 5.000 έως και 300.000 ευρώ, αλλά και να αποφασίζει το κλείσιμο επιχειρήσεων.

Τέλος, το transfer pricing εφαρμόζεται για τις διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από τις 18 Δεκεμβρίου 2008 και μετά και αφορά στις θυγατρικές εταιρείες πολυεθνικών ομίλων στην Ελλάδα, αλλά και στους ελληνικούς ομίλους με θυγατρικές στο εξωτερικό, που πλέον υποχρεούνται να τεκμηριώνουν τις ενδοομιλικές συναλλαγές τους. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, σε όσες εταιρείες δεν θα συμμορφώνονται με το νέο καθεστώς θα επιβάλλονται κυρώσεις, οι οποίες θα μπορούν να φθάσουν σε ποσό αντίστοιχο του 10% της αξίας των συναλλαγών, για τις οποίες δεν υπήρξε τεκμηρίωση τιμών. Στόχος του υπουργού είναι να εντοπίσει τυχόν υπερτιμολογήσεις, στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ εταιρειών πολυεθνικών ομίλων, που αποβλέπουν στη διάθεση προϊόντων στον καταναλωτή σε αδικαιολόγητα υψηλές τιμές.