Συνολικά 26 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό
34.533.260,97 ευρώ, επελέγησαν για χρηματοδότηση μέσα από το Μέτρο 3.4.4, «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Η δημόσια δαπάνη για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων ξεπερνά το 50% του συνολικού προϋπολογισμού, φτάνοντας τα 18.763.959,40 ευρώ. Μεταξύ των ενισχυόμενων φορέων υπάρχουν και γνωστές επιχειρήσεις, όπως η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου (ΚΟΝΒΑ), η οποία επενδύει στον εκσυγχρονισμό της μονάδας κονσερβοποιημένων ιχθυηρών στη ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, μία επένδυση ύψους άνω των 2 εκατ. ευρώ, για την οποία θα λάβει ενίσχυση 1.045.365,27 ευρώ.
Παράλληλα, ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος, αγγίζοντας τα 4 εκατ. ευρώ, είναι αυτό της εταιρείας Πούλιας-Μπρακατσέλος για την ίδρυση μονάδας logistics της επιχείρησης Medfrigo στον Ασπρόπυργο. Η δημόσια δαπάνη για την επένδυση ανέρχεται σε 1.997.000 ευρώ.

Νέες μονάδες από Najarco, Crete Fish και Select Fish
Αρκετές από τις επενδύσεις αφορούν σε εκσυγχρονισμό υπαρχουσών μονάδων, όμως υπάρχουν και αρκετές που αναφέρονται στην ίδρυση νέων μονάδων, όπως αυτή της Najarco για την ίδρυση μονάδας συσκευασίας, επεξεργασίας και μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων στη Δυτική Αττική, ή αυτή της Νεράιδα ΙΚΕ για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας και μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Καβάλα. Μία τέτοια περίπτωση είναι άλλωστε αυτή της Ροκάκης ΑΕ (Crete Fish), που δρομογεί την ίδρυση μονάδας επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας και κατάψυξης αλιευμάτων στον Νότιο Τομέα Αθηνών, ενώ η Δ.Ι. Γεωργόπουλος (Select Fish) θα λάβει χρηματοδότηση για την ίδρυση βιομηχανικής Μονάδας παραγωγής και συσκευασίας προψημένων αλιευμάτων.

Εννέα αιτήσεις απορρίφθηκαν
Από την άλλη, υπήρξαν εννέα επενδυτικά σχέδια τα οποία απορρίφθηκαν. Μεταξύ αυτών, το επενδυτικό πλάνο των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας συσκευασίας, επεξεργασίας και μεταποίησης νωπών αλιευμάτων που λειτουργεί στη θέση Σαμόλι Κουβαλάτων στο Ληξούρι, επειδή η εταιρεία χαρακτηρίζεται ως μεγάλη και το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρότερου μεγέθους φορείς, και το σχέδιο της Τρικαλινός για τον εκσυγχρονισμό του εργαστηρίου παραγωγής και τυποποίησης αυγοτάραχου ψαριών και αλιπάστων, λόγω ελλιπούς φακέλου. Σημειώνεται ότι οι φορείς που απορρίφθηκαν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter