Ένα «βαρύ» πρόγραμμα παρεμβάσεων –δέκα τον αριθμό– για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της αγοράς προγραμματίζει να υλοποιήσει φέτος η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σύμφωνα με ανώτατα στελέχη της Γενικής Γραμματείας, το 2020 η έμφαση θα δοθεί στο τρίπτυχο «προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας-βελτίωση και διάρθρωση του Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου-καταναλωτική κινητικότητα».

O στόχος του υπουργείου είναι να συμβάλλει τα μέγιστα στην αποδοτικότερη και διαφανέστερη λειτουργία του εμπορίου, την εξασφάλιση μεγαλύτερης ρευστότητας για τη χρηματοδότηση των νέων επενδυτικών δράσεων, τη μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών, την ολοκλήρωση των νομοθετικών βελτιώσεων που εκκρεμούν από το 2019 και τη διάχυση στην αγορά της οργανωμένης πληροφορίας η οποία θα βοηθήσει τους επιχειρηματίες στη δράση τους. Αναλυτικότερα ο σχεδιασμός της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για το 2020 περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας
Ψηλά στη φετινή ατζέντα των προτεραιοτήτων βρίσκεται η δημιουργία του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας, για το οποίο ήδη ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο υπουργείο η πρώτη φάση της σχετικής τεχνικής μελέτης, με τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των βελτιώσεων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, θα αποτελέσει ένα διαλειτουργικό σύστημα διασύνδεσης του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, συνδράμοντας την προσπάθεια ενίσχυσης των επενδύσεων. Οι στόχοι που θ’ αναλάβει να υλοποιήσει σχετίζονται αφενός με την παροχή ολοκληρωμένων στοιχείων για το επιχειρηματικό περιβάλλον στη Δημόσια Διοίκηση ως υποστήριξη στο έργο της διαμόρφωσης των σχετικών πολιτικών και αφετέρου η προσφορά της απαραίτητης γνώσης στον επιχειρηματικό κόσμο.

Προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας
Εντός του πρώτου τριμήνου του 2020 θα κατατεθεί προς ψήφιση το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αναδιάρθρωση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με έμφαση στην αυτοτελή επιχειρησιακή δραστηριότητα, την ενίσχυση της διυπηρεσιακής συνεργασίας, της ολικής εποπτείας και ελέγχου της αγοράς και της ανάπτυξης δομών διαχείρισης των πληροφοριών σε όλο τον «κύκλο ζωής» τους. Η νέα δομή θα αποτελεί μια αυτόνομη επιχειρησιακή μονάδα του υπουργείου, θα διαρθρώνεται σε τρεις επιτελικές διευθύνσεις και θα στελεχώνεται από το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών, που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της παραοικονομίας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο επικεφαλής θα συνεχίσει να είναι στέλεχος προερχόμενο από τον ιδιωτικό τομέα, με προϋπηρεσία στα σώματα ασφαλείας. Στόχος της νέας μονάδας θα είναι η πάταξη της παραοικονομίας, συντονισμένα και με ορθολογική αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, καθώς κι η διεθνής αποκατάσταση της χώρας στα θέματα της προστασίας των εμπορικών σημάτων –κυρίως δε η απένταξη της Ελλάδας από τη «λίστα της ντροπής» (301 της Αμερικανικής Κυβέρνησης), που αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια επενδύσεων στην Ελλάδα.

Βελτίωση και διάρθρωση Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου
Ως συνέχεια του νέου νόμου για το ΓΕΜΗ 4635/2019, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σκοπεύει να εφαρμόσει άμεσα το σύνολο των αλλαγών που έφερε ο νόμος, έχοντας προτεραιότητα την απλούστευση των διαδικασιών δημοσίευσης των εταιρικών πράξεων στο ΓΕΜΗ, την ψηφιακή συναλλαγή και την κωδικοποίηση των καταστατικών προτύπων. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποβλέπουν στην εξασφάλιση χρόνου για τις επιχειρήσεις και κατά συνέπεια την εξοικονόμηση του λειτουργικού τους κόστους. Παράλληλα επισπεύδεται η δυνατότητα διασύνδεσης του ΓΕΜΗ με το τραπεζικό σύστημα.

Υπηρεσία Μιας Στάσης
Μέσα στο 2020 η Γενική Γραμματεία Εμπορίου θα επεκτείνει τις υπηρεσίες «one stop shop» που ήδη προσφέρει στις επιχειρήσεις, εντάσσοντας, μέσω του ΓΕΜΗ, στο σχετικό σύστημα και τις ατομικές επιχειρήσεις, προσφέροντας υπηρεσίες που θα αφορούν όχι μόνο τη σύστασή τους, αλλά όλο τον κύκλο της ζωής τους. Με την παρέμβαση αυτή θα ολοκληρωθεί το βασικό πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, οπότε θα ακολουθήσουν πρόσθετες παρεμβάσεις, με τις οποίες θα βελτιωθεί περαιτέρω ο τρόπος λειτουργίας του σχετικού συστήματος.

Καταναλωτική κινητικότητα
Μεγάλη έμφαση δίνεται από το υπουργείο στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους καταναλωτές από τις εμπορικές επιχειρήσεις, κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών e-shops και των virtual stores. Ο στόχος είναι διττός: από τη μία να εκσυγχρονιστούν σχετικά οι ΜΜΕ και να βοηθηθούν σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και από την άλλη να εδραιωθεί η διαφάνεια στις συναλλαγές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή θ’ αρχίσουν άμεσα να εργάζονται σε νομοτεχνικό επίπεδο, με σκοπό την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της νέας Οδηγίας σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών (βλέπε σχετικό ρεπορτάζ στην επόμενη σελίδα).

Ελληνικό Σήμα
Η διαδικασία απονομής του Ελληνικού Σήματος σε εγχώρια προϊόντα έχει ήδη ξεκινήσει από το 2019 και θα συνεχιστεί φέτος, με την προοπτική να δοθεί η δυνατότητα απόδοσης της ανάλογης πιστοποίησης σε προϊόντα περισσότερων κατηγοριών, αλλά και να απλοποιηθεί η σχετική διαδικασία. Στόχος πάντα είναι η ενίσχυση της προσπάθειας των εγχώριων εταιρειών να προωθήσουν τα προϊόντα τους εκτός συνόρων.

Συμφωνία πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις
Η βασικότερη αλλαγή που θα επέλθει στις δημόσιες συμβάσεις με τη σχεδιαζόμενη παρέμβαση, είναι ότι θα καταστούν πιο «πράσινες», θα περιλαμβάνουν δηλαδή όρους, οι οποίοι θα δημιουργούν προϋποθέσεις για μια στάση περισσότερο φιλική στο περιβάλλον. Θα αφορούν είτε καθαυτά τα προϊόντα, τα οποίο θα προμηθεύεται το Δημόσιο, είτε τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν.

Χρεώσεις τραπεζών
Μέσα στη χρονιά το υπουργείο θα αποστείλει στις τράπεζες επιστολή, με την οποία θα θέτει εκ νέου το θέμα των χρεώσεων των τραπεζών προς τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Με την επιστολή αυτή θα τους ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια σε ζητήματα ενημέρωσης, όπως και φιλικότερες χρεώσεις. Το σχετικό θέμα άνοιξε ήδη από πέρυσι ο πρωθυπουργός, όταν κάλεσε τους διευθύνοντες συμβούλους των τραπεζών στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να τους ζητήσει να εκλογικεύσουν τις χρεώσεις τους. Στη συνέχεια παρενέβη ο ίδιος ο υπουργός Ανάπτυξης σε συγκεκριμένη περίπτωση τράπεζας, που χρέωσε αδικαιολόγητα πελάτες της με προμήθειες.

Ενδιάμεσος φορέας για το ΕΣΠΑ
Στο φετινό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου είναι και η θέσπιση ενδιάμεσου φορέα για το ΕΣΠΑ, ώστε το υπουργείο να δημιουργήσει προγράμματα εστιασμένα στους εμπόρους και τη βιομηχανία. Με τον τρόπο αυτό αφενός θα στηρίξει την επιχειρηματική κοινότητα στη διενέργεια παραγωγικών επενδύσεων και αφετέρου θα συμβάλει στην προσπάθεια της κυβέρνησης για την ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων του κοινοτικού προγράμματος. Ο ενδιάμεσος φορέας πρόκειται, μεταξύ άλλων, να δώσει έμφαση στην αναβάθμιση των ηλεκτρονικών e-shops και των virtual stores των εμπορικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους και κυρίως ν’ ανοίξουν νέα πεδία προβολής τους σε ξένες αγορές για την προώθηση των προϊόντων τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ενδιάμεσος φοράς για το ΕΣΠΑ θα τεθεί σε ισχύ το πιθανότερο στις αρχές του καλοκαιριού.