Αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας General Mills Ελλάδος κατά 14,76% κατέδειξαν τα οικονομικά αποτελέσματα δωδεκαμήνου, από το τέλος του Ιουνίου 2020 μέχρι τον Μάιο του 2021, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε €72.191.759 έναντι €62.907.592. Παραπάνω από το 80% της αύξησης πωλήσεων οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών, που… έσπρωξαν προς τα πάνω τα οικονομικά αποτελέσματα της General Mills Ελλάδος. Κατά την τελευταία οικονομική χρήση, σημειώθηκε σημαντική αύξηση ύψους 15% στις εξαγωγές της εταιρείας, κατά περίπου 8 εκατ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει ξεκάθαρα τη θετικότατη συνεισφορά των εξαγωγών στα οικονομικά αποτελέσματα. Το συνολικό ποσό εξαγωγών της ελληνικής εταιρείας, ωστόσο, απορροφάται σχεδόν στο σύνολό του από εταιρείες του Ομίλου General Mills.

Old El Paso, Pillsbury και Nature Valley συνέβαλαν στην αύξηση των εξαγωγών
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε μείωση στην εσωτερική αγορά κατά περίπου 429.000, η οποία μεταφράζεται σε ποσοστό 3,3%. Στην αύξηση των εξαγωγών, συνέβαλαν κυρίως τα προϊόντα μεξικάνικης κουζίνας Old el Paso, τα προϊόντα ζύμης Pillsbury και οι μπάρες δημητριακών Nature Valley.

Τα μεικτά κέρδη, τα οποία αποτελούν το 13,41% των πωλήσεων, έναντι 11,9% της χρήσης 2020, αυξήθηκαν κατά 29,84%, και ανήλθαν σε €9.679.110. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2.975.976, ελάχιστα αυξημένα συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση (€2.941.079).

Στην επόμενη χρήση, η ίδια η General Mills Ελλάς προβλέπει ότι τόσο οι πωλήσεις εσωτερικού, όσο και οι εξαγωγές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τα οικονομικά αποτελέσματα δωδεκαμήνου από Ιούνιο 2020 έως Μάιο 2021. Συνεπώς, η κερδοφορία προβλέπεται ότι θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.

Διατήρηση ρευστότητας και χαμηλού δανεισμού και εισαγωγή πολιτικής χαμηλότερης κατανάλωσης πόρων
Πάντως, η General Mills Ελλάς έχει χαμηλό δανεισμό, συνολικά αποτυπωμένο σε ένα δάνειο ύψους 20 εκατ. ευρώ, με τρίμηνο κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor +1,55%, αλλά διατηρεί υψηλή δυνητική ρευστότητα εξαιτίας της σταθερής δυνατότητας χρηματοδότησης από άλλες εταιρείες του Ομίλου General Mills. Τα ίδια κεφάλαια της General Mills Ελλάδος κατά την 31η Μαΐου 2021 διαμορφώθηκαν σε €8.055.419, αποτελώντας το 71.92% του καταβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

Η περιβαλλοντική πολιτική της General Mills Ελλάς στοχεύει στην όσο το δυνατό χαμηλότερη κατανάλωση πόρων.

Πιο συγκεκριμένα, ανακυκλώνονται σε τακτική βάση απορρίμματα, όπως χαρτί, πλαστικό, toner και οικιακές μπαταρίες. Εντός της τελευταίας χρήσης, ξεκίνησε και συνεχίζεται η αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με νέους, χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter