Λίγο πριν το τέλος του 2005 αναγγέλθηκε από τον ΟΑΕΔ το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων, με στόχο την υποστήριξη νέων ατόμων. Το σημαντικό στοιχείο του νέου προγράμματος είναι πως δεν θέτει χρονικό περιορισμό στην κατάθεση αιτήσεων.

Λίγο πριν το τέλος του 2005 αναγγέλθηκε από τον ΟΑΕΔ το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων, με στόχο την υποστήριξη νέων ατόμων. Το σημαντικό στοιχείο του νέου προγράμματος είναι πως δεν θέτει χρονικό περιορισμό στην κατάθεση αιτήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση αμιγώς ιδιωτικών επιχειρήσεων, για την απασχόληση άνεργων, απόφοιτων δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας μέχρι 30 ετών (κατ' εξαίρεση το όριο για τις άνεργες γυναίκες, μητέρες ανηλίκων τέκνων είναι τα 35 χρόνια) και χρηματοδοτείται από πόρους του ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση). Οι άνεργοι που θα επωφεληθούν θα προέρχονται από τα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Οι 7.800 θέσεις του προγράμματος έχουν κατανεμηθεί σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής και σύμφωνα με τις προτεραιότητες των πολιτικών απασχόλησης.

Πώς θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, για την υποβολή των αιτήσεων, καθώς το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό μέχρι να εξαντληθεί ο συνολικός προβλεπόμενος αριθμός των θέσεων. Το πρόγραμμα αποβλέπει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από άνεργους νέους (νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας), καθώς και στη διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ που ανήκουν. Στην αίτηση θα περιγράφεται επαρκώς το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ των θέσεων εργασίας που προσφέρουν, προκειμένου ο ΟΑΕΔ να προτείνει τον κατάλληλο άνεργο.

Μετά την κατάθεση των αιτήσεων και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών οι Υπηρεσίες του οργανισμού θα προβαίνουν σε έλεγχο των δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστώνουν εάν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα (προέγκριση υπαγωγής).

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβάλεται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ από τον ίδιο τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο θα κατατίθεται στην Υπηρεσία.

Η προέγκριση των επιχειρήσεων θα δίνεται με σειρά προτεραιότητας, η οποία θα καθορίζεται από το πρωτόκολλο του τελευταίου δικαιολογητικού. Γι' αυτό ό,τι ζητείται επιπλέον από τον εργοδότη θα υποβάλεται εγγράφως κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Πόσα και για πόσο

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, εκ των οποίων οι δύο πρώτοι μήνες αφορούν στην εργασιακή προσαρμογή και εξοικείωση των επιδοτούμενων ανέργων με το εργασιακό περιβάλλον (αυξημένη επιδότηση).

Οι δεκαεννέα επόμενοι μήνες αφορούν την επιχορηγούμενη απασχόληση του επιδοτούμενου άνεργου στην επιχείρηση (κανονική επιδότηση) και οι τρεις τελευταίοι μήνες αφορούν την υποχρέωση διατήρησης της θέσης εργασίας (χωρίς επιδότηση).

Το ύψος της επιδότησης για κάθε ημέρα πλήρους ωραρίου ανέρχεται σε είκοσι δύο ευρώ ημερησίως τους δύο πρώτους μήνες του προγράμματος, τους υπόλοιπους δεκαεννέα μήνες σε δεκατέσσερα ευρώ ημερησίως για τους κοινούς άνεργους και στα δεκαοκτώ ευρώ ημερησίως για τους μακροχρόνια άνεργους.

Ο χρόνος επιδότησης της απασχόλησης ορίζεται στους είκοσι έναν μήνες και μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις μήνες ακόμη. Για όλο το χρονικό διάστημα επιχορήγησης του προγράμματος ο επιδοτούμενος θα έχει πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα σύμφωνα με τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις. Σε περίπτωση που ο μισθωτός απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης από 4 ώρες και άνω ημερησίως, το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης.

Τι δεσμεύσεις αναλαμβάνετε

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τον αριθμό θέσεων εργασίας που αντιστοιχεί στο συνολικό (προϋπάρχον και επιδοτούμενο) προσωπικό, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος (είκοσι τέσσερις μήνες).

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (προϋπάρχον και επιδοτούμενο) λόγω καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου ή οικειοθελούς αποχώρησης και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας σε επιχορηγούμενη θέση (που θα διαπιστώνεται από την υπηρεσία) θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

Είναι δυνατή η μετατροπή της μερικής απασχόλησης επιχορηγούμενου μισθωτού σε πλήρη, αλλά όχι το αντίστροφο.

Πώς θα καταβάλλεται η επιχορήγηση

Σύμφωνα με την απόφαση, αξιώσεις εργοδοτών για είσπραξη της επιχορήγησης για άτομα που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα ασκούνται εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι το πρώτο τρίμηνο θα συμπεριλαμβάνει τους δύο μήνες της αυξημένης επιδότησης και ένα μήνα με κανονική επιδότηση.

Ειδικά για τον τελευταίο τρίμηνο επιχορήγησης, τα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης θα υποβάλλονται εντός δύο μηνών μετά το πέρας και του τριμήνου δέσμευσης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών είναι δυνατή η επιμήκυνση κατά ένα μήνα τής προθεσμίας μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Για να καταβληθεί το ποσό της επιχορήγησης θα πρέπει να κατατεθεί η αξίωση του εργοδότη εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι το πρώτο τρίμηνο θα συμπεριλαμβάνει τους δύο μήνες της αυξημένης επιδότησης και τον ένα μήνα με κανονική επιδότηση. Ειδικά για το τελευταίο τρίμηνο επιχορήγησης, τα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης θα υποβάλονται εντός δύο μηνών μετά το πέρας και του τριμήνου δέσμευσης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών είναι δυνατή κατά ένα μήνα η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας μετά από αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού.

Δικαιολογητικά

Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα παρακάτω δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει:

α) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του προγράμματος, τη χρονολογία πρόσληψης, τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα, το ποσό της ημερήσιας επιχορήγησης, το ποσό με το οποίο βαρύνεται ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με το πρόγραμμα, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και, στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.

β) Μισθολογικές καταστάσεις ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

γ) Γραμμάτιο είσπραξης ή βεβαίωσης απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών:

-Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμματίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), που αντιστοιχούν στις μηνιαίες εισφορές, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει για τους μήνες που αναφέρονται στην τρέχουσα τριμηνιαία χρονική περίοδο).