Ο τζίρος της Newrest Hellas ανήλθε σε 67.489.285 ευρώ για τη χρήση 01/10/2022 έως 30/09/2023, παρουσιάζοντας αύξηση 23,85% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Ειδικότερα, βάσει των παρεχόμενων οικονομικών στοιχείων για τη χρήση 01/10/2022 έως 30/09/2023 της εταιρείας Newrest Hellas, τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 7.224.669 ευρώ (στην προηγούμενη χρήση τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 5.847.796 ευρώ).

Το αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων ανήλθε σε κέρδος 9.101.795 ευρώ (προηγούμενη χρήση: 7.797.208 ευρώ). Αναφορικά οι αγορές εμπορευμάτων και πρώτων υλών άγγιξαν τα 27.061.819 ευρώ και παρουσίασαν αύξηση κατά 32,50% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, με τα λοιπά έξοδα και ζημιές να φτάνουν σε 14.649.196 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,68%.

Αναφορικά με την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, για τη νέα διαχειριστική περίοδο, ήτοι 01/10/2023 έως 30/09/2024, η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του τζίρου καθώς και τη μείωση του κόστους των παραχθέντων. Επιπλέον, η ρευστότητα της Newrest Hellas αναμένεται να είναι ικανοποιητική. Το σύνολο του ενεργητικού παρουσίασε μεταβολή + 2,68%, ενώ το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού παρουσίασε μείωση της τάξης του 11%. Η εταιρεία διατήρησε την κερδοφορία της με τα ίδια κεφάλαια αυτής να παρουσιάζουν αύξηση κατά 6,86%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter