Αύξηση κατά 46,33% παρουσίασε ο τζίρος της Newrest Ελλάς υπηρεσιών τροφοδοσίας για τη διαχειριστική περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2021 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανέβηκε στα 54,49 εκατ. ευρώ και η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων έθεσε ως στόχο την περαιτέρω αύξησή του κατά το επόμενο δωδεκάμηνο, το οποίο διανύουμε. Παράλληλα, ως στόχος για τη Newrest Ελλάς έχει τεθεί η μείωση του κόστους παραχθέντων προϊόντων, που θα βοηθήσει στη βελτίωση της ήδη «ικανοποιητικής» ρευστότητας της εταιρείας.

Η εταιρεία «διαχειρίζεται τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση».

Οι αγορές εμπορευμάτων και πρώτων υλών εκ μέρους της Newrest έφτασαν στην πιο πρόσφατη οικονομική χρήση τα €20.424.561, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, η γενικότερη αισιοδοξία που υπήρξε στην αγορά μετά την άρση των μέτρων καταπολέμησης της πανδημίας του κορωνοϊού οδήγησε σε θετικά οικονομικά αποτελέσματα την εταιρεία.

Παράλληλα, τα λοιπά έξοδα και ζημιές της εταιρείας ανήλθαν σε 12,77 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 103% σε σχέση με την προηγούμενη αύξηση όπου είχαν ανέλθει σε €6.289.034.

Αύξηση κερδών προ και μετά φόρων
Η εταιρεία, εξάλλου, κατέγραψε κέρδη μετά φόρων ύψους 5,85 εκατ. ευρώ, έναντι 3,33 εκατ. ευρώ στη διαχειριστική περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2021.

Τα κέρδη μετά φόρων κινήθηκαν δηλαδή αυξητικά, κατά 75,68%. Το οικονομικό αποτέλεσμα της Newrest προ τόκων και φόρων ανήλθε σε κέρδος 7,8 εκατ. ευρώ, έναντι 4,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, αυξητικά κατά 73,33%. Παράλληλα, το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας υπηρεσιών τροφοδοσίας αυξήθηκε κατά 36,21% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022, φθάνοντας τα 31,99 εκατ. ευρώ, έναντι 23,48 εκατ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2021.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι παράλληλη αύξηση σημειώθηκε στα ίδια κεφάλαια της Newrest, από τα 10 εκατ. ευρώ στα 11,99 εκατ. ευρώ, με ετήσια μεταβολή κατά 19,9%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter