Νέα ήθη στις συναλλακτικές σχέσεις προμηθευτών-καταναλωτών επιχειρεί να καθιερώσει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, θεσμοθετώντας ως υποχρεωτικό τον χαρακτήρα των αποφάσεων που λαμβάνουν οι Επιτροπές Φιλικών Διακανονισμού των Δήμων, όπως και ο Συνήγορος του Καταναλωτή, στο βαθμό που μια επιχείρηση έχει δεσμευθεί ανάλογα.

Σε ρύθμιση που έχει συμπεριλάβει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Ν. 2251/94 περί προστασίας του καταναλωτή, αναφέρεται μάλιστα ότι οι επιχειρήσεις που θα δέχονται ως υποχρεωτικές τις αποφάσεις των επιτροπών και του Συνηγόρου του Καταναλωτή, θα πιστοποιούνται από τους δήμους ή το Συνήγορο, και θα μπορούν να αναρτούν σε εμφανές σημείο των καταστημάτων τους ειδικό σήμα.

Αναλυτικότερα, το σχετικό άρθρο που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Ν. 2251/94, προβλέπει ότι οι αποφάσεις των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού και του Συνηγόρου του Καταναλωτή για καταναλωτικές διαφορές δεσμεύουν τον προμηθευτή και αποτελούν εκτελεστό τίτλο, εφόσον ο προμηθευτής έχει αποδεχθεί με έγγραφη δήλωσή του προς τις εν λόγω αρχές για το δεσμευτικό χαρακτήρα των αποφάσεών τους.

Ο δεσμευτικός χαρακτήρας ισχύει για αποφάσεις που αφορούν σε διαφορές, των οποίων το αντικείμενο αξίας δεν υπερβαίνει το όριο το οποίο έχει αποδεχθεί κάθε προμηθευτής. Σε κάθε περίπτωση, το όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ ανά αγορά, καθότι σε διαιτησία στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού και τον Συνήγορο του Καταναλωτή δεν μπορούν να υπαχθούν καταναλωτικές διαφορές μεγαλύτερης, από την προαναφερόμενη, αξίας.

Ανάκληση της δήλωσης δέσμευσης
Ο προμηθευτής, ορίζεται, μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη δήλωση δέσμευσης για την αποδοχή των αποφάσεων των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού και του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Η δήλωση ανάκλησης ισχύει για συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται ένα μήνα μετά την κατάθεση της σχετικής δήλωσης από τον προμηθευτή.

Οι δήμοι και ο Συνήγορος του Καταναλωτή τηρούν και δημοσιοποιούν τις καταστάσεις με τους προμηθευτές που αποδέχονται τον δεσμευτικό χαρακτήρα των αποφάσεών τους.

Στο άρθρο αναφέρεται ότι οι προμηθευτές μπορούν να χρησιμοποιούν ειδική σήμανση για την ενημέρωση των καταναλωτών ότι αποδέχονται ως δεσμευτικές τις αποφάσεις των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού, όπως και του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Ταυτόχρονα, διασαφηνίζεται ότι ο προμηθευτής μπορεί να ασκήσει αγωγή ακύρωσης κατά της απόφασης της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού ή του Συνηγόρου του Καταναλωτή μέσα σε ένα μήνα από τότε που έλαβε γνώση αυτής, η οποία και εκδικάζεται στο Ειρηνοδικείο όπου υπάγεται ο δήμος ή στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για τις αποφάσεις του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Επίσης, αναφέρεται ότι ο προμηθευτής μπορεί να ασκήσει αγωγή ακύρωσης, αν η σύνθεση της επιτροπής δεν είναι νόμιμη, αν δεν κλήθηκε κατά τη συζήτηση της διαφοράς, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το όριο που προβλέπει ο νόμος και αν δεν αναφέρονται στην απόφαση τα ονόματα των μελών της επιτροπής, του προμηθευτή, του καταναλωτή, το αντικείμενο της διαφοράς, το αιτιολογικό της απόφασης ή είναι ασαφές το διατακτικό της.

Όπως ορίζεται:
• Οι αποφάσεις των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού αρχειοθετούνται από τους οικείους δήμους, αναρτώνται σε ιστοσελίδα του δήμου ή δημοσιεύονται, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να λάβει γνώση αυτών.
• Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι επιτροπές μπορούν να δημοσιοποιούν συγκεντρωτικά στοιχεία ανά επιχείρηση σχετικά με την προέλευση, την έκβαση των πορισμάτων και την αποδοχή τους.
• Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού μπορούν να δέχονται και να διερευνούν προκαταρκτικά αναφορές ή καταγγελίες καταναλωτών ή Ενώσεων Καταναλωτών και να τις διαβιβάζουν, όταν δικαιολογείται με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνουν, στις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της παράβασης και την επιβολή των κυρώσεων.