Την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου, σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, προωθεί η νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΝ, ώστε έως το τέλος του έτους να τεθεί σε εφαρμογή το καινούργιο πλαίσιο έκδοσης των άδειων, λειτουργικό, διάφανες και κυρίως απλό και γρήγορο στην εφαρμογή του.

Πρόκειται, εξάλλου, για μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, την εκπλήρωση της οποίας έχουν ήδη αναλάβει ειδικές ομάδες διαχείρισης, που αναζήτησαν από κάθε υπουργείο το τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία σε επί μέρους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Ν.4262/2014. Επίσης, προσδιόρισαν το πώς θα περιοριστούν τα πρότυπα που θα περιληφθούν στους γενικούς όρους λειτουργίας ή και στη διαδικασία έγκρισης λειτουργίας μιας επιχείρησης, καθώς και στην εκπόνηση της δευτερογενούς νομοθεσίας, δηλαδή για κάθε άρθρο του νόμου που επιβάλλει την έκδοση διοικητικών πράξεων.

Ταυτόχρονα με τη νομοθετική πρωτοβουλία, ειδική ομάδα εργασίας ανέλαβε να ασχοληθεί με την οργάνωση Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης, προχωρώντας στον σχεδιασμό και την ανάθεση σχετικού διαγωνισμού. Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του Σεπτεμβρίου, ώστε μέσα τους επόμενους μήνες να τεθεί σε λειτουργία. Παράλληλα με τα προαναφερόμενα, διασταυρώνονται οι αδειοδοτικές διαδικασίες των επί μέρους οικονομικών δραστηριοτήτων, ώστε να προσδιοριστούν τυχόν γενικοί όροι που διέπουν οριζόντια τις εν λόγω δραστηριότητες, με σκοπό την τυποποίηση και απλοποίηση του πλαισίου. Η διασταύρωση θα αφορά σε όρους σχετικά με την πυρασφάλεια, την διασφάλιση της υγιεινής, τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τους τυχόν χωροταξικούς περιορισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίζονται περιοχές δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν ή απαιτούν πρότυπα, ενώ προωθείται η σύνταξη σχεδίων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) και Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ), που πρέπει να αναρτηθούν για διαβούλευση. Με βάση τα προαναφερόμενα, θα γίνει κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες α) που ασκούνται χωρίς προηγούμενη παρέμβαση της διοίκησης, β) που προτείνεται να υπάγονται σε γενικούς όρους λειτουργίας/ πρότυπα και γ) για τις οποίες απαιτείται έγκριση λειτουργίας.

Έτοιμο ως τα τέλη Νοεμβρίου
Σύμφωνα με τον σχετικό σχεδιασμό, θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία όλων των νομοθετικών ή άλλων στοιχείων κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας, γενικών όρων λειτουργίας, καθώς και προτύπων. Εν συνεχεία, τα σχέδια των ΚΥΑ για στις περιπτώσεις των γενικών όρων λειτουργίας, στους οποίους προσχωρούν οι επιχειρήσεις, και των ΠΔ στις περιπτώσεις αδειοδοτήσεων για πιο οχληρές δραστηριότητες, θα τεθούν σε διαβούλευση, με παράλληλη κοινοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σημειώνεται ότι αντικείμενο της επεξεργασίας δεν αποτελούν οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες δεν θίγονται από το νόμο, ούτε και οι χωροταξικοί περιορισμοί, που αποτελούν αντικείμενο νομοθετημάτων του ΥΠΕΚΑ.

Παράλληλα, θα οργανωθεί η κανονιστική νομοθεσία σχετικά με τα παράβολα, τα πρότυπα, τη διαδικασία ελέγχων, τη διαθεσιμότητα πληροφοριών, τη προτυποποίηση για ιδιώτες, που βοηθούν στον έλεγχο, και την ειδική νομοθεσία για οργανωμένους υποδοχείς επιχειρήσεων. Επίσης, θα προωθηθούν δράσεις για οργανωτικά θέματα και θέματα εκπαίδευσης των φορέων, που θα αναλάβουν ρόλο στη νέα διαδικασία (πχ δήμους, περιφέρειες, επιμελητήρια). Μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου θα έχουν σταλεί προς επεξεργασία στο ΣτΕ τα σχέδια ΠΔ. Μέχρι το τέλος του έτους προβλέπεται ότι θα έχουν οριστικοποιηθεί και εκδοθεί οι προβλεπόμενες ΚΥΑ ανά ομάδα δραστηριότητας ή δέσμη δραστηριοτήτων, ενώ θα ενεργοποιηθεί και η Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη για τις αδειοδοτήσεις.