Η παγκόσμια οικονομική ύφεση, ο έντονος ανταγωνισμός και η μεταλλασσόμενη καταναλωτική συμπεριφορά έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την αγορά του λιανεμπορίου. Οι περισσότερες αλυσίδες λιανικού εμπορίου προχωρούν σε περικοπές των προγραμματισμένων προσλήψεων, σε περιορισμένες αυξήσεις μισθών και σε περικοπές των bonus στελεχών. Τέτοιου είδους αποφάσεις οδηγούν, με τη σειρά τους, τις διοικήσεις ανθρώπινου δυναμικού των λιανεμπορικών εταιρειών της Ευρώπης στην υιοθέτηση νέων στρατηγικών ως προς τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι στρατηγικές αυτές αποτυπώνονται στα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η PricewaterhouseCoopers στην ευρωπαϊκή αγορά με θέμα “Living a Brand Experience through Employees”. Στόχο της έρευνας αποτέλεσε η ανασκόπηση των κύριων πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζονται από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιανικού εμπορίου στην Ευρώπη και βασίστηκε σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από 57 εταιρείες σε 9 ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Ελβετία, Τουρκία).

Οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου διαχρονικά δυσκολεύονται να βρουν ικανά στελέχη και να τα διατηρήσουν στο δυναμικό τους. Ο κλάδος του λιανεμπορίου αποτελεί συχνά «λύση ανάγκης» στην αναζήτηση εργασίας και όχι μια συνειδητή επιλογή των εργαζομένων. Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ευκαιριών για εκπαίδευση και συνθηκών που εξασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ της εργασίας και της προσωπικής ζωής.

Ιδιαίτερα σήμερα, λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης, πολλά στελέχη επιλέγουν να αλλάξουν κλάδο και να μετακινηθούν προς επιχειρήσεις της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Η μετακίνηση του προσωπικού προς επιχειρήσεις άλλου κλάδου φτάνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο 30%, και το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό κόστος. Όπως προέκυψε από το δείγμα των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, είναι έντονη η ανάγκη για διατήρηση και ενδυνάμωση των εξειδικευμένων στελεχών, μέσω εκπαίδευσης και παροχής μη οικονομικών κινήτρων.

Τα απασχολούμενα σε θέσεις που απαιτούν επαφή με τους καταναλωτές στελέχη είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής της επιχείρησης, τη διασφάλιση της ικανοποίησης των καταναλωτών, την πορεία των πωλήσεων και τη συνολική απόδοση της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι βασικές αρχές, που αν εφαρμοστούν μπορεί να έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα στην ικανοποίηση των εργαζομένων, είναι: η προώθηση της συνεργασίας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, η ανάθεση αρμοδιοτήτων που εμπεριέχουν προκλήσεις, η επιβράβευση της καλής απόδοσης, η εναλλαγή ρόλων, η αναγνώριση στελεχών με μακρά προϋπηρεσία, η καλή επικοινωνία και η ενημέρωση σχετικά με τους στόχους και τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης.

Εκπαίδευση και διαφοροποιημένα κίνητρα
Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαιδευτική διαδικασία τείνει να γίνει πιο συστηματική, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων και την απόκτηση νέων. Η ανάδειξη της γνώσης σε σημαντικό κεφάλαιο για την επιχείρηση καθίσταται σημαντικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και σημαντικό κίνητρο για τα στελέχη της.

Κυρίαρχη τάση για τις πολυεθνικές αλυσίδες λιανεμπορίου αποτελεί η λειτουργία ενός εκπαιδευτικού φορέα εκ μέρους της επιχείρησης, με στόχο τον αποτελεσματικό συντονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην Ελλάδα, ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων επενδύει στην ανάπτυξη στρατηγικών εκπαίδευσης (εντοπισμός εσωτερικών εκπαιδευτικών αναγκών, εξωτερικών φορέων εκπαίδευσης, κατάρτιση ατομικών πλάνων ανάπτυξης κλπ) συνδεδεμένων με την επιχειρησιακή στρατηγική τους.

Επίσης, οι εταιρείες επενδύουν στην ανάπτυξη δημιουργικών και καινοτόμων κινήτρων προς τα στελέχη τους, προκειμένου να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό. Οι υψηλές αποδοχές και τα bonus δεν αποτελούν πλέον παροχές που μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στις περισσότερες επιχειρήσεις.

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος εταιρειών εφαρμόζει προγράμματα και πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού, μέσω των οποίων παρέχεται στους εργαζόμενους περισσότερη ευελιξία. Οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν παροχές κοινωνικού χαρακτήρα προσαρμοσμένες στις προσωπικές ανάγκες τους ως μέρος του «πακέτου» αποδοχών τους. Το φάσμα των επιλογών που διαθέτει ένας εργαζόμενος συνήθως διευρύνεται ανάλογα με την εξελικτική του πορεία μέσα στην επιχείρηση.

Η κα Άννα Λιούμη είναι manager στο τμήμα advisory της PricewaterhouseCoopers Business Solutions SA.